×
 

Bedömningskurs ger verktyg och gemensamt språk      

Nu har fler än 1800 AcadeMedia-lärare gått den webbkurs i bedömning och betygsättning som Karlstads universitet utvecklat på uppdrag av AcadeMedia. När utbildningen lanserades 2019 riktade den sig till lärare och skolledare på gymnasiet, men sedan en tid tillbaka finns det även en som är anpassad för grundskolan.

Likvärdig bedömning och betygsättning är ett prioriterat utvecklingsområde för AcadeMedias grund- och gymnasieskolor. 

-Det är en viktig fråga för hela skolsverige och inom AcadeMedia jobbar vi med den på flera sätt. Kursen som tagits fram vid Karlstads universitet ger både fördjupad kunskap och konkreta verktyg för hur man kan utveckla det gemensamma arbetet på skolan, säger Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia. 

En formativ process 

På LBS Kreativa Gymnasiet i Göteborg har många lärare gått kursen, och rektor Josefin Claesson tycker att den varit värdefull. 

-I början var jag lite orolig för att det skulle ses som något som kom ovanifrån eller lite från sidan, men vi har lyckats integrera lärdomarna från kursen i vårt ordinarie utvecklingsarbete på skolan. Det är viktigt att inte se betygssättningen som en isolerad företeelse utan som en del i hela vårt uppdrag, säger hon. 

- Bedömning är en formativ process för både elever och lärare. Elevernas betyg kan vara signaler till oss om att vi behöver omforma eller utveckla undervisningen inom ett specifikt ämnesområde. Det är ett sätt att synliggöra lärandet, säger Josefin Claesson. 

Ett gemensamt språk 

Försteläraren Cornelis Sundlöf som undervisar i samhällskunskap och engelska på LBS Göteborg var med och höll i kursen på skolan under våren 2021. 

-En av de viktigaste sakerna som kursen ger, utöver konkreta verktyg och modeller, är gemensamma referensramar och ett gemensamt språk, som gör det lättare att samarbeta med kollegorna kring frågor som rör betyg och bedömning, säger han. 

Cornelis Sundlöf pekar också på betydelsen av att se helheten. 

-Allt börjar med planeringen av undervisningen. Vad ska eleverna få med sig för kunskaper från en specifik kurs och hur konstruerar vi bra bedömningstillfällen för att mäta detta? Det pratas ofta om sambedömning lärare emellan, och det är såklart bra att stötta varandra, men minst lika viktigt är det med samsyn kring hur man gör en helhetsbedömning av elevers prestationer över tid, säger han. 

-Kursen i betyg och bedömning utgår ifrån det här helhetsperspektivet och jag upplever att vi fått igång bra diskussioner på skolan, i de forum där vi normalt jobbar med frågorna, säger Cornelis Sundlöf. 

Skapa rätt förutsättningar 

Att det finns utrymme för lärare att jobba tillsammans med frågor som rör bedömning och betygsättning är avgörande, menar Josefin Claesson. 

-Det är delvis en rent organisatorisk fråga, att avsätta tid och skapa relevanta forum där vi kan jobba med utveckling av undervisningen. Det har vi inom LBS. Kopplingen mellan hur det går för eleverna och vad vi behöver utveckla i undervisningen är central, vi kan inte prata om betyg utan att också prata om undervisningen, säger hon. 

Cornelis Sundlöf håller med. 

-Tid och utrymme är viktigt. Så att vi kan skaffa det gemensamma språket och referensramarna. Att sitta med ämneskollegor och diskutera allt ifrån strukturer till specifikt innehåll, eller ibland bara sambedöma, är väldigt givande, säger han.