×
 

AcadeMedias bokslutskommuniké 2017/18

Fjärde kvartalet (april 2018 – juni 2018)

 • Nettoomsättningen ökade med 14,7 procent och uppgick till 2 993 MSEK (2 610). Den organiska tillväxten inklusive tilläggsförvärv uppgick var 4,1 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 20,9 procent och uppgick till 167 MSEK (211). Rensat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 207 MSEK (229).
 • Periodens resultat uppgick till 111 MSEK (154).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 376 MSEK (317).
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola uppgick till 76 233 (67 207) i genomsnitt under fjärde kvartalet vilket var en ökning med 13,4 procent.
 • Resultat per aktie var 1,05 (1,62) SEK före utspädning och 1,05 (1,62) efter utspädning.

Helåret (juli – juni 2018)

 • Nettoomsättningen ökade med 13,6 procent och uppgick till 10 810 MSEK (9 520). Den organiska tillväxten inklusive tilläggsförvärv uppgick till 5,8 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,1 procent och uppgick till 622 MSEK (615). Rensat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 670 MSEK (638).
 • Periodens resultat uppgick till 430 MSEK (416).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 928 MSEK (830).
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola uppgick till 73 366 (66 070) i genomsnitt under perioden, vilket var en ökning med 11,0 procent.
 • Resultat per aktie var 4.30 (4,41) SEK före utspädning och 4.29 (4,40) efter utspädning.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017/18.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

AcadeMedia har tecknat ett nytt låneavtal med sina finansiärer vilket ger större finansiell handlingsfrihet och cirka 10 MSEK lägre räntekostnader per år. Låneomläggningen skedde den 6 juli 2018.

Veronica Rörsgård tillträdde i augusti tjänsten som chef för AcadeMedias förskolor i Sverige. Hon kommer närmast från Skanska där hon varit HR- och IT-direktör. Veronica Rörsgård ingår i AcadeMedias koncernledning.

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/ 

Kommentarer från VD och koncernchef Marcus Strömberg

2017/18 har varit ett viktigt år för AcadeMedia som präglats av både resultatförbättringar men också kostnadsneddragningar och omställningsaktiviteter inom vuxenutbildningen. Tillväxten har fortsatt varit god under året och uppgick till 13,6 procent varav 5,8 procent organisk tillväxt. Marginalen låg dock under föregående års nivå. Gymnasiesegmentet har haft ett starkt år och har växt både organiskt och genom förvärv, vilket även var fallet för AcadeMedias tyska verksamhet. Den svenska Riksdagen röstade emot reglering av vinster i välfärdssektorn. Detta var väntat men inte desto mindre betydelsefullt.  

Starkt år för Gymnasieskolan

Gymnasiesegmentet har haft ett starkt år med en total tillväxt om 27,8 procent. Detta var till stor del ett resultat av förvärvet av Vindora i november 2017 som bidrog med 36 nya skolor. Starten av sju nya skolor höstterminen 2017 bidrog till en organisk tillväxt om 6,0 procent. Marginalen förbättrades till 8,5 procent (7,8) genom förvärvet av Vindora som haft högre marginal men också som ett resultat av att existerande skolbyggnader använts för de nystartade skolorna.

Praktiska Gymnasierna, som är en del av Vindora, specialiserar sig inom lärlingsutbildning. Denna utbildningsform blir mer och mer viktig både för individen som annars riskerar arbetslöshet och utanförskap men också för hela samhället. Processen att integrera Vindora i gymnasiesegmentet och i supportfunktionerna är till stor del klar och integrationskostnader om 17 MSEK belastar fjärde kvartalet. Som ett resultat av detta arbete kommer AcadeMedia att tillgodogöra sig vissa synergier och även få en mer stabil supportstruktur för Vindora.

Hög tillväxt i Tyskland

Under 2017/18 har AcadeMedia öppnat sex nya enheter i Tyskland och har förvärvat KTS med sex enheter. Totalt har AcadeMedia nu 29 förskolor i Tyskland. Detta har bidragit till tillväxten av hela det internationella förskolesegmentet som uppgick till 15,8 procent. Efterfrågan på nya förskolor och förskoleplatser är stor. Under nästa år 2018/19, förväntas 10-15 nya förskolor öppna i Tyskland. Det totala antalet förskolor väntas då bli drygt 40 stycken till sommaren 2019.

Omstrukturering i vuxenutbildningssegmentet

Som tidigare kommunicerats är vuxenutbildnings- segmentet i en kontraktsomställningperiod och står även inför ett försvagat marknadsläge. AcadeMedia har nu vidtagit kraftfulla åtgärder för att sänka kostnaderna och därigenom säkerställa anpassning till det nya marknadsläget och de nya kontrakten. Kostnaderna för dessa åtgärder har tagits i fjärde kvartalet. AcadeMedia har även förlikats med Malmö stad med anledning av brister i SFI-kontraktet. Det var mycket viktigt för AcadeMedia att ta proaktivt ansvar i denna situation och på det sättet bibehålla en fortsatt god relation med Malmö stad.

