×
 

AcadeMedias delårsrapport juli - december 2016

Andra kvartalet (oktober 2016 – december 2016)

 • Nettoomsättningen ökade med 12,0 procent och uppgick till 2 508 MSEK (2 239).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 57,8 procent och uppgick till 142 MSEK (90). Rensat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 142 MSEK (97).
 • Periodens resultat uppgick till 89 MSEK (48).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 260 MSEK (267).
 • Antalet elever i för-, grund- och gymnasieskola uppgick till 65 633 (62 443) i genomsnitt under kvartalet vilket var en ökning med 5,1 procent.
 • Resultat per aktie var 0,95 (0,57) SEK och efter utspädning 0,95 (0,57).

Först halvåret (juli 2016 – december 2016)

 • Nettoomsättningen ökade med 11,5 procent och uppgick till 4 370 MSEK (3 918).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 73,6 procent och uppgick till 210 MSEK (121). Rensat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 211 MSEK (131).
 • Periodens resultat uppgick till 130 MSEK (50).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 391 MSEK (254).
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola uppgick till 65 388 (62 273) i genomsnitt under perioden vilket var en ökning med 5,0 procent.
 • Resultat per aktie var 1,38 (0,60) SEK och efter utspädning 1,38 (0,60).

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Den 11 januari meddelades att Martin Sandgren, vice VD och operativ chef på AcadeMedia, kommer att sluta 30 juni. Martin kommer att vara kvar som styrelseordförande i Schoolido, ett företag som delägs av AcadeMedia. Kristofer Hammar tillträdde som affärsutvecklingsdirektör den 1 februari och ingår därmed i AcadeMedias koncernledning.

De preliminära skolpengsökningarna i Sverige för 2017 uppgår till 2,3 procent i genomsnitt. Skolpengsökningar i Norge uppgår i snitt till 1,9 procent. Ökningarna beräknas på de hittills erhållna skolpengsbesluten viktat med AcadeMedias elevmix i respektive land. 

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/ 

Kommentarer från VD och koncernchef Marcus Strömberg
AcadeMedias andra kvartal 2016/17 visar en fortsatt stabil omsättningstillväxt om 12 procent (11,5 procent för halvåret). Vuxenutbildningen fortsätter med stabila deltagartal som är klart högre än föregående år. Tillväxten drivs även av ökande elevtal, förvärv och nystarter som till stor del skedde under våren 2016.

Tillväxt i alla segment
Den stabila tillväxten beror delvis på förvärv och nystarter under våren och hösten 2016. Under AcadeMedias två första kvartal 2016/17 har vi startat fyra nya förskolor och förvärvat tre förskolor i Sverige och Norge. Vi har också tagit emot fler barn och elever i befintliga förskolor och skolor. Förra vårens förvärv och nystarter ger också en skjuts i tillväxttalen som kommer att klinga av under våren 2017. Ytterligare en anledning till den goda ekonomiska utvecklingen är vuxenutbildningen som var svag under hösten 2015 och som nu har haft betydligt bättre deltagarflöden. Rörelseresultatet inom vuxenutbildningen har också förbättrats av den kapacitetsanpassning som gjordes för knappt ett år sedan. Som ett resultat av detta förbättrades vuxenverksamheten under våren 2016 och jämförelsetalen kommer därmed att bli tuffare kommande halvår. Koncernens justerade rörelseresultat förbättrades därmed väsentligt och uppgick till 142 MSEK (97).

Behovet av nya skolor för barn och ungdomar, och av vuxenutbildning, är mycket stort i de tre länder där AcadeMedia har verksamhet. Vår tyska förskoleverksamhet, Joki, anpassar det norska förskolekonceptet Espira för den tyska marknaden och ser möjligheter till fortsatt tillväxt både genom att lansera Espira i Tyskland, och genom kompletterande förvärv.

