×
 

Bokslutskommuniké 2010

  • ACADEMEDIA VÄXER UNDER ANDRA KVARTALET MED 18%
  • FÖRVÄRV AV NORRSKENETS FRISKOLOR AB SOM DRIVER FÖR- OCH GRUNDSKOLOR I LULEÅ, BODEN OCH KALIX
  • BESLUT OM BRUTET RÄKENSKAPSÅR JULI - JUNI, MED ETT FÖRSTA FÖRKORTAT RÄKENSKAPSÅR
  • 1 JANUARI 2010 - 30 JUNI 2010.
  • EQT V NY HUVUDÄGARE VIA SVENSK UTBILDNINGS INTRESSENTER AB

 

Andra kvartalet (1 april–30 juni)

• Nettoomsättningen ökade till 625,3 mkr (527,0).

• Rörelseresultatet ökade till 53,1 mkr (46,4).

• Rörelsemarginalen minskade till 8,5 % (8,8).

• Resultat efter finansnetto ökade till 51,5 mkr (43,5).

• Resultat efter skatt minskade till 37,9 mkr (38,6).

• Resultat per aktie minskade till 3,14 kr (3,20).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 76,5 mkr (26,6).

 

Perioden (1 januari–30 juni)

• Nettoomsättningen ökade till 1231,7 mkr (1047,9).

• Rörelseresultatet ökade till 124,4 mkr (90,3).

• Rörelsemarginalen ökade till 10,1 % (8,6).

• Resultat efter finansnetto ökade till 120,8 mkr (82,6).

• Resultat efter skatt ökade till 89,1 mkr (70,4).

• Resultat per aktie ökade till 7,39 kr (5,84).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 120,3 mkr (40,5).

Viktiga händelser efter periodens utgång

Styrelsen för AcadeMedia AB (publ) fattade den 11 juli beslut om att ansöka om avnotering för bolagets aktie som är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Beslutet baseras bland annat på en bristande likviditet i bolagets aktie samt att endast cirka 2,6 procent av aktierna är i allmän ägo efter de offentliga uppköpserbjudanden till aktieägarna i AcadeMedia som lämnats och fullföljts av Svensk Utbildning Intressenter Holding AB och Providence Education International AB. NASDAQ OMX Stockholm har beviljat ansökan om avnotering och sista dagen för handel är den 10 september 2010.

”Vi har tillväxt inom alla segment. Ansökningsläget av elever inför hösten ser bra ut. Vi planerar att starta 6 nya skolor och bedömer att passera 15 % tillväxt inom gymnasieverksamheten till hösten 2010. Även utvecklingen inom grundskoleverksamheten och vuxenutbildningen växer. Vi har under kvartalet välkomnat Norrskenets Friskola som en del i AcadeMedia. Vi tror att vi tillsammans kan utveckla vår för- och grundskoleverksamhet i Norrland.”

Marcus Strömberg
Verkställande direktör
Fullständig bokslutskommuniké finns publicerad på www.academedia.se