Upphandlingar inom vuxenutbildningen präglas ofta av överprövningar vilket försenar starter för vinnande aktör. Detta har skett med avtalet för yrkes- och studievägledande moduler (”YSM”) som AcadeMedia tilldelades i juli 2017. Det var först i mitten av april 2018 som ett slutligt avgörande i förvaltningsrätten föll och avtal kunde börja tecknas. Starten av dessa nya kontrakt försenades ytterligare på grund av sommarperioden. Detta bidrog till ett svagt resultat i fjärde kvartalet.

Totalt har vuxenutbildningssegmentet belastats med kostnader om 61 MSEK i kvartalet. Detta är hänförligt till förlikningsersättning och kostnader hänförligt till SFI-kontraktet med Malmö stad om 23 MSEK, samt omställningskostnader om 38 MSEK relaterat till personal, lokaler samt kostnader för avtalspliktig överkapacitet till följd av lägre marknadsvolymer.

AcadeMedia är Sveriges ledande vuxenutbildare men verksamheten präglas av upphandlingar och kontraktsomställningsperioder. Vi anser dock att vi nu har vidtagit nödvändiga åtgärder för att anpassa oss till de nya förutsättningarna. Långsiktigt bedömer AcadeMedia att EBIT-marginalen i vuxensegmentet, efter avslutad avtalsomläggning och kapacitets-justering, kommer att ligga på 9-11%. Den lägre marginalnivån är en konsekvens av både nya avtal med lägre marginaler och lägre kapacitets-utnyttjande till följd av lägre volymer i marknaden.  

För- och Grundskola

För- och grundskolesegmentet präglas för närvarande av marginalpress orsakad av att löneökningstakten är högre än höjningen av skolpengen. En granskning genomförd av en revisionsfirma visar att kommunerna ej efterlever lika villkorslagen som stipulerar att kommunerna ska betala samma belopp till privata skolor som de lägger på kommunala skolor. AcadeMedia kommer tillsammans med andra aktörer i branschen fortsätta arbetet med att säkerställa samma ersättningsnivåer eftersom att detta är en viktig åtgärd för att förbättra marginalen.

Inom segmentet finns även en grupp svaga skolor. Ett arbete har pågått under året för att vända dessa enheter och det har under tredje och fjärde kvartalet krävt särskilda satsningar bland annat i form av personalförstärkningar. AcadeMedia tar ett stort ansvar för att ta hand om alla skolor, i synnerhet de som har problem.

Politik och regleringar

I slutet av maj beslöt det norska Stortinget att införa krav på höjd personaltäthet i förskolor från och med första augusti 2019. Detta är i tillägg till höjda krav på pedagogtäthet som började gälla redan första augusti 2018. De nya reglerna gäller både kommunala och fristående aktörer. Detta kommer att medföra ökade personalkostnader som måste kompenseras med höjd skolpeng. Stortingets beslut är tydligt vad gäller att övergångsregler inte får missgynna fristående aktörer

Som väntat röstade den svenska riksdagen i juni emot reglering av vinster i välfärdssektorn men för att stärka ägar- och ledningsprövning i välfärdssektorn. Utgången av det svenska valet i september är högst oklar.

Passion att förbättra utbildning

Det finns många utmaningar inom de områden vi verkar. Några exempel på dessa utmaningar är integration av invandrare, förbättring av utbildning för att möta samhällets framtida behov och jämlikhet på arbetsmarknaden. AcadeMedia är stolt att inte bara driva enheter med hög kvalitet men också att konstruktivt bidra till att utveckla utbildningssystemet. I Sverige är vi till exempel mycket aktiva i debatten kring hur hela utbildningssystemet kan förbättras. Några viktiga utvecklingsförslag som vi har framfört är allmänt skolval och en gemensam kö till grundskolan.

Det är med stolthet som jag tackar alla AcadeMedias anställda för året som har gått och för deras passion för att förbättra utbildning

Marcus Strömberg
VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ)

Presentation av rapporten
AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO Eola Änggård Runsten presenterar rapporten.
För att delta i konferensen ringer du in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

UK: +442030089806
SE: +46856642662
US: +18557532235

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/academedia-q4-2017-18 

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på AcadeMedias webbsida via: https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/ Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se 

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se 

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 300 medarbetare på våra drygt 650 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 176 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att  de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se 

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 29 augusti 2018 kl 08:00.