×
 

AcadeMedias delårsrapport juli 2019 – september 2019

Första kvartalet (juli 2019 – september 2019)

  • Nettoomsättningen ökade med 6,8 procent och uppgick till 2 502 MSEK (2 343). Den organiska omsättningstillväxten inklusive tilläggsförvärv var 6,8 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 129 MSEK (58). Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick EBIT till 75 MSEK (58) vilket var en ökning med 29,3 procent. Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelsestörande poster och effekter av IFRS 16, uppgick till 75 MSEK (52).
  • Periodens resultat uppgick till 16 MSEK (31). Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick det till 46 (31) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 326 MSEK (-219). Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick det till -29 MSEK (-219).
  • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med 3,4 procent och uppgick till 81 468 (78 770) i genomsnitt under första kvartalet. Tillväxten var helt organisk.
  • Resultat per aktie var 0,15 SEK (0,30) före utspädning och 0,15 SEK (0,30) efter utspädning. Justerat för effekter från IFRS 16 var resultatet per aktie 0,43 SEK (0,30) före utspädning och 0,43 SEK (0,30) efter utspädning.

Införandet av IFRS 16 har en stor effekt på AcadeMedias finansiella rapporter. För att underlätta jämförelsen kommer AcadeMedia som ett komplement även presentera verksamhetsåret 2019/20 justerat för IFRS 16. Detta benämns ”Exklusive effekter av IFRS 16”. Viktiga nyckeltal och nyckeltal som baseras på rullande 12 månader presenteras exklusive effekten av IFRS 16. Segmenten inom AcadeMedia har oförändrade redovisningsprinciper jämfört med föregående år och kommer fortsatt att rapportera hyra som operationell lease

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/

Kommentarer från VD och koncernchef Marcus Strömberg

Verksamhetsåret har börjat stabilt med en ökning av antalet barn och elever på 3,4 procent i skolorna. Detta bidrog till en god intäktsökning och en bra ekonomisk start på verksamhetsåret. I Tyskland har vi öppnat sex nya förskolor i kvartalet och accelererar tillväxten i enlighet med plan. Inom Vuxenutbildningen har våra kostnadsåtgärder gett effekt och läget har stabiliserats. Flera kontrakt har förlängts i avvaktan på ny upphandling.

Organisk tillväxt på 3,4 procent

Hösten är en rolig period för oss. Det är tiden på året då vi välkomnar alla barn och elever till en ny klass eller skola efter sommaren. I år har vi startat inte mindre än tolv nya enheter och det är en av anledningarna till att antalet barn och elever i AcadeMedias förskolor och skolor ökade med 3,4 procent under första kvartalet jämfört med föregående år.

I Sverige har grundskolorna 3,8 procent fler elever i jämförbara enheter. Gymnasieskolorna öppnade fyra nya skolor till hösten 2019 och har dessutom tagit in ytterligare årskullar i tidigare års nystarter. Totalt ökar gymnasiesegmentet antalet elever med 4,8 procent.

Det nya förskolesegmentet som består av förskolor i Sverige, Norge och Tyskland ökade antalet barn med 1,4 procent. Rensat för de avyttrade svenska förskolorna ökade antalet barn med 5,6 procent för jämförbara enheter. Detta ger sammantaget en bra volymtillväxt som bas för AcadeMedias utveckling kommande år.

Utöver tillväxten i befintliga enheter fortsätter AcadeMedia att göra selektiva tilläggsförvärv. I Sverige förvärvades Helixgymnasiet under fjärde kvartalet 2018/19 och två mindre förskolor förvärvades efter rapportperiodens slut. Tilläggsförvärven är värdeskapande eftersom verksamheterna ofta har hög kvalitet och beläggningsgrad och snabbt kan integreras i AcadeMedias lednings- och supportstruktur.

Tillväxten accelererar i Tyskland

Inom segment förskola är det framförallt Tyskland som har haft en kraftig tillväxt under kvartalet. Sex nya förskolor med cirka 500 platser har öppnats under augusti och september 2019. Det innebär en ökning på 16 procent i relation till antalet platser i slutet av juni 2019. Under innevarande verksamhetsår 2019/20 planeras ytterligare sex till nio nystarter med drygt 600 platser. I tillägg så finns det redan kontrakterade nystarter med cirka 1 800 ytterligare platser, vilket innebär att inom ett par år kommer antalet förskoleplatser i Tyskland vara över 6 000. Utöver detta finns en pipeline av nystarter som är under förhandling. Det är fantastiskt roligt att se hur tillväxten i Tyskland tar fart.