Kvalitet
Även i Norge baseras tillväxten på att vårt norska förskoleföretag Espira startar nya förskolor, och gör kompletterande förvärv. Tillväxten stöds av mycket goda kvalitetsresultat och stor nöjdhet hos föräldrarna. Det visar inte minst resultatet i Espiras årliga föräldraundersökning som har publicerats under andra kvartalet. De fyra senaste åren har resultaten visat att föräldrarna blir allt mer nöjda med sin förskola, denna positiva trend fortsätter och är nu 5,3 på en sexgradig skala.

I Sverige har kvartalet för många av våra grund- och gymnasieskolor, vid sidan av den normala undervisningen, handlat om att möta Skolinspektionen och dess inspektörer. Utfallet av dessa granskningar är positivt.

PISA-undersökningen
En viktig händelse för grundskolan under andra kvartalet var resultaten av den PISA-undersökning som offentliggjordes den 6 december. PISA genomförs av OECD och mäter 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Den sjunkande trenden bröts vid mätningen som redovisades i december, och Sverige ligger nu över medel i läsförståelse och matematik, och på medel i naturvetenskap. Det är naturligtvis både roligt och viktigt att de svenska resultaten förbättras, samtidigt som vi inte får nöja oss med att ligga på, eller strax över, medel i PISA-undersökningen. Pysslingen Skolor införde redan 2014 en läsa-skriva-räkna-garanti i grundskolan, en garanti som regeringen nu föreslår ska införas i hela det svenska skolsystemet. Det är ett av flera sätt att förbättra resultaten.

En fråga där PISA visar ett negativt resultat för Sverige gäller likvärdigheten. Skillnaden mellan de elever som presterar sämst och de som presterar bäst ökar. Det är en utveckling som måste vändas. AcadeMedia har en tydlig strategi för att förbättra likvärdigheten. Vi måste hjälpas åt att stoppa segregationen i samhället och skolan är en viktig del av det arbetet.

Vinster i välfärden
En dominerande fråga i den svenska debatten under andra kvartalet var annars Ilmar Reepalus utredning om vinster i välfärden, med titeln ”Ordning och reda i välfärden”. Utredningen överlämnades till regeringen den 8 november. Utredningens mest centrala förslag är att begränsa välfärdsbolagens rörelseresultat till statslåneräntan plus sju procentenheter multiplicerat med bolagets bokförda operativa kapital. I praktiken innebär detta ett vinstförbud eftersom tjänsteföretag som AcadeMedia oftast har ett mycket lågt operativt kapital. Modellen har fått mycket kritik och skulle, om förslaget genomfördes, få mycket stora konsekvenser för det svenska samhällsbygget samt för valfriheten och mångfalden för invånare i Sverige.

Slutord
Det allra viktigaste för oss är att leverera bra utbildning till alla som väljer att gå på någon av våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor eller vuxenutbildningsenheter. Varje dag. Och att bidra till att svensk skola blir bättre. Det har vi gjort sedan Hermods startade 1898 och det är vi övertygade om att vi kommer att fortsätta göra i många år framöver.

Marcus Strömberg
VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ)

Presentation av rapporten
AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO Eola Änggård Runsten presenterar rapporten.
Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk: https://wonderland.videosync.fi/academedia-q2-report-2017

Alternativt ringa in på något av nedstående nummer senaste tio minuter innan konferensen börjar:

 • SE: +46 8 5664 2698
 • UK: +44 20 3008 9806
 • US:  +1 85 5831 5945

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på
AcadeMedias webbsida via: https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Christian Hall, IR-ansvarig
Telefon: +46 763 111 242
E-post: christian.hall@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia är norra Europas ledande och enskilt största fristående utbildningsaktör. År 2015/16 gick cirka 63 000 barn och elever i AcadeMedias förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Ytterligare 80 000 personer deltog i AcadeMedias utbildningar för vuxna. Totalt hade AcadeMedia under 2015/16 cirka 425 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Sverige och Norge samt cirka 150 vuxenutbildningsenheter i Sverige. Sedan februari 2016 har AcadeMedia även sju förskolor i München-området i Tyskland. AcadeMedia har verksamhet i hela utbildningskedjan, från förskola, grundskola och gymnasieskola till vuxenutbildning. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2017 kl. 08:00 CET.