×
 

AcadeMedias delårsrapport juli 2018 – mars 2019

Tredje kvartalet (januari – mars 2019)

 • Nettoomsättningen ökade med 5,7 procent och uppgick till 3 135 MSEK (2 967). Den organiska omsättningstillväxten inklusive tilläggsförvärv var 4,5 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 10,5 procent och uppgick till 231 MSEK (209). I perioden har ersättningar hänförligt till tidigare år erhållits motsvarande 20 MSEK, vilka ingår i jämförelsestörande poster. Det justerade rörelseresultatet var 210 MSEK (214).
 • Periodens resultat uppgick till 172 MSEK (152).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 129 MSEK (153).
 • Genomsnittligt antal barn och elever exklusive vuxensegmentet ökade med 4,8 procent och uppgick till 79 873 (76 188).
 • Resultat per aktie var 1,63 (1,45) SEK före utspädning och 1,63 (1,44) efter utspädning.

Första nio månaderna (juli 2018 – mars 2019)

 • Nettoomsättningen ökade med 9,4 procent och uppgick till 8 554 MSEK (7 818). Den organiska omsättningstillväxten inklusive tilläggsförvärv uppgick till 4,0 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 8,6 procent och uppgick till 416 MSEK (455). I perioden har ersättningar hänförligt till tidigare år erhållits motsvarande 36 MSEK, vilka ingår i jämförelsestörande poster. Det justerade rörelseresultatet var 402 MSEK (463).
 • Periodens resultat uppgick till 282 MSEK (320).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 258 MSEK (552).
 • Genomsnittligt antal barn och elever exklusive vuxensegmentet uppgick till 79 326 (72 410) i genomsnitt under perioden vilket var en ökning med 9,6 procent.
 • Resultat per aktie var 2,69 (3,25) SEK före utspädning och 2,68 (3,24) efter utspädning.

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/ 


Kommentarer från VD och koncernchef Marcus Strömberg

Tredje kvartalet visar en fortsatt god elevtillväxt i alla segment. Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades också med 10 procent och marginalen i skolsegmenten stabiliseras. Vuxenutbildningen har fortsatta utmaningar i arbetsmarknadsområdet till följd av omställningar hos Arbetsförmedlingen. Kvartalet inkluderar också stora retroaktiva ersättningar från kommuner som ett resultat av juridiska processer kring lika villkor i skolpengen.

Resultatförbättring i skolsegmenten

Tredje kvartalet visar på god resultatförbättring i skolsegmenten och vi ser att marginalerna stabiliseras. I för och grundskolesegmentet var rörelseresultat och marginal i nivå med föregående år och gymnasie-segmentet fortsätter att uppvisa starka marginaler. Detta beror både på god underliggande resultat-utveckling men även på stora retroaktiva ersättningar.

Vuxenutbildningen har rekordmånga deltagare i sina utbildningar men fortsätter att ha blandat finansiellt resultat. I linje med vad vi har beskrivit tidigare så utvecklas verksamheten inom yrkeshögskola och kommunal vuxenutbildning väl, medan utvecklingen inom arbetsmarknadsutbildningar är fortsatt svag. Under kvartalet har också Arbetsförmedlingen presenterat stora neddragningar i sin egen organisation vilket naturligtvis kommer att påverka den volym av deltagare som anvisas till olika utbildningar. Därför fortsätter vuxenutbildningssegmentet att jobba hårt med att anpassa resurser och sänka kostnader inom detta marknadsområde.  

Optimering av svensk förskoleverksamhet

AcadeMedia har genomfört en strategisk analys av sina svenska förskoleenheter i syfte att förbättra kvalitet och lönsamhet och därmed möta en stark efterfrågan på god förskoleverksamhet. Vi har identifierat ett antal potentiella nyetableringar och tilläggsförvärv samt även några avyttringar som ska göras. Målet är att fokusera på kommuner som delar vår syn på kvalitet och resursbehov i förskolan. Genom att lämna vissa kommuner där barnomsorgspengen inte möjliggör en uthållig kvalitet så siktar vi på att öka både kvalitet och marginal i vår svenska förskoleverksamhet.

