×
 

AcadeMedias delårsrapport juli 2019 – mars 2020

Tredje kvartalet (januari 2020 – mars 2020)

 • Nettoomsättningen ökade med 4,8 procent och uppgick till 3 284 MSEK (3 135). Den organiska tillväxten inklusive tilläggsförvärv var 5,3 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 309 MSEK (231). Exklusive IFRS 16 uppgick EBIT till 259 MSEK (231), en ökning med 12,1 procent. Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelsestörande poster och IFRS 16, uppgick till 224 MSEK (210).
 • Jämförelsestörande poster var 36 MSEK (20).
 • Periodens resultat uppgick till 161 MSEK (172). Exklusive IFRS 16 uppgick det till 193 (172) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 580 MSEK (129). Exklusive IFRS 16 uppgick det till 139 MSEK (129).
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med 3,8 procent och uppgick till 82 940 (79 873) i genomsnitt under tredje kvartalet. Tillväxten var helt organisk.
 • Resultat per aktie var 1,53 SEK (1,63) före och efter utspädning. Justerat för IFRS 16 var resultatet per aktie 1,83 SEK (1,63) före och efter utspädning.
 • Coronautbrottet har haft omfattande påverkan på verksamheten, men begränsad ekonomisk effekt i perioden.

Första nio månaderna (juli 2019 – mars 2020)

 • Nettoomsättningen ökade med 5,7 procent och uppgick till 9 044 MSEK (8 554). Den organiska tillväxten inklusive tilläggsförvärv var 6,0 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 639 MSEK (416). Exklusive IFRS 16 uppgick EBIT till 484 MSEK (416), en ökning med 16,3 procent. Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelsestörande poster och IFRS 16, uppgick till 449 MSEK (402).
 • Jämförelsestörande poster var 36 MSEK (15).
 • Periodens resultat uppgick till 252 MSEK (282). Exklusive IFRS 16 uppgick det till 343 (282) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 558 MSEK (258). Exklusive IFRS 16 uppgick det till 435 MSEK (258).
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med 3,7 procent och uppgick till 82 245 (79 326) i genomsnitt under perioden. Tillväxten var helt organisk.
 • Resultat per aktie var 2,40 SEK (2,69) före och 2,39 SEK (2,68) efter utspädning. Justerat för IFRS 16 var resultatet per aktie 3,25 SEK (2,69) före och 3,25 SEK (2,68) efter utspädning.

Införandet av IFRS 16 har en stor effekt på AcadeMedias finansiella rapporter. För att underlätta jämförelsen presenteras verksamhetsåret 2019/20 justerat för IFRS 16. Detta benämns ”Exklusive IFRS 16”. Viktiga nyckeltal och nyckeltal som baseras på rullande 12 månader presenteras exklusive IFRS 16. Exempelvis är justerat rörelseresultat EBIT redovisat exklusive IFRS 16. Segmenten inom AcadeMedia har oförändrade redovisningsprinciper och rapporterar fortsatt hyra som övrig extern kostnad.

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/

Kommentarer från VD och koncernchef Marcus Strömberg

Det tredje kvartalet har varit omvälvande. Coronautbrottet har haft en mycket stor inverkan på hela världen, och naturligtvis påverkat även AcadeMedia. Stora delar av vår verksamhet har lagts om till distansundervisning och våra verksamheter i Norge och Tyskland har hållits delvis stängda. Våra medarbetare har gjort en otrolig insats för att möta de nya förutsättningarna och för att skapa kontinuitet för alla barn, elever och vuxenstuderande. Vi avslutar nu det tredje kvartalet med en känsla av ödmjukhet.

Den extraordinära situation som nu råder har gjort att vi och ett antal andra aktörer i Sverige (som olika myndigheter, departement, företag och organisationer) har ett nära samarbete där alla har samma huvudmål, att minska smittspridningen samt att så långt det är möjligt hålla samhället igång. Under mars fattades i de länder där vi är verksamma ett stort antal nationella och regionala beslut för att begränsa spridningen av coronasmittan. Vi har följt utvecklingen och alla myndighetsdirektiv noga.

Trots coronavirusets inverkan på både samhället i stort och vår verksamhet har koncernens resultat i det tredje kvartalet inte påverkats nämnvärt. Vi har därför kunnat fokusera på vårt centrala uppdrag, att ge omsorg och utbildning i våra förskole-, grundskole-, gymnasie- och vuxenverksamheter, även om verksamheten i sig förändrats kraftigt.

Distansundervisning inom gymnasie- och vuxensegmentet

Den 18 mars gick AcadeMedias 36 000 gymnasister och 20 000 vuxenstuderande efter en rekommendation från regeringen över till distansundervisning. Både gymnasiesegmentet och vuxenutbildningen klarade övergången bra. Det beror till stor del på en lång och fokuserad satsning på digitalisering inom dessa segment, många elever och lärare var redan vana vid de digitala verktygen. Det beror också på en enorm kraftsamling och vilja hos både medarbetare och elever.

På gymnasiet följer eleverna i de flesta fall sitt vanliga schema och går in i sitt digitala klassrum när lektionen börjar. En lektion kan starta med ett videomöte där läraren går igenom lektionsinnehåll och eleven kan ställa frågor. I de digitala verktygen finns exempelvis chattfunktioner och lektioner kan spelas in så att eleverna kan repetera innehållet. Samtidigt ställer distansundervisning nya och annorlunda krav på våra elever och deras vårdnadshavare. AcadeMedia har därför producerat ett 20-tal filmer som ett stöd för att studera hemma på heltid.