Vuxenutbildningen stabiliseras

I vuxenutbildningssegmentet har flera positiva saker hänt under kvartalet. Inom Yrkeshögskola har antalet deltagare ökat med över 30 procent. Yrkeshögskolans andel av vuxensegmentet var 18 procent under föregående verksamhetsår 2018/19 och ligger nu på 24 procent och växer snabbare än övriga delar.

Inom den kommunala vuxenutbildningen pågår för närvarande två viktiga upphandlingar för Göteborgs stad och Stockholms stad. Upphandlingen för Göteborg kommer att göras om efter överprövning. Även upphandlingen för Stockholm har överprövats, vilket innebär att det kommer att dröja innan nya kontrakt tecknas. Det som är positivt är att båda kommunerna valt att förlänga befintliga kontrakt fram till nästa sommar så att deltagarna inte ska stå utan utbildningar fram till att upphandlingen avgjorts.

Inom verksamheten mot Arbetsförmedlingen har våra kostnadsåtgärder gett effekt. Verksamheten har även minskat i omfattning och utgjorde 12 procent (18) av vuxenutbildningens omsättning i första kvartalet 2019/20, vilket kan jämföras med 17 procent för verksamhetsåret 2018/19.

Ny pensionsordning i Norge

I Norge har arbetsgivare och arbetstagare kommit överens om en ny pensionsplan som kommer att gälla från och med den 1 januari 2020. Det är mycket positivt att ca 80 procent av de anställda kommer att gå över till en premiebaserad plan vilket ger en större förutsägbarhet i pensionskostnaderna. Alla ekonomiska effekter av övergången är inte klara men preliminära indikationer visar en positiv engångseffekt om cirka 60 MSEK.

Nya redovisningsregler får en stor påverkan

AcadeMedia har som bolag valt att satsa sina resurser på att leverera god utbildning och hyr därför merparten av alla sina lokaler. Skolverksamhet är en långsiktig och stabil verksamhet med en stabil kund i form av kommuner. Det är därför motiverat med längre hyresavtal i skolverksamheten medan hyresavtalen inom vuxenutbildningen har kortare löptid. Anpassning av hyreslängden är ett naturligt sätt att parera den operativa risken i de underliggande verksamheterna. I och med införandet av IFRS 16, som sker detta kvartal för AcadeMedia, så aktiveras dessa nyttjanderättstillgångar och 7,3 miljarder tillförs i balansräkningen. Detta är en stor förändring i redovisningen, men ingen förändring har skett i våra verksamheter eller i våra affärsrelationer. I denna rapport har vi försökt göra det så enkelt som möjligt för externa bedömare att få kontinuitet i siffrorna och förstå den underliggande utvecklingen.

Kvalitetsresultaten i gymnasiesegmentet stiger

Förra veckan publicerades AcadeMedias kvalitetsrapport med koncernens aggregerade resultat för 2018/19. När vi summerar det gångna läsåret ser vi både glädjeämnen och fortsatta utmaningar. Vi gläds åt de fortsatt goda kvalitetsresultaten i våra svenska och norska förskolor, och även åt att vi etablerat ett gemensamt sätt för att följa upp och utveckla kvaliteten i de skandinaviska förskolorna. I Norge har förskolorna nu startat ”Espira Blikk” som är den norska motsvarigheten till Pysslingens etablerade modell för att driva utvecklingsarbete kring lärande och omsorg på alla förskolor. Samtidigt jobbar vi, likt övriga skolsverige, med utmaningar att öka likvärdigheten i utbildningarna. Mer information om våra kvalitetsresultat återfinns i kvalitetsrapporten för 2018/19 och längre bak i rapporten.

AcadeMedia blir mer jämställt

Det gläder mig att AcadeMedia är det fjärde mest jämställda börsbolaget i Sverige enligt stiftelsen Allbrights årliga jämställdhetsrapport. AcadeMedia klättrar därmed rejält från plats 34 föregående år. Det här resultatet är väldigt roligt och det visar att AcadeMedia kommit en bra bit på väg när det gäller att öka jämställdheten och mångfalden i bolaget. Vi är inte i mål utan fortsätter vårt arbete med att få jämn representation på ledande positioner. Det är viktigt att våra barn, elever och vuxenstuderande har förebilder i klassrummen som speglar hur samhället ser ut på riktigt och vi tror självklart också att det skapar ett mervärde i vår verksamhet.

VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ)

 

Presentation av rapporten

AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO Eola Änggård Runsten presenterar rapporten.

För att delta i konferensen ringer du in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

SE: +46 8 5664 2693
UK: +44 33 3300 9266
US: +1 833 5268 347

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/academedia-q1-2019

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på

AcadeMedias webbsida via: https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/ Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 900 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 180 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 23 oktober 2019 kl 08:00.