Rätt skolpeng och lika villkorslagen

Rätt skolpengsnivå för fristående skolor är avgörande för AcadeMedias möjligheter att bedriva en kvalitativ och uthållig verksamhet. Lika villkorslagen som antogs 2010 säger att skolpengsnivån ska baseras på kommunens egen resursfördelning så att barn och elever som väljer en fristående skola inte ska missgynnas. Syftet är gott, men i verkligheten är transparensen i kommunernas redovisning och skolpengsberäkning så dålig att det är svårt att säkerställa att lika villkorslagen efterlevs. Därför har AcadeMedia ökat sina ansträngningar på detta område senaste året för att försäkra sig om att lagen följs. Hittills har våra ansträngningar gett effekt och ett antal retroaktiva ersättningar har utbetalats som avser tidigare års budgetunderskott. Hittills i år har 36 MSEK (-) utbetalats vilket har redovisats som jämförelsestörande.

Skolpengsnivåerna för 2019 är nu fastställda och vi kan sammanfatta att den genomsnittliga skolpengsökningen för vår svenska skolverksamhet är cirka 2,5 procent och för norska förskolor 3,4 procent. Detta är ungefär i nivå med ökningen i 2018, men ökningarna varierar mellan kommuner och skolformer. Trots att årets skolpengs-justeringar var acceptabla så har nivåerna halkat efter den faktiska kostnadsökningen under flera år vilket har pressat våra marginaler.

AcadeMedia kommer att fortsätta att överklaga skolpengsbeslut, granska kommunernas budget-underskott och även diskutera lika villkorsfrågan med olika organisationer och beslutsfattare på regional och nationell nivå. Detta för att skydda våra elevers rättigheter.

Norska bemanningsnormen

Såsom vi tidigare har berättat beslutade norska Stortinget förra året att införa nya regler kring personaltäthet för alla norska förskolor. Från och med augusti 2018 infördes krav på en viss täthet på utbildade förskolepedagoger och från och med augusti 2019 så införs krav på personaltäthet. Hittills har omställningen till en högre andel utbildad personal gått bra och vi går nu in i nästa fas av anpassningen. På grund av tidsfördröjningen i skolpengsnivån (vilket beskrivs senare i rapporten) ser vi att det kommer att bli en tillfällig nedgång i intjäningen i den norska verksamheten. Efter en tvåårig anpassningsperiod borde dock kommunernas kostnadsökning reflekteras i skolpengen.

Kunder och medarbetarare nöjdare

Den årliga kundundersökningen genomfördes i början på kvartalet och resultaten är goda. Speciellt gymnasiesegmentet visar en väsentlig förbättring av elevernas rekommendationsgrad. I de andra skolsegmenten var rekommendationsgraden stabil och i nivå med föregående år.

I tillägg så visar den svenska medarbetarundersök-ningen fortsatt höga nivåer av nöjdhet. Detta är nu det femte raka året med höga och ökande nöjdhet bland våra medarbetare. 85 procent (84) av alla svenska medarbetare är stolta över sin arbetsplats och 84 procent (85) har ett stort förtroende för sin chef. Detta är väldigt glädjande eftersom kvaliteten på våra utbildningar är helt beroende av våra medarbetare och ledare. Vi noterar också att personalomsättningen har förbättrats markant, om än från en hög nivå. Sammantaget ger detta goda förutsättningar framåt. 

Marcus Strömberg
VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ) 


Presentation av rapporten

AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO Eola Änggård Runsten presenterar rapporten.

För att delta i konferensen ringer du in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:
UK: +44 33 3300 9266
SE: +46 8 5664 2704
US: +1 833 8230 590

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/academedia-q3-2019
Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på

AcadeMedias webbsida via: https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/ Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se 

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se 

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 500 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 179 900 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se 

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande tisdagen den 7 maj 2019 kl 08:00.