×
 

Ändring av antalet utestående röster i AcadeMedia

Det totala antalet utestående aktier i AcadeMedia AB (publ) uppgick per den 31 oktober 2008 till 12.061.246 stycken, 351.614 aktier av serie A och 11.709.632 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 15.225.772 röster. Efter att omstämpling genomförts av samtliga aktier av serie A till serie B under november månad uppgår antalet aktier och röster per den 28 november 2008 till totalt 12.061.246 stycken, representerat endast av aktier av serie B.

Omstämplingen av samtliga aktier av serie A till serie B under november månad är föranledd av samgåendet mellan AcadeMedia AB (publ) och Anew Learning AB. Förvärvets fullföljande offentliggjordes genom pressmeddelande den 21 oktober 2008.
Stockholm den 28 november

För mer information, vänligen kontakta
Torbjörn Sannerstedt, Ekonomichef AcadeMedia AB
Mobil: +46 70 866 22 55
E-post: torbjorn.sannerstedt@academedia.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AcadeMedia AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lag om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades för offentliggörande den 28 november kl. 11:00.