×
 

AcadeMedias bokslutskommuniké 2015/16

AcadeMedias bokslutskommuniké 2015/16  

Fjärde kvartalet (apr 2016 – jun 2016)

 • Nettoomsättningen ökade med 8,1 procent och uppgick till 2 378 MSEK (2 199).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 35,4 procent och uppgick till 218 MSEK (161). Rensat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 238 MSEK (237).
 • Periodens resultat uppgick till 140 MSEK (80).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 160 MSEK (197).
 • Antalet elever i för-, grund- och gymnasieskola uppgick till 64 342 (61 295) i genomsnitt under kvartalet vilket var en ökning med 5,0 procent.
 • Resultat per aktie var 1,63 (0,95) SEK och efter utspädning 1,63 (0,95)[*].
 • Bolaget noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni.

Helår (jul 2015 – jun 2016)

 • Nettoomsättningen ökade med 5,5 procent och uppgick till 8 611 MSEK (8 163).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 3,5 procent och uppgick till 535 MSEK (517). Rensat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 568 MSEK (596).
 • Periodens resultat uppgick till 319 MSEK (222).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 542 MSEK (684).
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola uppgick till 63 151 (60 897) i genomsnitt under perioden vilket var en ökning med 3,7 procent.
 • Resultat per aktie var 3,97 (2,63) SEK och efter utspädning 3,97 (2,63) [†].
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2015/16.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/


Kommentar från VD och koncernchef Marcus Strömberg
”AcadeMedia avslutar verksamhetsåret med stark tillväxt. Vi kan summera ett stabilt år, med god tillväxt och ett förbättrat rörelseresultat. Trots våra stora satsningar på nystarter och flera uppskjutna uppdrag inom vuxenutbildningen, levererar vi ett stabilt rörelseresultat. Basen för den goda och stabila utvecklingen under året är en ökning av antalet elever och deltagare. AcadeMedia växer genom att vi ökar i våra befintliga verksamheter, samt genom nystarter och förvärv. Vi har under året förvärvat 20 enheter och genomfört 14 nystarter. Dessa kommer att ge full effekt under nästa år. Det är också glädjande att se att vi gör stora framsteg i vårt kvalitetsarbete och att våra elever i allt högre grad når studiemålen.

Andel elever som når målen ökar
Ett av AcadeMedias viktigaste kvalitetsmål, och ett viktigt samhällsmål, är att alla elever ska nå utbildningens mål. I grundskolan visar de preliminära betygsresultaten att 85,8 procent av alla elever når målen, vilket är en ökning med 1,6 procentenheter jämfört med föregående år. AcadeMedias betygsresultat där 85,8 procent av eleverna når målen ska också jämföras med rikssnittet som var 77 procent vårterminen 2015. Även gymnasiet visar framsteg för verksamhetsåret då 89,7 procent av eleverna tar examen, vilket var en förbättring med 2,3 procentenheter jämfört med föregående år. AcadeMedias resultat är något bättre än rikssnittet som var 89,2 procent föregående år.

Dessa framgångar är positiva för våra elever och visar att vårt kvalitetsarbete ger resultat. Vi fortsätter att sträva mot ännu bättre resultat för våra elever och målet är att 100 procent av eleverna ska nå utbildningens mål.

Resultatförbättring i vuxenutbildningen
Efter en höst med uppskjutna utbildningsstarter och konkurrenter som överprövar våra vunna uppdrag utvecklas nu vuxenutbildningen starkt med goda marginaler och bra deltagarflöden. Fjärde kvartalet visar på ett kraftigt resultatlyft. Vår bredd inom vuxen-utbildningen gör att vi kan följa den goda marknads-utvecklingen som vi bedömer kommer att fortsätta. Den stora mängd flyktingar som kommit till Sverige utgör en stor möjlighet för Sverige. Genom att investera i vuxenutbildning så att de snabbt kommer i jobb, och kan bidra till samhället, löser vi många av de integrationsproblem som annars snabbt uppstår. AcadeMedia är Sveriges ledande integrationsaktör med både Sfi (Svenska för invandrare) och olika yrkesutbildningar.

