×
 

Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram

Syftet med emissionen och återköpet är att säkerställa leverans av aktier till anställda inom AcadeMedia. Detta är i enlighet med bolagets långsiktiga incitamentsprogram som antogs av bolagsstämman den 1 juni 2016. C-aktierna kommer att omvandlas till stamaktier innan de levereras till berättigade deltagare i incitamentsprogrammet. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och ger rätt till 1/10-dels röst vardera. AcadeMedia har inte några utestående C-aktier sedan tidigare.

Med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 1 juni 2016 har AcadeMedias styrelse alltså beslutat att öka aktiekapitalet med 165 000 kronor genom en riktad kontantemission av 165 000 C-aktier till Nordea Bank AB (publ) (”Nordea”), vardera till en teckningskurs om 1 krona per aktie, motsvarande dess kvotvärde. Samtliga emitterade C-aktier kommer därefter, i enlighet med styrelsens beslut, att återköpas från Nordea för samma pris.


För mer information, kontakta:
Christian Hall, IR-ansvarig
Telefon: +46 763 111 242
E-post: christian.hall@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia är norra Europas ledande och enskilt största fristående utbildningsaktör. År 2014/15 gick drygt 62 000 barn och elever i AcadeMedias förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Ytterligare 80 000 personer deltog i AcadeMedias utbildningar för vuxna. Totalt hade AcadeMedia under 2014/15 cirka 400 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Sverige och Norge samt cirka 150 vuxenutbildningsenheter i Sverige. I februari 2016 tog AcadeMedia även ett första steg i bolagets expansion utanför Skandinavien genom förvärvet av Joki med sju förskolor och cirka 450 barn i München-området i Tyskland. AcadeMedia har verksamhet i hela utbildningskedjan, från förskola, grundskola och gymnasieskola till vuxenutbildning. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se  

Denna information lämnades för offentliggörande den 26 september 2016, kl. 08:00 CET.