×
 

AcadeMedias vuxenutbildningssegment reserverar 38 MSEK för omställningskostnader under fjärde kvartalet

Som tidigare kommunicerats står vuxenutbildningssegmentet inför en period av omställning och lägre marginaler. Omställningsarbetet i kombination med en svagare marknadsutveckling och fördröjda uppstarter av nya avtal gör att det fjärde kvartalet beräknas bli väsentligt svagare än väntat för vuxensegmentet.

Vuxenutbildningen står inför flera utmaningar och vi har sänkt våra förväntningar för kommande kvartal avseende omsättning och resultat. De faktorer som påverkar fjärde kvartalet negativt är förlikningen med Malmö stad om sfi (som redan kommunicerats[1]), det omställningsarbete som startades i inledningen av detta kvartal, försenade avtalsstarter samt ett mer utmanande marknadsläge.

Försenade avtalsstarter
Överprövningen av den senaste större upphandlingen har lett till att starten av de nya kontrakten för yrkes- och studieförberedande moduler (”YSM”) försenats. De flesta utbildningarna bedöms därmed inte komma igång förrän efter sommaren, vilket medför obelagd personal och tomma lokaler över sommaren. Kostnadsanpassningar pågår men den försenade starten av YSM påverkar rörelseresultatet negativt för både innevarande kvartal och början av nästa verksamhetsår.

Svagare marknadsutveckling föranleder kapacitetsjusteringar
Den svenska arbetsmarknaden går starkt och antalet nyanlända har minskat. Detta gör att Arbetsförmedlingen tydligt minskat sin resurstilldelning till det så kallade etableringsuppdraget (stöd till nyanlända) vilket innebär att behoven och volymerna i marknaden väntas minska. Effekterna av detta syns tydligt i starten av de nya avtalen inom yrkessvenska (”YS”) där man än så länge inte har kommit upp i förväntade volymer.

Den lägre efterfrågan inom vuxensegmentet kräver omställning av kapacitet och kostnader. AcadeMedias vuxenutbildning beräknar att de sammanlagda kostnaderna för kapacitetsjustering och reservering avseende framtida avtalspliktig överkapacitet väntas uppgå till 38 MSEK i fjärde kvartalet 2017/18. Den svagare efterfrågan på vuxenutbildningar och försenade starter beräknas även medföra svagt resultatet under första halvåret 2018/19.

Det underliggande resultatet för vuxensegmentet före jämförelsestörande poster (justerad EBIT) i fjärde kvartalet 2017/18 bedöms uppgå till -10 till 0 MSEK. Rörelseresultat (EBIT) för vuxensegmentet i fjärde kvartalet inklusive jämförelsestörande poster väntas uppgå till -60 till -70 MSEK.

Långsiktigt bedömer AcadeMedia att EBIT-marginalen i vuxensegmentet, efter avslutad avtalsomläggning och kapacitetsjustering, kommer att ligga på 9-11%. Den lägre marginalnivån är en konsekvens av både nya avtal med lägre marginaler och lägre kapacitetsutnyttjande till följd av lägre volymer i marknaden.

Utsikter fjärde kvartalet för vuxensegmentet
Sammantaget innebär detta att det fjärde kvartalet kommer att belastas med totalt 60 MSEK i ökade kostnader av jämförelsestörande karaktär. Kostnaderna är relaterade till:

  • Förlikning med Malmö stad angående brister i sfi-utbildning, 22 MSEK, vilket är något lägre än vad som tidigare har kommunicerats[1] på grund av att lokaler har hyrts ut till annan hyresgäst.
  • Omställning av kapacitet inom vuxenutbildningen och reservering för avtalspliktig överkapacitet till följd av lägre volymer 38 MSEK.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 800 medarbetare på våra drygt 650 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 176 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se 

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 28 juni 2018 kl 20:00. 

[1] Pressmeddelande den 1 juni 2018 om förlikning med Malmö stad.