×
 

AcadeMedias bokslutskommuniké juli 2019 – juni 2020

Fjärde kvartalet (april 2020 – juni 2020)

 • Nettoomsättningen ökade med 2,1 procent och uppgick till 3 227 MSEK (3 162). Den organiska tillväxten inklusive tilläggsförvärv var 3,9 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 334 MSEK (218). Exklusive IFRS 16 uppgick EBIT till 279 MSEK (218), en ökning med 28 procent. Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelsestörande poster och IFRS 16, uppgick till 279 MSEK (232).
 • Jämförelsestörande poster var 0 MSEK (-14).
 • Periodens resultat uppgick till 179 MSEK (148). Exklusive IFRS 16 uppgick det till 206 (148) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 963 MSEK (425). Exklusive IFRS 16 uppgick det till 634 MSEK (425).
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med 3,8 procent och uppgick till 82 999 (79 994) i genomsnitt under fjärde kvartalet. Tillväxten var helt organisk.
 • Resultat per aktie var 1,70 SEK (1,41) före och efter utspädning. Justerat för IFRS 16 var resultatet per aktie1,96 SEK (1,41) före och 1,95 SEK (1,41) efter utspädning.
 • Coronautbrottet har haft omfattande påverkan på verksamheten, men begränsad ekonomisk effekt i perioden.

Helår (juli 2019 – juni 2020)

 • Nettoomsättningen ökade med 4,7 procent och uppgick till 12 271 MSEK (11 715). Den organiska tillväxten inklusive tilläggsförvärv var 5,4 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 973 MSEK (635). Exklusive IFRS 16 uppgick EBIT till 763 MSEK (635), en ökning med 14,8 procent. Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelsestörande poster och IFRS 16, uppgick till 728 MSEK (634).
 • Jämförelsestörande poster var 36 MSEK (1).
 • Periodens resultat uppgick till 431 MSEK (431). Exklusive IFRS 16 uppgick det till 549 (431) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 521 MSEK (684). Exklusive IFRS 16 uppgick det till 1 069 MSEK (684).
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med 3,7 procent och uppgick till 82 433 (79 493) i genomsnitt under perioden. Tillväxten var helt organisk.
 • Resultat per aktie var 4,09 SEK (4,09) före och efter utspädning. Justerat för IFRS 16 var resultatet per aktie 5,21 SEK (4,09) före och efter utspädning.
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 1,50 SEK (1,25) per aktie för verksamhetsåret 2019/20.

Införandet av IFRS 16 har en stor effekt på AcadeMedias finansiella rapporter. För att underlätta jämförelsen presenteras verksamhetsåret 2019/20 justerat för IFRS 16. Detta benämns ”Exklusive IFRS 16”. Viktiga nyckeltal och nyckeltal som baseras på rullande 12 månader presenteras exklusive IFRS 16. Exempelvis är justerat rörelseresultat EBIT redovisat exklusive IFRS 16. Segmenten inom AcadeMedia har oförändrade redovisningsprinciper och rapporterar fortsatt hyra som övrig extern kostnad.

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/

Kommentarer från VD och koncernchef Marcus Strömberg

Det fjärde kvartalet 2019/20 har präglats av den pågående coronapandemin. Förutsättningarna för att bedriva undervisning har varit helt annorlunda mot normalt vilket har krävt stora insatser av våra medarbetare och elever. Vi har arbetat hårt för att ge alla elever och deltagare möjligheter att nå sina utbildningsmål och för att verksamheten ska fungera så bra som möjligt. Vi kommer att ta med oss många värdefulla erfarenheter in i framtiden.

Trots att coronapandemin haft en betydande påverkan på verksamheten har den ekonomiska påverkan varit begränsad. Rörelseresultatet har utvecklats positivt både i det fjärde kvartalet och under helåret 2019/20 vilket till stor del förklaras av återhämtningen inom vuxenutbildningen. Den organiska tillväxten under året var drygt 5 procent.

