×
 

Academedia – Bokslutskommuniké 2004

1 oktober - 31 december 2004 - Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgår till 85,4 (19,7) mkr. - Resultat för fjärde kvartalet: Rörelseresultat 13,5 (-3,5) mkr. Resultat efter skatt 56,6 (-3,5) mkr. Resultat per aktie 17,73 (-1,1) kr. - Fortsatt positiv utveckling av nya ramavtal med länsarbetsnämnder och försäkringskassan - Nya avtal inom inom nya områden för verksamhetssimuleringar och e-learning - Resultat efter skatt har påverkats positivt med 40,3 mkr genom att den uppskjutna skattefordran på ackumulerade underskottsavdrag redovisas som tillgång i koncernen 1 januari - 31 december 2004 - Nettoomsättningen har under året ökat med 82,4 mkr till 164,8 mkr. mkr. Nettoomsättningen ökade till följd av gjorda förvärv med 83,8 mkr. - Resultat för perioden: Rörelseresultat 10,5 (-33,4) mkr. Resultat efter skatt 59,6 (-32,7) mkr. Resultat per aktie 18,67 (-10,24) kr. - Det operativa kassaflödet uppgår till 20,8 (-38,4) mkr - Fortsatt positiv utveckling förutspås för 2005 - Övergången till att redovisa enligt IFRS påverkar koncernens egna kapital per 2004-12-31 positivt med ca 7.7 mkr. För mer information vänligen kontakta: Lars G Mattsson, CEO, lars.g.mattsson@academedia.se Telefon: +46 (0)8 562 156 00 Mobil: +46 (0)704 40 40 64 Roland Ljungberg, Styrelseordförande Telefon: +46 70 378 14 31 Academedia AB (publ), Adress: Knarrarnäsgatan 7 164 40 Kista