×
 

AcadeMedias kvartalsrapport juli – september 2016/17

Första kvartalet (jul 2016 – sep 2016)

  • Nettoomsättningen ökade med 10,9 procent och uppgick till 1 862 MSEK (1 679).
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 119,4 procent och uppgick till 68 MSEK (31). Rensat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 69 MSEK (34).
  • Periodens resultat uppgick till 41 MSEK (2).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 131 MSEK (-13).
  • Antalet elever i för-, grund- och gymnasieskola uppgick till 65 143 (62 103) i genomsnitt under kvartalet vilket var en ökning med 4,9 procent.
  • Resultat per aktie var 0,44 (0,02) SEK och efter utspädning 0,44 (0,02).

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/

Kommentar från VD och koncernchef Marcus Strömberg
AcadeMedia startar verksamhetsåret stabilt och med god tillväxt. Det första kvartalet 2016 ökade omsättningen med över tio procent. Tillväxten drivs av ett ökat antal elever samt att vuxenutbildningen fortsätter att utvecklas väl. Under kvartalet har förskoleverksamheten växt genom ett förvärv i Norge, samt att vi öppnat tre nya förskolor i Norge, och en i Sverige.

Tillväxt i skolverksamheten
Det bästa kvittot på att våra enheter levererar en god kvalitet är att fler väljer våra skolor. Vid höstterminens start i år gick drygt 3 000 fler barn och elever än föregående år i AcadeMedias för-, grund- och gymnasieskolor, en ökning med 4,9 procent för första kvartalet. Antalet elever i första kvartalet 2016/17 var i genomsnitt 65 143, att jämföra med 62 103 för första kvartalet 2015/16.  Vi ser ett fortsatt ökande behov av förskola och skola. Elevkullarna kommer att fortsätta att växa och många nya skolenheter behöver byggas. Det finns även möjlighet att fortsätta växa genom kompletterande förvärv.

Varje år väljer ca 100 000 elever till gymnasiet. Trots att gymnasieverksamheten i år är på sin demografiskt lägsta nivå så gör AcadeMedia sitt största intag någonsin. Gymnasiekullarna kommer de närmsta åren att vända uppåt och AcadeMedia har med sin starka varumärkesstrategi möjlighet att fortsätta att ta marknad.

Nystartsstrategin ger fortsatt tillväxt
Många av de barn och elever som nu valt AcadeMedias skolor går på någon av våra nystartade enheter eller i något av de företag som förvärvades under förra året. Totalt startade vi 14 nya enheter 2015/16. Vid höstterminen start 2016 öppnades en ny förskola i Sverige och tre i Norge. Flera av våra enheter har dessutom utökat sin kapacitet och tar alltså emot fler barn. Vi jobbar aktivt med potentiella nystarter, men det är långa ledtider. För närvarande är en nystart i Sverige beslutad för verksamhetsåret 2016/17 och en i Norge till hösten 2017.

Vuxenutbildningen växer med 20 procent
AcadeMedias vuxenutbildning har en ledande position på i stort sett alla delmarknader. I kvartalet ökar den med över 20 procent med stabil och god lönsamhet. Vi har en bred avtalsportfölj och lyckas väl med våra integrationsprojekt. Vår interna utvärdering visar också att en samhällsinvestering i vuxenutbildning ger ett gott resultat.

I dagsläget är många nya upphandlingar aktuella. Utfallet på dessa påverkar utvecklingen av vuxenutbildningen, som har en snabbare elevomsättning än skolverksamheten på grund av kortare utbildningstider. Säsongsvariationen i vuxenutbildningen är också ojämn vilket gör att det är svårt att jämföra motsvarande kvartal föregående år.

AcadeMedia är den ledande språkutbildaren i landet. Sveriges integrationsutmaning kommer att kräva fortsatta investeringar i utbildning, både inom svenska som andraspråk, och när det gäller olika typer av insatser för att studera vidare efter utländska utbildningar som ofta behöver kompletteras för att kunna användas i det nya hemlandet.

Utbildning som utvecklar samhället
I Sverige har alla rätt att välja skola, oavsett var man bor, eller vilken storlek ens plånbok har. I Norge och Tyskland finns liknande system för förskolor. Att som medborgare få möjlighet att påverka sin egen framtid är en hörnsten i ett starkt samhällsbygge.

För många föräldrar runt om i världen är det så viktigt att deras barn får gå i en bra skola att de är beredda att betala dyrt, eller flytta, för att åstadkomma det. I Sverige behövs inte det.

Det är naturligtvis mycket tillfredsställande att se att föräldrar, ungdomar och vuxna år efter år väljer våra enheter och våra utbildningar. En viktig orsak till det är vårt systematiska kvalitetsarbete, kombinerat med vår vilja att hela tiden utveckla vår verksamhet. Vårt uppdrag är att ge alla som väljer våra verksamheter, oavsett om det är en familj med en ettåring som ska börja förskolan, eller om det är en vuxen som ska studera på yrkeshögskola inför ett karriärbyte, bästa möjliga förutsättningar för att de ska nå utbildningens mål.

Vi formulerar det som att vill att 100% ska i mål. Det är visserligen något av en utopi, alla kommer inte att lyckas. Men alla ska få chansen och ambitionen i sig är kvalitetsdrivande. Att ha ett annat mål är inte ett alternativ.

Utbildningssystemet är kanske den viktigaste delen av alla samhällssystem.

Marcus Strömberg
VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ)
 

Presentation av rapporten
AcadeMedia kommer klockan 09:00 idag hålla en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO Eola Änggård Runsten presenterar rapporten.

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk: https://wonderland.videosync.fi/academedia-q1-report-2016-17

Alternativt ringa in på något av nedanstående nummer senaste tio minuter innan konferensen börjar:
SE: +46 8 5664 2698
UK: +44 20 3008 9808

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på AcadeMedias webbsida via: https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/presentationer/


För mer information
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46-8-794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46-8-794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Christian Hall, IR-ansvarig
Telefon: : +46-763-111 242
E-post: christian.hall@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia är norra Europas ledande och enskilt största fristående utbildningsaktör. År 2015/16 gick cirka 63 000 barn och elever i AcadeMedias förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Ytterligare 80 000 personer deltog i AcadeMedias utbildningar för vuxna. Totalt hade AcadeMedia under 2015/16 cirka 425 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Sverige och Norge samt cirka 150 vuxenutbildningsenheter i Sverige. Sedan februari 2016 har AcadeMedia även sju förskolor i München-området i Tyskland. AcadeMedia har verksamhet i hela utbildningskedjan, från förskola, grundskola och gymnasieskola till vuxenutbildning. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 november 2016 kl. 07:30 CET.