Vuxenutbildningssegmentet har vänt och vi ser stark efterfrågan framåt

Det fjärde kvartalet är ett kvitto på att vuxenutbildningssegmentet nu har lämnat sitt omställningsarbete. De förlustbringande kontrakten med Arbetsförmedlingen kommer att avslutas under hösten 2020. Verksamheten inom kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskola fortsätter att växa och vinner nya marknadsandelar. AcadeMedia är den klart ledande aktören inom distansutbildning och vår långa erfarenhet har gjort att undervisningen under kvartalet med coronapandemin påverkats mindre än förväntat. Sammantaget har omsättningen i kvartalet ökat med 6,0 procent och det justerade rörelse-resultatet har ökat med 33 MSEK jämfört med föregående år.

Arbetslösheten i Sverige har ökat och vuxenutbildningen får en än viktigare roll i samhället för att hjälpa människor både till nya jobb och att inte hamna i långtidsarbetslöshet. Staten satsar därför stora resurser på vuxenutbildning genom ökade anslag. Myndigheten för Yrkeshögskola (MYH) har agerat snabbt på de nya direktiven och utökat antalet studieplatser inom yrkeshögskolan. Även Arbetsförmedlingen har fått ökade resurser, men har ännu inte kommunicerat vad som kommer att göras inom ramen för arbetsmarknadsutbildning.

AcadeMedia är marknadsledare inom vuxenutbildning i Sverige med en bred avtalsportfölj och står väl rustat för att bidra inom många av de satsningar som görs. Som exempel har vår yrkeshögskoleverksamhet fått god tilldelning i MYH:s extra tilldelningsomgångar och vi förväntar oss närmare 20 procent fler deltagare till hösten jämfört med samma period föregående år. Vidare är Stockholm stads långdragna komvuxupphandling äntligen klar. Avtal har tecknats och det förnyade förtroendet ger god stabilitet i upp till fyra år. Att många delar börjar falla på plats samtidigt som söktrycket till höstens utbildningsstarter är högre än någonsin inom både YH och vår komvuxverksamhet är självklart glädjande. Den ekonomiska effekten realiseras dock först när elever har rekryterats till utbildningarna och i vissa fall gått klart sina utbildningar.

Corona – tid för utvärdering och reflektion

AcadeMedias norska och tyska förskolor stängde i mars och öppnades senare under våren. I motsats till de flesta andra europeiska länder valde svenska myndigheter att hålla förskolor och grundskolor öppna, medan gymnasiet och vuxenutbildning övergick till distansundervisning. Trots de svårigheter och snabba förändringar vi upplevt, har vårterminen genomförts på ett sätt som vi kan vara stolta över i samtliga segment.

Samtidigt som pandemin fortfarande pågår har vi börjat utvärdera vårens arbete. Engagemanget är stort och perspektiven är många. Som exempel har Ifous genomfört en enkät där drygt 2 300 gymnasieelever över hela landet har svarat på frågor om hur de upplevt distansundervisning jämfört med den ordinarie undervisningen. Undersökningen visar hur oerhört viktiga de sociala aspekterna mellan lärare och elev, och mellan elever, är. Många säger att de saknar att vara i skolan. Resultaten visar också att både elever och lärare vill kunna komplettera undervisningen på plats i skolan med digitala hjälpmedel för att främja lärande och deltagande i undervisningen.

Vi behöver fortsätta att utvärdera om, och i så fall hur, undervisningens kvalitet och elevernas lärande har påverkats av vårens distansundervisning. Dels för att anpassa undervisningen till varje individs kunskapsnivå, dels för att kunna fortsätta utvecklingen av digital teknik som ett kompletterande verktyg för höjd undervisnings-kvalitet och utvecklat lärande. Digital undervisning passar inte alla och absolut inte alltid, men när den passar borde den kunna få användas. Det kräver regeländringar, ändringar som skulle gynna svensk skola.

Till hösten förväntas alla våra enheter bedriva undervisning i klassrummen och slutet av kvartalet ägnades åt att planera inför denna återgång. Det finns utmaningar främst på gymnasiet när det gäller smittspridning eftersom eleverna generellt sett reser längre till skolan och lokalerna inte alltid är anpassade för fysisk distans mellan individer. Under våren fanns en oro för att smittan skulle spridas på de öppna för- och grundskolorna, vi har dock inte sett någon omfattande smittspridning på våra enheter. AcadeMedia har samarbetat med flera olika aktörer och myndigheter för att ta fram riktlinjer som ska hjälpa oss att bedriva fullgod verksamhet, och samtidigt minimera risken för vidare smittspridning.

