×
 

Delårsrapport jan-mars 2002 academedia ab (publ)

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2002 ACADEMEDIA AB (PUBL) 6 maj 2002 · Nettoomsättning för kvartal 1 23,2 Mkr (25,1 Mkr) vilket är en minskning med 8 % · Rörelseresultat -2,8 (-4,3) · Nettoresultat -1,9 (-1,4) · Mycket bra orderingång under första kvartalet, vilket medförtbehov av nyanställningar · Orderstocken vid kvartalets utgång 65 Mkr ·Förhandsbesked och optioner vid kvartalets utgång på 54,5 Mkr inom New Media Learning Organisation och verksamhet Kunskapsföretaget AcadeMedia har som affärsidé att utnyttja modern teknik för ett interaktivt lärande. Verksamheten bedrivs i tre operativa enheter, Gravity, New Media Learning och Rekall. Intresset från våra kunder samt konsolideringen i branschen gör att möjligheterna för Academedia kommer att öka under det kommande året. Framgångsrika lösningar som visats för potentiella kunder har skapat ett ökat intresse för AcadeMedias tjänster. Gravity har under första kvartalet fått uppdrag att utveckla introduktionsutbildningar för nyanställda inom hela Volvokoncernen. Även Tetra Pak har sett värdet av att låta Gravity utveckla introduktionsutbildning och därvid att särskilt fokusera på vikten av innovation och affärsmannaskap inom Tetra Pak koncernen. Utbildningen bedrivs i s.k. blandad form, vilket innebär att det är en kombination av datorstöd tillsammans med lärarledd undervisning. Gravity har under kvartalet även börjat leverera produktlanseringslösningar till Jaguar och Landrover i Storbritannien. Divisionen New Media Learning har under kvartalet fått uppdrag för kvalificerad yrkesutbildning (KY). Det totala värdet på de nya avtalen uppskattas till 63,6 miljoner kronor varav 22,7 miljoner är klara order, ytterligare 24,2 miljoner är förhandsbesked och därtill ytterligare 16,8 miljoner är optioner på utökning av befintliga avtal. Platsportalen har rönt ett ökat intresse från potententiella kunder. Platsportalen tillåter en arbetssökande att studera på distans. Det genomsnittliga antalet som fått arbete under första kvartalet ligger vid ca 90%. Omsättning och resultat första kvartalet Nettoomsättningen i kvartalet var 23,2 Mkr, vilket innebär en minskning med 8% jämfört med föregående års första kvartal som var 25,1 Mkr. Rörelseresultatet för första kvartalet är -2,8 (-4,3) Mkr. Föregående års första kvartal var rörelseresultatet -4,3 Mkr. Nettoresultat -1,9 (-1,4). Finansiell ställning och likviditet AcadeMedias finansiella ställning är fortsatt stark. Det egna kapitalet uppgår till 87,5 vilket jämfört med 2001-03-31 innebär en minskning med 24 Mkr. Eget kapital per aktie är 27 kr. Likvida medel sjönk under perioden med 9,7 Mkr vilket är hänförligt främst till bolagets löpande verksamhet. Omsättningstillgångarna har ökat och de kortfristiga skulderna har minskat. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 78,7 Mkr. personal AcadeMediakoncernen har, per 2002-03-31, 114 medarbetare fördelade 55 i Gravity och 53 i New Media Learning samt 6 i övrig verksamhet. Jämfört med den 31 december 2001 innebär det en nettominskning av personalen med 16 personer. Moderbolaget Koncernens moderbolag AcadeMedia AB har under perioden inte haft någon omsättning, resultat före skatt och bokslutsdispositioner var för perioden -0,8 Mkr. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 75,3 Mkr. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med närmast föregående rapportperiod avslutad per den 31 december 2001. Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. För mer information vänligen kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Phone: +46 (0) 8 671 09 73 Mobile +46 (0) 704 40 40 64 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/06/20020506BIT00420/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/06/20020506BIT00420/wkr0002.pdf Hela rapporten