×
 

Förändring i antalet röster i AcadeMedia

Antalet röster i AcadeMedia har ändrats genom omstämpling av 76 758 C-aktier till 76 758 stamaktier. Dessa aktier har nu en röst per aktie, alltså totalt 76 758 röster.

Omstämplingen är en följd av att samtliga kriterier i AcadeMedias aktiebaserade incitamentsprogram uppfyllts och deltagarna har därför tilldelats dessa stamaktier. Omstämplingen innebär att antalet röster har ökat med 69 082 stycken från 105 171 385 till 105 240 467. Antalet aktier är oförändrat.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 105 463 885 aktier i AcadeMedia.
105 215 643 aktier är stamaktier med en röst per aktie och 248 242 aktier är C-aktier med en tiondels röst per aktie. Det totala antalet röster i bolaget är 105 240 467.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 300 medarbetare på våra 655 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 178 800 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredag den 30 november 2018 kl 08:00.