×
 

AcadeMedia förvärvar Vindora för 546 MSEK, delvis finansierat med en företrädesemission

Genom förvärvet av Vindora utvecklar och investerar AcadeMedia i sin svenska verksamhet inom området praktisk yrkesutbildning med 33 gymnasieskolor under varumärket Praktiska, tre gymnasieskolor under varumärket Hagströmska samt Movant som tillhandahåller vuxenutbildning på tio orter i Sverige. Verksamheten omfattar totalt cirka 6 500 gymnasieelever och cirka 1 000 deltagare inom vuxenutbildning.

Förvärvet i korthet

  • Vindora är idag en ledande aktör inom lärlingsutbildning, praktisk yrkesutbildning samt introduktionsprogram inom gymnasieskolan.
  • Förvärvet kompletterar AcadeMedias nuvarande skolor och utbildningar inom gymnasieskola och vuxenutbildning med förstärkning inom framförallt praktiska utbildningar, lärlingsutbildningar samt praktiska introduktionsprogram.
  • Affären har ett skuldfritt värde (Enterprise Value) på 650 MSEK.
  • Vindora hade en proformaomsättning 2016 på 833 MSEK och en proforma EBITDA på omkring 100 MSEK.[1]
  • Vindora bedöms utvecklas positivt 2017-2018 med ökande elevtal och förbättrad EBITDA. Utöver det tillkommer dock att AcadeMedia avser att göra vissa satsningar i verksamheten under det första året som kommer påverka EBITDA negativt.
  • Förvärvet finansieras dels med befintliga medel, dels genom en företrädesemission om cirka 400 MSEK som är fullt ut garanterad av Mellby Gård.
  • Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande och beräknas kunna slutföras under fjärde kvartalet 2017.
  • Säljare är FSN Capital III Limited Partnership samt ett antal mindre investerare.

- Genom förvärvet av Vindora blir AcadeMedia en starkare aktör inom området praktiska utbildningar med fokus på kortare vägar mellan utbildning och jobb, något som är oerhört viktigt för Sverige. Praktiska har dessutom tagit sig an en av Sveriges största utmaningar, deras stora engagemang i introduktionsprogrammen på gymnasiet och i lärlingsutbildningar riktar sig mot människor som riskerar ett livslångt utanförskap om de inte får bra utbildningar, säger Marcus Strömberg, VD AcadeMedia.
- Vi är övertygade om att det Vindora gör, kombinerat med vår struktur och vårt kvalitetssystem, innebär både en stor möjlighet för Sverige och en stor möjlighet för AcadeMedia som företag, säger Marcus Strömberg.

Om Vindora
Vindora är ett utbildningsföretag inom praktiska utbildningar med en unik modell som skapar möjligheter för ungdomar och vuxna att få arbete. I koncernen ingår Praktiska Gymnasiet, Movant och Hagströmska Gymnasiet. Praktiska Gymnasiet är inriktat på praktiska gymnasieutbildningar med 33 skolor i Sverige. Praktiska Gymnasiet utbildar framtidens arbetskraft och varvar teori och praktik i utbildningen. Movant är inriktat på yrkesinriktad vuxenutbildning inom bland annat, Bygg och Anläggning, El och Energi, Fordon och Transport och finns idag på 10 orter i Sverige. Hagströmska Gymnasiet har tre gymnasieskolor med teoretisk och praktiskt inriktning med möjlighet att kombinera utbildningen med olika idrottsinriktningar.  Vindora hade 2016 en omsättning på 833 MSEK och en EBITDA på omkring 100 MSEK. Vindora har under de senaste åren haft en god omsättnings- och resultattillväxt genom att öka kapacitetsutnyttjandet på befintliga enheter. AcadeMedia kommer initialt att satsa ytterligare resurser på att utveckla Vindora och säkerställa uthålligheten i verksamheten. Vindora har cirka 1 100 anställda.

Finansiering av förvärvet
Köpeskillingen för Vindora är 546 MSEK. Förvärvet finansieras dels genom befintliga medel, dels genom en fullt garanterad nyemission om cirka 400 MSEK med företrädesrätt för befintliga ägare i AcadeMedia, där huvuddelen av nyemissionslikviden kommer att användas till att finansiera förvärvet av Vindora och en mindre del för att investera i expansion av den internationella verksamheten. Under perioden mellan förvärvets slutförande och erhållande av nyemissionslikviden kommer bryggfinansiering att lämnas av AcadeMedias långivare.

Nyemissionen stöds av AcadeMedias största aktieägare Mellby Gård och EQT. Mellby Gård har åtagit sig att teckna aktier motsvarande sin pro rata andel i nyemissionen samt att förvärva och utnyttja teckningsrätter som EQT erhåller i nyemissionen. Mellby Gård har även åtagit sig att teckna eventuella övriga aktier som inte tecknas av andra investerare. Nyemissionen omfattas därmed i sin helhet av tecknings- och garantiåtaganden. Nyemissionen avses godkännas av årsstämman i AcadeMedia den 24 november 2017 och förväntas vara genomförd i december 2017. De närmare villkoren för nyemissionen kommer att fastställas och presenteras inför årsstämman.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: 08 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: 08 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Christian Hall, IR-ansvarig
Telefon: 0763 111 242
E-post: christian.hall@academedia.se

För frågor om verksamheten:
Paula Hammerskog, Kommunikationsdirektör
Telefon: 0733 34 87 52
E-post: paula.hammerskog@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000 medarbetare på våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se.

Denna information är sådan som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 september 2017 kl. 08:00.

[1] Proformaomsättning och EBITDA 2016 är beräknade som om Hagströmska som förvärvades augusti 2016 hade ägts av Vindora från 1 januari 2016.