×
 

Årsstämma

Vid årsstämman (ordinarie bolagsstämma) ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

På årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor såsom till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelsen och revisorn.

Årsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. AcadeMedias årsstämma ska därmed hållas före december månads utgång varje år, i Stockholm.

Rätt att delta i årsstämma
Information om registreringsförfarande samt övrig information om deltagande publiceras tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämman i samband med att kallelsen publiceras. Kallelse till årsstämma offentliggörs genom pressmeddelande och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Dagen efter att kallelsen har offentliggjorts publiceras den i Post- och Inrikes Tidningar och att kallelse har skett annonseras samtidigt i Dagens Industri.

Initiativ från aktieägarna
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. Begäran ska vara styrelsen tillhanda i god tid före årsstämman, i enlighet med vad som meddelas på bolagets webbplats i samband med att tid och ort för årsstämma lämnas.

Årsstämma 2022

AcadeMedias årsstämma äger rum onsdagen den 30 november 2022 i Stockholm.

AcadeMedias årsstämma hålls onsdagen den 30 november 2022 klockan 14:00 på AcadeMedias huvudkontor, Adolf Fredriks Kyrkogata 2, Stockholm. Registrering startar klockan 13:15. För fullständig information om årsstämman se den publicerade kallelsen.

Utvalda datum:

Avstämningsdag22 november 2022 Sista dag för anmälan24 november 2022 Sista dag för omregistrering av förvaltarregistrerade aktier24 november 2022 Dag för årsstämma30 november 2022

Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 22 november 2022,
  • dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 24 november 2022.

Anmälan

Anmälan kan ske här men även göras per telefon 08-402 92 17, vardagar mellan kl 10.00 och 16.00, eller skriftligen via post till AcadeMedia AB (publ), c/o Euroclear Sweden, "Årsstämma", Box 191, 101 23 Stockholm.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta vid stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 24 november 2022, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Ombud m.m.

Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig via AcadeMedias hemsida, utan hänvisas till telefon 08-402 92 17, vardagar mellan kl 10.00 och 16.00. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten ”6. Fullmaktsformulär” som ni finner nedan under rubriken Relaterade dokument. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbeviset eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem år. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman till: AcadeMedia AB (publ), c/o Euroclear Sweden, "Årsstämma", Box 191, 101 23 Stockholm.

RELATERADE LÄNKAR:

Du kanske också är intresserad av