Utbildningsmarknaden bedöms växa
Antalet elever som ska in i skolsystemet kommer att öka mycket de närmaste fem åren. Väl över 100 000 nya elever tillkommer, både eftersom elevkullarna ökar, och eftersom vi har en stor inflyttning till Sverige. Många nya skolor behöver byggas, främst i storstadsområdena och behovet av kompletterande aktörer är stort. Vi ser också en ökande urbanisering, vilket innebär en stor inflyttning till regioner och städer där AcadeMedia har huvuddelen av sin verksamhet.

Gymnasiekullarna är nu på sin lägsta nivå och kommer att växa med nästan 20 procent över de närmaste fem åren. Behovet av vuxenutbildning kommer att vara fortsatt stort vilket främst beror på den höga inflyttningen till Sverige, och på behovet av kompetensväxling. Behovet av förskolor i Europa är fortsatt stort då förskoleplats behöver och ska erbjudas även för de minsta barnen. AcadeMedia är ledande inom förskola i Europa och den nordiska förskolemodellen är en förebild för många länder.

God tillväxt sista kvartalet ger goda förutsättningar till utveckling
Utvecklingen av antalet elever och deltagare i kvartalet var god, de genomsnittliga elevtalen var 5,0 procent högre jämfört med föregående år. Denna tillväxt, tillsammans med pris- och mixförändringar har gett en ökning av omsättningen på 8,1 procent trots att vi haft en negativ valutaeffekt. Rörelseresultatet i det fjärde kvartalet förbättrades delvis på grund av jämförelsestörande kostnad föregående år. För helåret ökade elevtalen med i genomsnitt 3,7 procent och omsättningen med 5,5 procent. Omsättningsökningen var i linje med koncernens mål att växa med 5-7 procent per år exklusive större förvärv.

Vi har under kvartalet utvecklat hela vår organisation. I det ingår även en effektivisering av lednings-organisationen ovanför våra enheter. Kostnaderna för denna omorganisation är tagna i fjärde kvartalet. I AcadeMedia är respektive enhets utveckling viktigast. Vi har därför lagt mycket fokus på att skapa strukturer som kan bidra till att öka våra enheters konkurrenskraft.

AcadeMedia har under året lanserat sin nya framtidsstrategi Färdplan 2020. Fokus i denna strategi är att förbättra både kvalitet och effektivitet. Vi har ett särskilt fokus på digitalisering och vi är i det sammanhanget mycket glada över vårt samarbete med Schoolidoo som utvecklar digitala läromedel.

Slutord
AcadeMedia har befäst positionen som det ledande utbildningsföretaget i norra Europa. Vi befinner oss nu i en spännande transformation till ett internationellt ledande utbildningsföretag. AcadeMedia utvecklas genom kvalitetsförbättringar och tillväxt. Vi har gjort flera framsteg under det senaste verksamhetsåret, inte minst gäller det kvalitetsresultaten, instegsförvärvet i Tyskland och en god volymtillväxt. Detta är en bra grund att växa vidare från.”

Presentation av bokslutskommunikén
AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO Eola Änggård Runsten presenterar rapporten.

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk: https://wonderland.videosync.fi/2016-08-30-academedia-q2-report

Alternativt ringa in på något av nedstående nummer senaste tio minuter innan konferensen börjar:

 • SE: +46 8 5664 2662
 • UK: +44 20 3008 9806

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på AcadeMedias webbsida via: https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/presentationer/

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: 08 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: 08 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Christian Hall, IR-ansvarig
Telefon: +46 763 111 242
E-post: christian.hall@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia är norra Europas ledande och enskilt största fristående utbildningsaktör. År 2015/16 gick cirka 64 000 barn och elever i AcadeMedias förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Ytterligare 80 000 personer deltog i AcadeMedias utbildningar för vuxna. Totalt hade AcadeMedia under 2015/16 cirka 425 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Sverige och Norge samt cirka 150 vuxenutbildningsenheter i Sverige. I februari 2016 tog AcadeMedia även ett första steg i bolagets expansion utanför Skandinavien genom förvärvet av Joki med sju förskolor och cirka 450 barn i München-området i Tyskland. AcadeMedia har verksamhet i hela utbildningskedjan, från förskola, grundskola och gymnasieskola till vuxenutbildning. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2016 kl. 08:00 CET.

[*] Beräknat på utgående antal aktier uppgick resultat per aktie för kvartalet till 1,50 (0,85).

[†] Beräknat på utgående antal aktier uppgick resultat per aktie för året till 3,39 (2,36).