×
 

AcadeMedias delårsrapport juli 2016 - mars 2017

Tredje kvartalet (januari 2017 – mars 2017)

 • Nettoomsättningen ökade med 9,7 procent och uppgick till 2 540 MSEK (2 316).
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade något och uppgick till 195 MSEK (196). Rensat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 197 MSEK (199).
 • Periodens resultat uppgick till 132 MSEK (129).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 123 MSEK (128).
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola uppgick till 66 299 (63 716) i genomsnitt under kvartalet vilket var en ökning med 4,1 procent.
 • Resultat per aktie var före utspädning 1,40 (1,51) SEK och efter utspädning 1,40 (1,51).

9 månader (juli 2016 – mars 2017)

 • Nettoomsättningen ökade med 10,8 procent och uppgick till 6 909 MSEK (6 233).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 27,8 procent och uppgick till 405 MSEK (317). Rensat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 408 MSEK (330).
 • Periodens resultat uppgick till 262 MSEK (179).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 514 MSEK (382).
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola uppgick till 65 691 (62 754) i genomsnitt under perioden vilket var en ökning med 4,7 procent.
 • Resultat per aktie var före utspädning 2,79 (2,11) SEK och efter utspädning 2,78 (2,11).

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Den 18 april förvärvades det tyska förskoleföretaget Step Kids Education GmbH (Stepke). Därmed expanderar AcadeMedia sin tyska verksamhet med tio förskolor varav tre mobila förskolor. Den 3 april annonserades att Sofia Larsen som är chef för AcadeMedias För- och Grundskolesegment kommer att sluta på AcadeMedia.

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/ 

Kommentarer från VD och koncernchef Marcus Strömberg
AcadeMedias tredje kvartal 2016/17 lyftes av vuxenutbildningssegmentet, som fortsätter att visa goda deltagarvolymer på en klart högre nivå än föregående år. Som väntat dämpas vår tillväxt jämfört med årets andra kvartal då vi inte längre har fördel av de förvärv som genomfördes under andra halvan av verksamhetsåret 2015/16. Sammantaget visar kvartalet ett stabilt rörelseresultat.

Vuxenutbildningen är fortsatt stark
Vårt vuxenutbildningssegment har haft ytterligare ett starkt kvartal. Motsvarande kvartal förra året var dock också bra och därför blev omsättnings- och resultattillväxten inte lika hög som föregående kvartal (Q2). Vuxensegmentet är aktivt inom en sektor med stora behov, inte minst med tanke på den stora grupp invandrare som behöver komma in i det svenska samhället. Det handlar naturligtvis till stor del om det svenska språket, men också om att lära ut andra färdigheter så att invandrare så snabbt som möjligt blir anställningsbara i sitt nya hemland. Vi tror starkt på den långsiktiga potentialen i segmentet även om det finns en viss osäkerhet över att upphandlingsprocesserna blir försenade hos Arbetsförmedlingen, och att överklaganden leder till att upphandlingarna ibland måste göras om. Ett exempel på det senare är ett stort avtal med Stockholms stad som vanns av AcadeMedia, som nu måste göras om på grund av formaliafel. Ett antal viktiga avtal löper också ut inom de närmaste tolv månaderna, och måste ersättas.

Skolsegmenten påverkas av högre löner
Som väntat har tillväxttakten i vårt för- och grundskolesegment och i vårt internationella förskolesegment dämpats då vi inte längre drar fördel av de förvärv som gjordes under tredje kvartalet förra året. Omsättningstillväxten var god i samtliga tre skolsegment, men marginalerna påverkas av bland annat högre personalkostnader, vilket hela sektorn just nu erfar. Vi kan konstatera att det är hård konkurrensen om lärare och rektorer. Vi noterar också att de svenska kommunerna är mycket offensiva i sina löneerbjudanden inom skolan och hittills har dessa kostnadsökningar inte slagit igenom i skolpengen. Fristående skolor och förskolor har enligt skollagen rätt till skolpeng på lika villkor som kommunala skolor.

Kund- och medarbetarnöjdhet
Vår årliga kundundersökning genomfördes under det tredje kvartalet. Det kan konstateras att nöjdheten hos föräldrar och elever inom förskolan och gymnasieskolan ligger i nivå med föregående år men är något lägre inom grundskolan. Undersökningen ger oss tydliga signaler på var vi måste öka våra ansträngningar. I tredje kvartalet genomfördes även vår årliga medarbetarundersökning i Sverige. Svarsfrekvensen var 78 procent vilket ger ett tillförlitligt resultat. Resultatet visar att medarbetarnöjdheten ökar, en ökning som hållit i sig sedan 2013. Andelen medarbetare som är stolta över sin arbetsplats var 85 procent, och tre av fyra ser goda möjligheter till personlig utveckling inom AcadeMedia. Lika många, alltså 85 procent, har högt förtroende för sin chef, och 81 procent skulle rekommendera sin arbetsgivare till andra. Detta är uppmuntrande siffror eftersom våra medarbetare är en avgörande förutsättning för att vi ska kunna utvecklas, både när det gäller kvalitet och inom andra områden. Därför måste vi också fortsätta att sträva mot vårt mål att bli den mest attraktiva arbetsgivaren i utbildningssverige.

Fler nya gymnasieskolor
Antalet elever per årskull i gymnasieskolan har minskat i ett antal år. Nu är dock demografin på botten och vänder nästa år uppåt och antalet elever ökar igen. Till detta kommer en stark urbaniseringstrend och att antalet nyanlända elever inom gymnasieskolan är mycket stort. Som vi nämnde i förra kvartalets rapport har gymnasiesegmentet marknadsfört ett antal möjliga nya skolor. Intresset för dessa nya skolor har varit stort, och vi har nu beslutat att öppna upp till sju nya gymnasieskolor i starten av läsåret 2017/18. Dessa tar under det första året bara emot elever i årskurs ett, och det totala antalet elever som väntas börja i årskurs ett på dessa gymnasieskolor är 300-350.

Vinster i välfärdssektorn
Debatten om ett eventuellt tak för vinster i välfärden fortsatte även under detta kvartal. Remisstiden för Ilmar Reepalus utredning ”Ordning och reda i välfärden” gick ut i slutet av februari. Det är värt att notera att en överväldigande majoritet av det stora antal remissvar som lämnades hade kraftiga invändningar mot utredningen. Inte minst gällde detta det faktum att utredningen i princip saknar en genomarbetad konsekvensanalys. Det verkar tydligt att många nu har förstått hur ödesdigra konsekvenserna av den föreslagna modellen skulle bli om utredningens förslag realiseras. Den huvudsakliga följden skulle bli att det i princip skulle bli omöjligt för företag att verka i välfärdssektorn. Debatten kommer att fortsätta, och det återstår att se hur regeringen väljer att gå vidare. Under tiden kommer AcadeMedia att fortsätta sträva mot att leverera bästa möjliga utbildning till våra barn, elever och deltagare.

Marcus Strömberg
VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ)

Presentation av rapporten
AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO Eola Änggård Runsten presenterar rapporten.

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:

Alternativt ringa in på något av nedstående nummer senaste tio minuter innan konferensen börjar:

 • SE: +46 8 5664 2692
 • UK: +44 20 3008 9807
 • US:  +1 85 5831 5945

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på

 För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Christian Hall, IR-ansvarig
Telefon: +46 763 111 242
E-post: christian.hall@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 12 500 medarbetare på våra drygt 550 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 140 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se