Distansundervisning passar dock inte alla. Efter ett regeringsbeslut i början av april får huvudmannen erbjuda viss undervisning i skolan för elever som behöver det. Det var ett glädjande besked som gör det lättare att undervisa även dessa elever på deras villkor. Tack vare denna förändring kan vi nu göra olika prov och bedömningar, samt praktiska utbildningsmoment, i våra lokaler. Elever i behov av särskilt stöd kan också få undervisning på plats. När vi så småningom utvärderar de erfarenheter och insikter vi fått under denna mycket speciella tid hoppas jag att vi kan dra lärdomar som på ett betydande sätt utvecklar det svenska utbildningssystemet.

För- och grundskolor i Sverige är öppna

Våra svenska grundskolor och förskolor har hållits öppna, men har haft och har fortsatt beredskap för att kunna stänga om det kommer myndighetsbeslut på att så ska ske. Främst grundskolorna har varit i något av ett vänteläge där man inte riktigt vetat om beslut om stängning skulle fattas eller inte. I förberedelsearbetet har erfarenheterna från gymnasiesegmentet varit betydelsefullt.

Ytterligare en utmaning har varit den ökade sjukfrånvaron bland elever och medarbetare. På de skolor där många elever har varit hemma har den vanliga undervisningen kompletterats med distansundervisning. Detta mellanläge, med undervisning både på skolan och på distans, har medfört mycket extraarbete för många av våra medarbetare och jag är väldigt stolt över deras insatser.

Förskolorna i Norge och Tyskland har delvis hållits stängda

I både Norge och Tyskland beslöt myndigheterna att från mitten av mars stänga förskolor för alla utom för barn till vårdnadshavare med viktiga samhällsfunktioner som exempelvis sjukvårdspersonal och poliser. I Norge har cirka 80 procent av AcadeMedias 104 förskolor varit öppna men med ett fåtal barn närvarande. Även i Tyskland har nästan samtliga enheter varit öppna, också där med ett fåtal barn på varje enhet.

Sammantaget bedöms den ekonomiska konsekvensen av stängningarna vara begränsad. I Norge har föräldraavgifterna inte tagits ut under tiden förskolan varit stängd utan har istället finansierats av den norska staten. I Tyskland är sju enheter till hälften finansierade av föräldraavgifter, dessa har inte tagits ut under stängningsperioden. Ingen personal i Tyskland eller Norge har permitterats eller blivit uppsagd.

De planerade nystarterna i Tyskland till hösten kommer att genomföras som planerat så långt det är möjligt, men kan vid behov komma att senareläggas. Innevarande verksamhetsår kommer en av våra nystarter i fjärde kvartalet att senareläggas till första kvartalet 2020/21.

I Norge återgick samtliga förskolor till normal verksamhet mellan den 20 och 27 april. Förskolorna i Tyskland är tillsvidare stängda och inget datum är ännu satt för när de kommer att återgå till normal verksamhet. Förväntan är dock att förskolorna i Tyskland successivt kommer att öppna upp för fler föräldragrupper och att de efter sommaren helt kommer att återgå till normal verksamhet.

Vuxenutbildningen viktigare än någonsin

Omfattande varsel och konkurser i Sverige och världen som en följd av coronaviruset gör att arbetslösheten ökar. I Sverige väntas den enligt regeringen överstiga nio procent men kan bli väsentligt högre om krisen blir långvarig. Stora utbildningsinsatser kommer att behövas vilket avspeglas i regeringens åtgärdspaket som bland annat är riktat mot arbetsförmedlingstjänster, yrkesvux, yrkeshögskolan och folkbildning. AcadeMedia står väl rustat för att bidra när samhället nu behöver hantera behovet av utbildning och omställning för alla de som förlorat sina arbeten.

Allt fler nöjda elever och medarbetare

Under kvartalet genomfördes AcadeMedias årliga kund- och medarbetarundersökningar. Resultaten är fortsatt glädjande. Eleverna i grund- och gymnasieskolan är allt nöjdare med både skolan som helhet, och med undervisningen. När det gäller vårdnadshavare har den generella nöjdheten inom förskolan stigit med ett par procentenheter. Också medarbetarundersökningen visar på fina resultat. Som exempel kan nämnas att 81 procent av våra medarbetare kan tänka sig att rekommendera sin arbetsplats till andra vilket är en ökning från föregående år.

Vi saknar våra barn, elever och vuxenstuderande

Skolan är en plats som ska vara full av liv, lärande och entusiasm. Så är det normalt. Undervisningen på distans går bra, men saknaden är stor, många elever vill träffa klasskamrater och lärare, lärarna vill träffa sina elever. Ett uttryck för det är de många filmer vi sett lärare och rektorer spelat in till sina elever, hälsningar som delats på sociala medier. Jag vill som avslutning skicka med en sådan, från Sjölins gymnasium i Göteborg.

VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ)

Presentation av rapporten
AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO Katarina Wilson presenterar rapporten.

För att delta i konferensen ringer du in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

SE: +46 8 5199 93 83
UK: +44 33 3300 9268
US: +1 833 5268 396

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk: 
https://tv.streamfabriken.com/academedia-q3-2020

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på

AcadeMedias webbsida via: https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/ Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Katarina Wilson, CFO
Telefon: +46-8 794 42 91
E-post: katarina.wilson@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 900 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 180 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 5 maj 2020 kl 08:00.