×
 

Halvårsrapport AcadeMedia AB (publ)

Halvårsrapport AcadeMedia AB (publ) - Nettoomsättningen ökade med 12 % till 53,7 mkr (48,1) - Rörelseresultat -6,8 (-29,4) - Nettoresultat -3,2 (9,5) - Bolaget ELD förvärvades 2 juli - AcadeMedias finansiella ställning fortsatt stark Niomånadersrapporten kommer den 6 november 2001 AcadeMedia AB är ett företag med inriktning på e-learning. Dotterbolaget Gravity e-learning erbjuder interaktiv kompetensöverföring och knowledge management,och producerar utbildningssystem på intranät,Internet och CD-rom/DVD. Dotterbolaget MacMeckarna bedriver utbildning inom ny media-och informationsteknik genom bl a landets största yrkeshögskola, Masters of Media.Dotterbolaget AcadeMedia World är en utbildningsportal som innehåller en mängd egenutvecklade och avancerade utbildningar inom ny media-och informationsteknik. Koncernen har ca 150 anställda. VERKSAMHET OCH ORGANISATION Kunskapsföretaget AcadeMedia har som affärsidé att utnyttja modern teknik för att distribuera, lagra och processa ett interaktivt lärande. Verksamheten bedrivs i två operativa enheter, Gravity och New Media Learning. Efter de genomförda omstruktureringsåtgärderna har AcadeMedia påbörjat en försiktig expansion genom att förvärva bolaget ELD. För närvarande pågår en konsolidering av e-learningmarknaden och förvärv ingår i AcadeMedias långsiktiga tillväxtstrategi. Genom koncernens förvärv av ELD stärktes Gravitys organisation och kundbas. Inom New Media Learning har Masters of Media börjat använda Academedia Worlds kurser i sin verksamhet. Academedia World har nu ett stort utbud vad gäller mediateknik och grafiska utbildningar. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Nettoomsättningen i perioden var 53,7 Mkr vilket innebär en ökning med 12 % jämfört med föregående års första halvår som var 48,1 Mkr. Rörelseresultatet är -6,8 Mkr (-29,4). Koncernen är vinstgivande med undantag av AcadeMedia World, som nu marknadsintroducerar nya produkter, samt en mindre del av bolagets uppdragsutbildning. INVESTERINGAR Inga större investeringar gjordes under första halvåret. AcadeMedia har förvärvat bolaget ELD per 2001-07-02. Köpeskillingen uppgår till 1 Mkr kontant med en maximal tilläggsköpeskilling om 2,5 Mkr. ELD har 14 anställda och producerar interaktiv e-learning genom bland annat strategispel, företagsspel, engagerande webbplatser samt miljö- och ekonomiutbildning. ELD har en årsomsättning på ca 10 Mkr. ELD har under juli månad integrerat sin verksamhet med AcadeMedias dotterbolag Gravity. FINANSIELL STALLNING OCH LIKVIDITET AcadeMedias finansiella ställning är fortsatt stark. Det egna kapitalet uppgår till 109,7 Mkr vilket jämfört med helåret 2000 innebär en minskning om 3,2 Mkr. Eget kapital per aktie är 34 kr. Likvida medel sjönk under halvåret med 14,4 Mkr vilket är hänförligt främst till minskade korta skulder. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 96,6 Mkr. PERSONAL AcadeMediakoncernen består per 30 juni 2001 av 147 medarbetare (exklusive ELD) fördelade 76 i Gravity och 66 i New Media Learning samt 7 i övrig verksamhet. Jämfört med den 31 december 2000 innebär det en nettominskning av personalen med 20 personer vilket till stor del är hänförligt till avvecklingen av olönsamma verksamheter. RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN ÅR 2001 6 november 2001 Kvartalsrapport perioden jan-sep 2001 5 februari 2002 Bokslutskommuniké för året 2001 Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisor. För styrelsen, Sten Johansson VD AcadeMedia AB Tel: 08-671 09 72, Mobil: 0704-40 40 50 För detaljerade siffor; se PDF-fil på www.academedia.se > finansiell info > rapporter ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/13/20010813BIT00880/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/13/20010813BIT00880/bit0002.pdf