×
 

AcadeMedias dotterbolag Hermods och Malmö stad har nått en förlikning om SFI-utbildningen i Malmö

Den 19 mars meddelade AcadeMedia att företaget upptäckt brister i Hermods rapportering av lärarbehörighet till Malmö stad. Nu har man i samtal med Malmö stad nått en gemensam överenskommelse.

AcadeMedia informerade den 19 och 21 mars 2018 om att man vid en intern granskning av Hermods funnit att det rapporterats in felaktig information till Malmö stad i fråga om lärarnas behörighet och att detta kunde leda till en ekonomisk konsekvens för Hermods. AcadeMedia kontaktade direkt Malmö stad för att informera om den uppkomna situationen och har sedan dess vidtagit en rad åtgärder för att utreda vad som har hänt och för att åtgärda bristerna.

De personer inom Hermods som identifierades under den interna granskningen arbetsbefriades omedelbart från sina respektive tjänster och anställningar vid Hermods har också avslutats. Hermods har också anlitat en extern granskare, PwC, för att skyndsamt få en oberoende och grundlig utredning av den uppkomna situationen. Utifrån PwC:s externa rapport, som publicerades den 27 april, har Hermods även vidtagit åtgärder för att förbättra interna processer och kontroller i syfte att motverka att liknande situationer ska kunna inträffa igen.

I dialog med Malmö stad har man nu gemensamt träffat ett förlikningsavtal med följande huvudsakliga innehåll.

  • Hermods ska till Malmö stad betala en kompensation om 14 miljoner kronor för de brister som funnits, och finns, jämfört med gällande avtal samt för den uppkomna situationen i sin helhet. Detta är den fulla kompensation Malmö stad erhåller från Hermods för hela avtalsperioden fram till och med den 31 juli 2018.
  • Malmö stad kommer inte att häva avtalet med Hermods, utan avtalsförhållandet fortsätter att löpa till avtalstidens slut den 31 juli 2018.

Utöver vad som överenskommits enligt det träffade förlikningsavtalet är Hermods och Malmö stad eniga i att Malmö stad ska överta Hermods personal som jobbar med SFI-utbildningen i Malmö under det aktuella avtalet.

Utöver kostnaden för den överenskomna kompensationen till Malmö stad enligt förlikningsavtalet har Hermods haft kostnader för juridiska rådgivare, PwCs utredning, uppsägning av chefer samt för överflödiga lokalytor. Dessa övriga kostnader uppskattas idag till cirka 12 Mkr och tillsammans med kompensationen uppgår den totala resultateffekten till cirka 26 Mkr. Huvuddelen av samtliga resultateffekter väntas komma under fjärde kvartalet 2017/18.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 800 medarbetare på våra drygt 650 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 176 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att  de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se 

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande måndagen den 1 juni 2018 kl 10:20.