×
 

AcadeMedias valberednings förslag till styrelse och revisorsval

Valberedningen, bestående av Mikael Nachemson, företräder Bure Equity AB, Josef Elias, företräder Josef Elias Holding AB och Sandra Unterman Holding AB, Staffan Lund, företräder LBS Intressenter AB, Gunnar Lindberg, företräder Länsförsäkringar Småbolagsfond, föreslår en styrelse bestående av sex ledamöter, utan suppleant.

Valberedningen föreslår omval av befintliga styrelseledamöterna Josef Elias, Fredrik Grevelius, Anders Nilsson, Pernilla Ström och Staffan Lund, samt nyval av Björn Björnsson. Rolf Nord har avböjt omval. Anders Nilsson föreslås av valberedningen till styrelsens ordförande. Den föreslagna styrelsen har stöd hos drygt 92% av röstetalet i bolaget.

Björn Björnsson, född 1946, pol.mag, egen konsultverksamhet inom det finansiella området, ledamot i bl. a. Bure Equity AB.
Valberedningen föreslår att samma styrelsearvode skall utgå, totalt 480 000 kronor att fördelas till lika delar till styrelsens ledamöter, undantaget ledamot som är anställd i koncernen som erhåller 0 kronor och styrelsens ordförande som skall erhålla ett arvode om 180 000 kronor.
Valberedningen föreslår att välja auktoriserade revisionsföretaget Ernst Young som medpåtecknande revisor, intill tiden av nästa årsstämma.

AcadeMedias årsstämma hålls den 13 maj 2008 kl 12.00 i Göteborg.

Göteborg 2008-05-07

AcadeMedia AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Nachemson, tel. 031 708 64 00 eller mobil 0708 72 51 05, valberedningens ordförande