×
 

Budkommittén i AcadeMedia rekommenderar aktieägarna att ej acceptera Providences bud om 190 kronor per aktie och anser Providences bud vara fientligt

Providence Education International AB (”Providence”) offentliggjorde den 22 april 2010 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i AcadeMedia om 170 kronor kontant för varje aktie. Den 28 april 2010 lämnade EQT V (”EQT V”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i AcadeMedia att överlåta samtliga aktier i AcadeMedia till EQT V till ett pris om 190 kronor kontant för varje aktie. Den 16 maj 2010 offentliggjorde EQT V en höjning av priset i sitt erbjudande till 205 kronor per aktie och meddelade samtidigt att aktieägare representerande cirka 23,7 procent av samtliga utestående aktier i AcadeMedia har förbundit sig att acceptera EQT V:s höjda erbjudande, förutsatt att en konkurrerande budgivare inte lämnar ett väsentligt högre bud till aktieägarna i AcadeMedia. Därutöver har som EQT V tidigare kommunicerat, aktieägare tillsammans representerande cirka 6,9 procent av samtliga utestående aktier i AcadeMedia, förklarat att de ställer sig positiva till EQT V:s tidigare erbjudande om 190 kronor per aktie. Den 17 maj 2010, dvs dagen efter EQT V:s offentliggörande av sitt höjda erbjudande, offentliggjorde Providence en höjning av priset i sitt erbjudande till 190 kronor per aktie, dvs 15 kronor lägre än EQT V:s höjda erbjudande om 205 kronor per aktie. Bure Equity AB, ägare till cirka 13,6 procent av aktierna i AcadeMedia och som i avtal med Providence villkorslöst och oåterkalleligen förbundit sig att acceptera Providence erbjudande, uppges ha accepterat och lämnat in sina aktier i detta erbjudande. Budkommittén noterar att Providence i sitt pressmeddelande den 17 maj 2010 anger att, utöver det höjda priset, villkoren i Providences erbjudande kvarstår oförändrade och att Providence synes överväga att fullfölja sitt erbjudande vid en lägre acceptansnivå även om erbjudandet inte rekommenderas av budkommittén. Detta kan leda till en blockering av EQT V:s erbjudande och därmed riskera att EQT V inte fullföljer sitt erbjudande. Eftersom priset i EQT V:s höjda erbjudande är betydligt högre än Providences höjda erbjudande skulle detta vara till skada för aktieägarna i AcadeMedia. Budkommittén tolkar Providences agerande som ett försök att fientligt ta kontroll över AcadeMedia till ett pris understigande priset i EQT V:s höjda erbjudande och agerandet framstår därför som svårförenligt med Providences framställning till Aktiemarknadsnämnden den 16 april 2010, se Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:16. Enligt budkommitténs bedömning utgör Providences erbjudande ett fientligt bud eftersom Providence överväger att fullfölja erbjudandet utan en rekommendation från budkommittén. Det framstår som olämpligt, och det riskerar att skapa oklarhet för AcadeMedias aktieägare, att höja ett erbjudande till en nivå som fortfarande understiger det högsta erbjudandet i marknaden. Budkommittén upprepar sin uppmaning till Providence att, så snart som möjligt, antingen dra tillbaka sitt erbjudande eller höja erbjudandet så att det tydligt överstiger EQT V:s höjda erbjudande, alternativt deklarera att de aktier som man förvärvar i sitt erbjudande kommer att lämnas in i EQT V:s erbjudande. Budkommittén rekommenderar därför AcadeMedias aktieägare att acceptera EQT V:s höjda erbjudande. Budkommittén återupprepar också att man sedan tidigare har återkallat sin rekommendation att acceptera Providences erbjudande och rekommenderar således aktieägarna att inte acceptera Providences erbjudande.