×
 

AcadeMedias delårsrapport juli 2018 – december 2018

Andra kvartalet (oktober 2018 – december 2018)

 • Nettoomsättningen ökade med 9,3 procent och uppgick till 3 076 MSEK (2 813). Den organiska omsättningstillväxten inklusive tilläggsförvärv var 4,5 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 22,9 procent och uppgick till 128 MSEK (166). Utvecklingen är hänförlig till Vuxensegmentet, men vägs delvis upp av god utveckling inom gymnasiesegmentet. Rensat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 139 MSEK (167).
 • Periodens resultat uppgick till 79 MSEK (116).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 348 MSEK (257).
 • Genomsnittligt antal barn och elever exklusive vuxensegmentet ökade med 8,8 procent och uppgick till 79 335 (72 945).
 • Resultat per aktie var 0,75 (1,22) SEK före utspädning och 0,75 (1,21) efter utspädning.

Första sex månaderna (juli 2018 – december 2018)

 • Nettoomsättningen ökade med 11,7 procent och uppgick till 5 418 MSEK (4 850). Den organiska tillväxten inklusive tilläggsförvärv uppgick till 3,8 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 24,4 procent och uppgick till 186 MSEK (246). Rensat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 191 MSEK (249).
 • Periodens resultat uppgick till 111 MSEK (168).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 130 MSEK (399).
 • Genomsnittligt antal barn och elever exklusive vuxensegmentet uppgick till 79 052 (70 522) i genomsnitt under perioden vilket var en ökning med 12,1 procent.
 • Resultat per aktie var 1,05 (1,76) SEK före utspädning och 1,05 (1,76) efter utspädning.

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/ 

Kommentarer från VD och koncernchef Marcus Strömberg

Academedia har både haft framgång och motgång under första halvåret. Vi har arbetat hårt med att trimma organisationen i vuxenutbildningen och trots god omsättningstillväxt i skolsegmenten och ett starkt resultat inom gymnasiesegmentet visade andra kvartalet en resultatmässig nedgång på grund av vuxenutbildningen. Ett snabbt minskande behov av arbetsmarknadsåtgärder ledde till lågt kapacitetsutnyttjande och förluster i de av Arbets-förmedlingen upphandlade kontrakten. Vi vidtar nu ytterligare åtgärder för att anpassa verksamheten till efterfrågan. Trots detta anser jag ändå att vi överlag har stärkt våra positioner, vilket i ett längre perspektiv ger goda förutsättningar för lönsam tillväxt.

Gymnasieskolorna planerar för tillväxt

AcadeMedia är den största fristående aktören inom svenska gymnasieutbildningar och vi har under de senaste två åren jobbat med att vässa våra varumärken ytterligare för att möta elevernas preferenser. Vi har även startat ett arbete för att digitalisera gymnasieskolan. Vi ser goda möjligheter att den nya regeringen kommer att godkänna fjärrundervisning vilket kommer att göra att vi får många nya affärsmöjligheter. Vår gymnasieverksamhet är nu väl positionerad för att tillvarata en stark marknadstillväxt driven av demografi och kommunernas behov av hjälp med att bygga ut kapacitet.

Genom nystarterna 2017 och 2018, förbättrat kapacitetsutnyttjande i befintliga skolor och Vindoraförvärvet har vi ökat antalet elever kraftigt, vilket lett till stark omsättnings- och resultattillväxt. För hösten 2019 planerar vi att starta ytterligare fyra nya gymnasie-skolor med sammanlagt cirka 230 elever år ett.

Ett år med Vindora

Förvärvet av Vindora för ett år sedan tillförde i ett slag 36 gymnasieskolor och en mindre vuxenutbildnings-verksamhet. Förvärvet gav oss en ledande position inom praktiska yrkesutbildningar, ett område som vi tror har stor potential. Förvärvet har också mött våra förväntningar finansiellt. Dock har vi inte ännu nått våra högt ställda kvalitetskrav. Vi jobbar aktivt med att förbättra kvaliteten i de skolor som behöver det. Skolinspektionen ska nu genomföra ett antal planerade tillsyner av Praktiskaskolorna och vi kommer att arbeta tillsammans med dem för att rätta till eventuella brister. AcadeMedia ska hålla hög kvalitet i allt vi gör och jag är övertygad om att vi i närtid kommer att utveckla lärlingsutbildningarna till att bli ännu bättre och därmed bidra till många elevers möjlighet att genom yrkesnära och praktisk utbildning etablera sig i det svenska arbetslivet. 

Marknadsutveckling vuxenutbildning 

AcadeMedia är den ledande aktören inom svensk vuxenutbildning med två bredd-varumärken och flera starka nischpositioner. AcadeMedia är verksam i tre marknadsområden, arbetsmarknadsutbildningar upphandlade av arbetsförmedlingen, kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskola. Verksamheten inom kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskola utvecklas väl, vi har aldrig haft fler elever inom dessa områden än vi har idag och myndigheten för yrkeshögskola expanderar. Dock drar nu Arbetsförmedlingen kraftigt ner sina insatser och denna utveckling har ytterligare förstärkts av statsbudgeten som beslöts i Riksdagen under december. Myndighetens egna prognoser visar nu ytterligare nedgång i resurser allokerade till olika former av arbetsmarknads-utbildningar och andra insatser för nyanlända. De mycket låga volymerna i de nya kontrakten för Yrkessvenska (”YS”) och Yrkes- och Studieförberedande Moduler (”YSM”) gör att dessa kontrakt går med förlust. Eftersom vi tyvärr tror att dessa kontrakt kommer att generera förluster under hela kontraktstiden så har en reservering på 15 MSEK har gjorts i kvartalet.

Politiskt ramverk stabiliseras

I september 2018 gav riksdagsvalet i Sverige ett politiskt landskap som var mer till vår fördel. Det har dock tagit tid för en regering att bildas. Det vi nu ser är en koalition med ett program som tydligt förbättrar ställningen för fristående skolor och sätter punkt för politikernas ansträngningar att begränsa vinster eller andra delar av vår verksamhet. AcadeMedia har som ambition att skapa samhällsnytta genom att bidra till lösningar på viktiga samhällsproblem. Vi ska leverera mesta möjliga värde för varje investerad skattekrona.

Halvåret i sammandrag

Ekonomiskt har det första halvåret bjudit på både med- och motgång. Trots att vi har jobbat hårt med att trimma kostnaderna inom vuxenutbildningen och haft en god ekonomisk utveckling inom gymnasiet så har resultatet sjunkit jämfört med föregående år.

Våra främsta utmaningar framöver är vuxenutbildnings-segmentet och de marginalutmaningar som ett icke transparent skolpengssystem medför. Strategiskt har vi dock stärkt våra möjligheter att bygga en bättre framtid för Sverige, Norge och Tyskland samt våra barn/elever och aktieägare. Med förvärvet av Vindora så har vi stor potential att utveckla lärlingsutbildningar och samtliga skolsegment har goda möjligheter att ta marknads-andelar i en demografiskt driven marknad.

Marcus Strömberg

VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ) 

Presentation av rapporten
AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO Eola Änggård Runsten presenterar rapporten.

För att delta i konferensen ringer du in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:
UK: +44 33 3300 9032
SE: +46 8 5055 8351
US: +1 646 7224 902 

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/academedia-q2-2019 

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på

AcadeMedias webbsida via: https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/ Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se 

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se 

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 300 medarbetare på våra drygt 655 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 179 300 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se 

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 31 januari 2019 kl 08:00.