×
 

AcadeMedia offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier

AcadeMedia offentliggjorde den 21 oktober 2008 att bolaget fullföljt samgåendet med Anew Learning AB (”Anew Learning”). Samgåendet genomfördes genom att AcadeMedia förvärvade samtliga utestående aktier i Anew Learning från Bure Equity AB (publ). Betalning för aktierna skedde genom en apportemission om 6,31 miljoner nyemitterade B-aktier i AcadeMedia och cirka 274,4 Mkr kontant, inklusive ränta. Baserat på AcadeMedia-aktiens senaste betalkurs den 20 oktober 2008 om 85,00 kronor uppgår den totala köpeskillingen till cirka 810,7 Mkr.

Apportemissionen beslutades på extra bolagsstämma i AcadeMedia den 20 oktober 2008. För att de nyemitterade aktierna skall kunna upptas till handel på OMX Nordic Exchange Stockholm har, eftersom de nyemitterade aktierna utgör mer än tio procent av bolagets totala antal aktier, ett prospekt upprättats och registrerats hos Finansinspektionen den 23 oktober 2008.

Stockholm den 23 oktober 2008
AcadeMedia AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Marcus Strömberg, VD AcadeMedia AB
Mobil: +46 70 440 40 64
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Torbjörn Sannerstedt, Ekonomidirektör AcadeMedia AB
Mobil: +46 70 866 22 55
E-post: torbjorn.sannerstedt@academedia.se

www.academedia.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2008 klockan 15:50.