Utbrottet av Covid-19 har haft en begränsad ekonomisk påverkan på verksamhetsåret. Förskolesegmentet har påverkats negativt i Tyskland där föräldraavgifter inte har fakturerats fullt ut. Detta har påverkat förskolesegmentets omsättning negativt med 15 MSEK på helåret. Lägre kostnader och permittering av viss personal i Tyskland under fjärde kvartalet minskade den negativ resultatpåverkan till 8 MSEK på helåret. I Sverige har distansundervisningen på gymnasiet medfört lägre direkta kostnader som delvis motverkats av satsningar på digitala tjänster.

Kommunernas ekonomi påverkas av pandemin

Redan före coronapandemin ökade antalet kommuner i Sverige med underskott. Under våren har regeringen gjort stora ekonomiska tillskott till kommunerna, trots det är det allt fler som flaggar för sämre ekonomi. Det är troligt att ett antal av dem både behöver höja skatten och se över sina kostnader. Vi vet att vissa diskuterar att göra mindre höjningar av skolpengen än de annars skulle ha gjort.

AcadeMedia följer detta noga och arbetar kontinuerligt med att se över hur vi som samhällsviktig aktör arbetar och hur vi fördelar våra resurser.

Vår bedömning är att kommunerna i praktiken kommer att få svårt att skära ner på kostnaderna för skolan. Lika villkors-principen säkerställer att elever, oavsett val av huvudman, får samma förutsättningar och resurser.

Vi jobbar kontinuerligt med att dimensionera och anpassa våra kostnader och att hitta nya sätt att arbeta. Organisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har lyft att digitalisering är en viktig del i lösningen, vi delar deras syn och vi ligger i framkant i det arbetet.

Åtta nya enheter startar under det första kvartalet 2020/21

Med ytterligare ett verksamhetsår till handlingarna är det roligt att välkomna alla nya årskullar till höstterminen. Extra roligt känns det att välkomna de fyra nya gymnasieskolor och fyra nya förskolor som öppnar under första kvartalet 2020/21. Totalt planeras 10-15 nya enheter i Tyskland under 2020/21 där dock utvecklingen av corona kan komma att ändra dessa planer. Den starka efterfrågan i Tyskland och de snabbt växande årskullarna inom gymnasiet är viktiga drivkrafter i vår utveckling.

Vi gläds också åt att vi under våren har slutfört planeringen av vårt nya gymnasiecampus i Uppsala. Fördelarna med att bilda campus är många, det ger oss stor flexibilitet och flera stordriftsfördelar och vi kan dessutom utan höjd risk hyra större fastigheter när flera skolor delar på lokalerna. Fördelen för eleverna är att tillhörigheten och gemenskapen i ett campus ofta blir stor. I Uppsala flyttar det befintliga NTI Gymnasiet och nystartade ProCivitas in i en 5 500 kvadratmeter stor byggnad på universitetsområdet.

Förslag till utdelning

Som ett resultat av den finansiella utvecklingen under året och att bolaget har en stark finansiell ställning med stabila utsikter har styrelsen i AcadeMedia beslutat att föreslå en utdelning på 1,50 (1,25) SEK per aktie för verksamhetsåret 2019/20. Bolagets starka finansiella och kvalitetsmässigt goda ställning ger också utrymme att ta tillvara på framtida affärsmöjligheter samt att hantera en ökad osäkerhet relaterat till pandemin.

VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ)

Presentation av rapporten
AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO Katarina Wilson presenterar rapporten.

För att delta i konferensen ringer du in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

SE: +46 8 5664 27 05
UK: +44 33 3300 9032
US: + 1 833 5268 381

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/academedia-q4-2019-2020

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på AcadeMedias webbsida via: https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/ Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Katarina Wilson, CFO
Telefon: +46-8 794 42 91
E-post: katarina.wilson@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 600 medarbetare på våra 661 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 182 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 28 augusti 2020 kl 08:00.