×
 

Delårsrapport för AcadeMedia AB (publ)

Q 2 2 0 0 5 0 4 0 1 - 2 0 0 5 0 6 3 0 - Nettoomsättningen under det andra kvartalet uppgick till 57,9 mkr (23,1). - Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till -2,1 mkr (-0,6). - Resultat efter finansnetto uppgick till -2,0 mkr (9,3). Exklusive reavinster uppgick resultat efter finansnetto till -2,2 mkr (-0,6). - Resultat efter skatt för det andra kvartalet uppgår till -1,9 mkr (8,2). Exklusive reavinster uppgick resultat efter skatt till -2,0 mkr (-0,6). - Resultat per aktie uppgår till -0,60 kr (2,57). - Kassaflödet för perioden uppgår till 10,7 mkr (-0,8), aktieförsäljningar har bidragit med 12,6 mkr. 6 MÅNADER 2 0 0 5 0 1 0 1 - 2 0 0 5 0 6 3 0 - Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 123,9 mkr (42,3). - Organisk volymtillväxt baserat på jämförbara siffror, uppgår till ca 7,5 %. - Rörelseresultatet för perioden uppgår till 0,2 mkr (-2,4). - Resultat efter finansnetto uppgick till 1,0 mkr (14,3). Exklusive reavinster uppgick resultat efter finansnetto till 0,1 mkr (-2,4). - Resultat efter skatt redovisas till 0,6 mkr (11,3). Exklusive reavinster uppgick resultat efter skatt till -0,4 mkr (-2,4). - Resultat per aktie uppgår till 0,18 kr (3,54). - Kassaflödet för perioden uppgår till 11,9 mkr (2,6), aktieförsäljningar har bidragit med 13,1 mkr. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN J A N - J U N I - I april 2005 förvärvas minoritetens andel i Reagens Simulation AB. - Under perioden har samtliga återstående aktier i BTS sålts med en realiserad vinst om 8,2 mkr, varav 0,6 ingår i periodens resultat. - Under våren genomförs flera intressanta e-learning projekt, bl a avseende informationssäkerhet på SKF. - Länsarbetsnämnden i Göteborg utnyttjar sin optionsrätt på att förlänga ramavtalet med Eductus med ett maxvärde av 27 mkr, under period april 2005 till april 2006. - Bolaget informerar i april om rekryteringen av Marcus Strömberg som ny VD för AcadeMedia AB. - Reklambyråskolan startar under hösten 2005 även i Malmö i samarbete med Malmös reklambyråer. VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN - Nytt avtal har erhållits med arbetsförmedlingen i Stor-Köpenhamn, vilket bedöms generera 5-10 mkr per år under en treårsperiod. - Nytt avtal skrivs med Länsarbetsnämnden i Dalarna avseende förberedande arbetsmarknadsutbildning i Ludvika och Smedjebacken, värt 3 mkr vid fullt nyttjande.