×
 

AcadeMedia förvärvar NTI och bildar ledande utbildningskoncern

Utbildningsföretaget AcadeMedia förvärvar i dag utbildningsbolaget NTI, en av Sveriges ledande aktörer inom gymnasiefriskolor och vuxenutbildning. I och med förvärvet blir AcadeMedia Sveriges volymmässigt största börsnoterade utbildningsföretag och stärker kraftigt positionen som en av de största i branschen.

– Genom förvärvet av NTI förbättras AcadeMedias vinst per aktie väsentligt, riskspridningen ökar och vi får en stark ställning på den växande friskolemarknaden. NTI:s tillstånd att starta ytterligare 6 gymnasiefriskolor utöver de nuvarande 8, innebär stora organiska tillväxtmöjligheter, även potentialen för tillväxt genom förvärv ökar, säger Marcus Strömberg, vd på AcadeMedia.

• Under 2006 omsatte NTI 259 Mkr med ett resultat efter finansnetto på 43 Mkr. Vid tillträdet kommer bolaget ha ett eget kapital på ca 20 Mkr och netto likvida medel om ca 26 Mkr.

• Förvärvet finansieras genom upptagande av lån om 150 Mkr samt en apportemission om 1.666.667 aktier i AcadeMedia, motsvarande ett värde om 50 Mkr baserat på en aktiekurs om 30 kr.

• Beslut om apportemission ska tas på en extra bolagsstämma den 20 februari 2007. Kallelse kommer att publiceras senast 14 dagar innan den extra bolagsstämman. Ägare till aktier motsvarande 50,6 procent av rösterna i AcadeMedia har förbundit sig att rösta för styrelsens förslag till apportemission.

• Som en följd av förvärvet föreslås Josef Elias väljas in i AcadeMedias styrelse.

• AcadeMedia avser att under våren genomföra en nyemission om minst 30 Mkr för att för att stärka den finansiella ställningen.

• Med anledning av förvärvet av NTI har AcadeMedia idag presenterat sitt preliminära resultat för helåret 2006 i ett separat pressmeddelande.

• AcadeMedias vinst efter finansnetto proforma för 2006 efter förvärvet av NTI ökar med 32 Mkr till sammanlagt 43 Mkr. Vinst per aktie proforma för 2006 efter förvärvet ökar med 3 kr till 7 kr.

• AcadeMedias styrelse kommer, med anledning av nyemissionen ovan, att föreslå att ingen utdelning lämnas för 2006.


NTI är en av Sveriges ledande aktörer inom gymnasiefriskolor och vuxenutbildning. Bolaget grundades 1968 av Mikael Elias.

– Vi avser att driva NTI vidare på samma sätt som tidigare. Bolagets goda lönsamhet och nöjda kunder är tydliga bevis för att den modellen fungerar. För att säkerställa kontinuiteten i verksamheten har Josef Elias åtagit sig att arbeta vidare inom AcadeMedia-koncernen som vd för NTI, säger Marcus Strömberg.

– Jag har under diskussionerna i försäljningsprocessen blivit övertygad om att AcadeMedia är rätt ägare att lämna över vårt familjeföretag till. Vi delar synen på långsiktighet, kvalitet och engagemang. Jag ser fram emot att få fortsätta utveckla NTI inom AcadeMedia-koncernen, säger Josef Elias, vd på NTI.

NTI erbjuder gymnasiefriskolor under två namn, NTI-gymnasiet med media- och elprogrammet, samt Mikael Elias teoretiska gymnasium med natur- och samhällsvetenskapligt program. För vuxna finns gymnasiala distans- och klassrumskurser och NTI samarbetar med KTH om högre distansutbildningar. Dessutom erbjuder NTI företags- och uppdragsutbildningar.

Förvärvets genomförande, villkor och finansiering
AcadeMedia har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i NTI. NTI ägdes före förvärvet till 75 procent av ett bolag kontrollerat av Josef Elias och till 25 procent av ett bolag kontrollerat av Sandra Unterman. AcadeMedia förvärvar NTI för 150 Mkr kontant, samt 1.666.667 nyemitterade aktier i AcadeMedia vilket motsvarar 50 Mkr, beräknat på en aktiekurs på 30 kr. Säljarna får enligt förvärvsavtalet inte avyttra de nyemitterade aktierna inom ett år från förvärvstillfället.

Beslut om apportemissionen avses fattas på en extra bolagsstämma i AcadeMedia AB den 20 februari 2007. Apportemissionen motsvarar cirka 34,3 procent av totalt 4.858.668 utestående aktier i AcadeMedia efter nyemissionen.

Aktiekapital och ägarstruktur
I samband med förvärvet kommer AcadeMedias ägarstruktur att förändras. Ägarna till NTI erhåller 1.666.667 aktier i AcadeMedia och blir därmed ägare till cirka 34,31 procent (Josef Elias Holding AB 25,73 procent och Sandra Unterman Holding AB 8, 58 procent) av kapitalet och rösterna i AcadeMedia. Tabellen nedan illustrerar den blivande ägarstrukturen i AcadeMedia.


För tabell, se bifogad PDF

Finansiella effekter
Översiktlig finansiell information proforma för den nya koncernen framgår av tabellen nedan. Det preliminära helårsresultatet för AcadeMedia har tidigare idag presenterats i ett separat pressmeddelande. Nedanstående nyckeltal baseras på att 1.666.667 aktier i AcadeMedia emitteras och att NTI därigenom blir helägt dotterbolag.

För tabell, se bifogad PDF

Av de immateriella tillgångarna beräknas tillgångar till ett värde av ca 15 Mkr utgöra avskrivningsbart underlag och kommer att skrivas av enligt plan på 5 år.

För tabell, se bifogad PDF

Proformaräkenskaperna har endast framtagits i beskrivande syfte och avser inte att presentera finansiell ställning eller det resultat som verksamheten faktiskt skulle ha uppnått. Syftet med proformaräkenskaperna är inte heller att visa finansiell ställning vid någon specifik framtida tidpunkt eller verksamhetens resultat för någon framtida period.


För ytterligare information kontakta:
Marcus Strömberg, vd, AcadeMedia
Mobil:0704-40 40 64
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Josef Elias, vd, NTI
Mobil: 0708-10 91 69
E-post: josef.elias@nti.se

Torbjörn Sannerstedt, CFO, AcadeMedia
Telefon: 0708-66 22 55
E-post: torbjorn.sannerstedt@academedia.se

För bilder på Marcus Strömberg och Josef Elias,
kontakta: josephine.uppman@inmema.com


Ekonomisk rapportering 2007
Bokslutskommuniké
9 februari

Extra bolagsstämma
20 februari

Delårsrapport januari-mars
10 maj

Årsstämma
10 maj

Delårsrapport april-juni
14 augusti

Delårsrapport juli-september
8 november