×
 

AcadeMedia klarar Skolinspektionens tillsyner bättre än riksgenomsnittet– Skolinspektionens tillsyner är viktiga för att säkerställa kvaliteten i landets skolor och det känns givetvis bra att vi i de allra flesta fall klarar oss helt utan anmärkningar. I de fall Skolinspektionen ändå hittar brister arbetar våra verksamheter intensivt för att åtgärda dem så snabbt som möjligt, säger Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia.

De tillsyner som Skolinspektionen har genomfört är både bastillsyner och prioriterade tillsyner, där de sistnämnda är mer omfattande. Så här ser statistiken ut:

Bastillsyn grundskola
AcadeMedia: 85 procent utan påtalade brister i beslutet
Hela Sverige: 74 procent utan påtalade brister i beslutet

Prioriterad tillsyn grundskola
AcadeMedia: 44 procent utan påtalade brister i beslutet
Hela Sverige: 2016: 23 procent utan påtalade brister i beslutet

Bastillsyn gymnasieskola
AcadeMedia: 85 procent utan påtalade brister i beslutet
Hela Sverige 2016: 76 procent utan påtalade brister i beslutet

Prioriterad tillsyn gymnasieskola
AcadeMedia: 20 procent utan påtalade brister i beslutet
Hela Sverige 2016: 15 procent utan påtalade brister i beslutet

Enstaka skolor inom AcadeMedia har fått kritik på olika punkter, ibland flera, och där har åtgärder vidtagits för att rätta till bristerna. Dessa skolor väntar nu på Skolinspektionens uppföljningsbeslut. Endast i ett fall har en skola fått riktigt allvarlig kritik – ett så kallat föreläggande med vite. Där åtgärdades bristerna inom den angivna tidsramen och ärendet kunde därmed avslutas.

Enligt Ingela Gullberg finns det flera förklaringar till att AcadeMedias skolor klarar tillsynerna bättre än skolor i allmänhet.

– Vi har en väl genomarbetad kvalitetsmodell och har under senare år satsat mycket på att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Vi gör även egna interna granskningar av alla våra skolor och i samband med dessa kan vi oftast själva identifiera och åtgärda eventuella brister, säger hon.

– Våra interna granskningar är faktiskt tuffare än de som Skolinspektionen genomför. Förutom att vi går på djupet inom samma områden som tillståndsmyndigheten så kollar vi särskilt upp att skolorna verkligen jobbar med att utveckla undervisningen. Det är ett granskningsområde som vi själva har lagt till eftersom vi vet att väl fungerande undervisning i alla klassrum är helt avgörande för elevernas studieresultat, säger Ingela Gullberg.

Arbetet med att följa upp och utveckla undervisningen inom AcadeMedias grund- och gymnasieskolor kommer att bli än mer intensivt under nästa läsår. Det är ett av de högst prioriterade utvecklingsområdena för alla huvudmän och skolor inom AcadeMedia.

– Att det lyser grönt på så många håll efter Skolinspektionens alla tillsyner gör mig väldigt glad och det ger oss naturligtvis ännu bättre förutsättningar att lyckas med det viktiga arbetet, säger Ingela Gullberg.

Skolinspektionen kan fatta olika sorters beslut efter en tillsyn, där det mest allvarliga är föreläggande vid vite. Det kan en huvudman få om en skola bedöms ha mycket allvarliga brister. Skolinspektionen ger då huvudmannen en viss tid för att åtgärda bristerna. Om så inte sker blir huvudmannen skyldig att betala vitet, vars belopp baseras på huvudmannens betalningsförmåga. AcadeMedia har aldrig behövt betala något vite. Det vanliga är dock att Skolinspektionen beslutar att ge förelägganden utan viten eller, om bristerna bedöms vara av mindre allvarlig karaktär, så kallade anmärkningar.

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 12 500 medarbetare på våra drygt 550 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. 

Alla 140 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. 

Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget.