×
 

AcadeMedia samlar förskolorna i ett segment för att bättre tillvarata tillväxtmöjligheter

AcadeMedia har positionerat sig som en ledande förskoleaktör både i Sverige och internationellt. Genom att samla all förskoleverksamhet i ett segment blir vi mer fokuserade och stärker våra tillväxtmöjligheter på en kraftigt växande europeisk förskolemarknad.

AcadeMedia har i en analys av den europeiska förskolemarknaden identifierat en betydande tillväxtpotential driven av att flera länder nu aktivt bygger ut offentligt finansierad förskola. Tillgången till förskola av hög kvalitet är helt avgörande för länders hållbara utveckling och tillväxt där förskolan bidrar till ökad jämlikhet, ökat arbetskraftsutbud och försörjningskraft samtidigt som det lägger grunden till fortsatt utbildning och ett livslångt lärande.

– Vår nordiska förskolemodell, som bygger på en kombination av omsorg och lärande, uppskattas i Tyskland och vi ser goda möjligheter till fortsatt utveckling i Tyskland och övriga Europa. Genom att samla alla förskolor under ett tak ökar vi fokus och skalbarheten i erbjudandet, säger Marcus Strömberg, vd AcadeMedia.

Omorganisationen omfattar samtliga fristående förskolor och innebär att de svenska förskolorna och internationell förskola läggs samman till ett nytt segment. Det nya segmentet kommer att ha cirka 250 förskolor i Sverige, Norge och Tyskland. Proforma mätt över rullande 12 månader, omsätter segmentet drygt 3,5 miljarder med en justerad EBIT-marginal på cirka 5 procent . Det nya förskoleegmentet planerar att öppna 10-15 nya förskolor i Tyskland kommande verksamhetsår 2019/20. Därtill finns en pipeline av beslutade nystarter som säkrar en ökning på 10-15 enheter även 2020/21. 

Segment förskola kommer inledningsvis att ledas av AcadeMedias VD Marcus Strömberg,  under 2020 kommer en ny segmentschef att sökas. I övrigt kvarstår Veronica Rörsgård som chef för förskolor Sverige, Marit Lambrechts som chef för förskolor Norge och Kristofer Hammar som chef för förskolor Tyskland.

Som en konsekvens av renodlingen bildar AcadeMedias grundskolor ett eget segment under ledning av Jens Eriksson som även leder gymnasiesegmentet. Den demografiska utvecklingen i Sverige innebär att det behövs ett stort antal grund- och gymnasieskolplatser  under den kommande femårsperioden. Syftet med att ha en gemensam ledning för de två segmenten är att ta tillvara de synergier som finns mellan de svenska skolverksamheterna. På kort sikt består synergierna främst av ledning och samordning av verksamhetsstaber och uppgår till cirka 5 MSEK 2019/20. På lång sikt eftersträvas en större utvecklingskraft där målet är att utveckla framtidens skola genom att sätta nya standarder och inta en mer offensiv roll i utvecklingen av moderna pedagogiska verktyg och metoder. På så sätt ska en högre omsättningstillväxt och marginal uppnås.

Från 1 juli 2019 kommer AcadeMedias verksamhet därmed att bedrivas i fyra segment:

AcadeMedias koncernledning är oförändrad.

För mer information, kontakta:

Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4279
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 500 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 179 900 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se