×
 

AcadeMedia: reset

AcadeMedia: reset * Rensar balansen * Annulerar AGI-affären * Nya styrelsemedlemmar AcadeMedia rensar sin balansräkning från bland annat goodwill, skriver ner anläggningar och osäkra fordringar. AcadeMedia har under året också lagt ner stora kostnader på omstruk- turering av koncernen samt på produktutveckling. Rörelseresultatet har varit negativt, men realisationsvinster har hjälpt upp resultatet. Sammantaget uppvisar koncernen efter alla åtgärder ett negativt resultat om 51 Mkr per sista november. Det egna kapitalet uppgår till 122 Mkr och koncernens likvida medel uppgår till 120 Mkr. Efter rensningen uppgår det egna kapitalet till 38 SEK per aktie. Totalt antal aktier uppgår till 3.192.001 stycken. Bakgrunden till styrelsens beslut att skriva ner tillgångarna är den allmänna nervärderingen av IT-relaterade tillgångar, vilka för lång tid gått ner. Inte minst syns detta i värderingen av AcadeMedias egen aktie. Detta innebär att goodwill baserat på historiska aktievärderingar inte längre är rättvisande och måste skrivas ner. AcadeMedia och ägarna till Aktuel Viden A/S, AGI har enats om att annullera AcadeMedias förvärv av bolaget. De samarbetsmöjligheter som finns skall ändå utnyttjas. Härigenom ökar AcadeMedia sin fokusering på interaktivt lärande med stöd av ny mediateknik. AcadeMedia är idag ett finansiellt och kompetensmässigt starkt företag med flera nyutveckla- de produkter och tjänster, orderstocken uppgår till ca 58 Mkr och koncernen har ca 170 anställda. Verksamheten kommer ytterligare en tid att uppvisa förlust, främst till följd av produktutveckling och lansering av de nya produkterna inom AcadeMedia World. Det är bo- lagets ambition att så fort som möjligt under kommande år nå break even och därefter uppvisa stigande vinster. Under fredagen kommer AcadeMedia att hålla bolagsstämma och välja in Rickard Björklund, Tomas Karlsson och Lars Strinnholm som nya styrelsemedlemmar att tillsammans med Inge- mar Olsson och Bengt Stillström utgöra den nya styrelsen. Björklund har varit entreprenör och VD för Matteus Fondkommission, Tomas Karlsson arbetar som investment manager på Traction och Lars Strinnholm har bl a haft ledande internationella befattningar inom Microsoft och Intel. Frågor besvaras av VD Peter Olléntel: 08/671 09 00 mobil:0704/280 300 SO Bengt Stillström tel: 08/506 289 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/15/20001215BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/15/20001215BIT00270/bit0002.pdf