×
 

Ändring av antalet utestående aktier och röster i AcadeMedia

Det totala antalet utestående aktier i AcadeMedia AB (publ) uppgick per den 30 september 2008 till totalt 5 751 246, 351 614 aktier av serie A och 5 399 632 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 8 915 772 röster. Efter beslut om apportemission av 6 310 000 aktier av serie B som fattades på extra bolagsstämma den 20 oktober 2008 uppgår antalet aktier och röster per den 31 oktober 2008 till totalt 12 061 246 aktier, 351 614 aktier av serie A och 11 709 632 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 15 225 772 röster.
Ökningen under oktober månad är föranledd av samgåendet mellan AcadeMedia och friskolebolaget Anew Learning AB. Förvärvets fullföljande offentliggjordes genom pressmeddelande den 21 oktober 2008.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Torbjörn Sannerstedt, Ekonomidirektör AcadeMedia AB
Mobil: +46 70 866 22 55
E-post: torbjorn.sannerstedt@academedia.se

AcadeMedia AB (publ)

www.academedia.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AcadeMedia AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lag om handel med finansiella instrument (1991:980).

Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2008 klockan 9:30.