×
 

Från saknad till närvarande

Att motverka frånvaro och studieavbrott är en viktig del i arbetet med att förebygga utanförskap. Jag var inbjuden som extern föreläsare till Region Dalarnas projekt Plugga klart 1 och 2, för att berätta om hur AcadeMedia som huvudman tar sig an frågan kring frånvaro och studieavhopp.
Tre personer i bild. två personer åt höger ler mot personen längst åt vänster. De verkar vara i en stor korridor på LBS

Tidigare genomförda projekt och utredningar visar att det krävs ett brett spektrum av insatser och åtgärder för att effektivt motverka avbrott i skolan. Forskning visar att personer som inte fullföljer gymnasiet har sämre chanser att etablera sig på arbetsmarknaden.

För att kunna motverka problemet har därför rektorer sedan maj 2018 ett förtydligat ansvar för att utreda upprepad eller längre frånvaro hos elever. (Riksdagens beslut 2018-05-23, En gymnasieutbildning för alla). För att stötta detta har vi inom gymnasiets utvecklingsgrupp bland annat tagit fram Academy-utbildningen Närvarofrämjande arbete – från saknad till närvarande.

Det är också fler huvudmän som på olika sätt uppmärksammat denna viktiga fråga. Ett exempel är Region Dalarna som under tre år har genomfört ett tvådelat projekt med Europeiska socialfonden, Skolverket och SKL – Plugga klart 1 och 2. Projekten kompletterar varandra och innehåller både kompetensutveckling för skolpersonal och insatser för att fånga upp de elever som är i riskzonen för att avbryta eller inte klara sina studier.

En del av projektet var den konferens där jag som en av talarna gav idéer och inspiration på temat frånvaro och studieavhopp. AcadeMedias gymnasieskolor har till exempel, förutom utbildningen ovan, ett projekt som heter Närvarolyftet där deltagande skolor får stöd för att motivera eleverna att slutföra sin utbildning. Andra talare var bland annat regionala och kommunala politiker och tjänstemän samt rektorer och lärare.

Region Dalarna har inte uppnått alla mål för projekten men man har lyckats vända trenden så att antalet frånvarande elever ständigt minskar. För att lyckas med detta har man:

  • Utformat rutiner i skolan för att identifiera elever som riskerar att göra studieavbrott.
  • Utvecklat och infört tidiga insatser för att motverka studieavbrott.
  • Utformat system för att registrera elever som gör studieavbrott, och orsakerna till detta.
  • Anordnat regelbundna nätverksträffar för berörd personal.
  • Utbildat berörda elever i jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.
  • Utbildat berörd personal i jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.
  • Utbildat medarbetare i gemensamt förhållningssätt och bemötande.

De samlade erfarenheterna och personliga berättelserna från projekten har blivit en bok som lanserades under konferensen – Om mina ord kan hjälpa någon annan vill jag gärna få berätta. Författare Karin Funcke har varit projektledare för Plugga klart 1 och 2 och kommer att berätta om en del av erfarenheterna under de kommande regionala konferenserna för AcadeMedias gymnasieskolor kring närvarofrämjande arbete.

Carina Hall, utvecklingschef för AcadeMedias gymnasieskolor