×
 

Det fria skolvalet behöver utvecklas

Vi tycker att den svenska modellen med fritt skolval är bra. Det är ett system där varken bostadsadress eller plånbok begränsar föräldrars möjligheter att välja vilken skola deras barn ska gå på.

Sedan friskolereformen infördes för 30 år sedan har mångfalden av skolor ökat, vilket inneburit att fler elever än tidigare kan göra ett aktivt val. Rätten att välja skola, som tidigare var väldigt begränsad, har ett stort stöd bland landets familjer och ses idag som självklar. 

Precis som de flesta system har även det fria skolvalet sina brister. En utmaning är att få fler att känna till att de inte behöver foga sig till den närhetsprincip som råder i många kommuner, utan att de själva kan välja en annan skola som de bedömer passar dem bättre. Den möjligheten är det många som nyttjar och i Sveriges friskolor går idag nästan 400 000 barn och elever.  

Vi tror dock att ett mer utvecklat skolval skulle kunna vara ett bra verktyg för att mildra effekterna av den kraftiga boendesegregation vi har i Sverige. Om bara vissa familjer väljer skola går vi miste om de positiva effekter som kan skapas om det fria skolvalet används fullt ut. 

Vi tror därför att ett allmänt skolval, där alla faktiskt gör ett aktivt val, vore bra. Detta är något som flera kommuner redan infört. 

Här är våra förslag på hur det fria skolvalet kan bli bättre


 • Inför ett gemensamt och allmänt skolval för alla, med tydlig information om vilka utbildningsalternativ som finns.
 • Samordna skolvalet till grundskolan i kommuner eller regioner, på samma sätt som inom förskolan och gymnasiet. Här kan man dra viktiga lärdomar från de kommuner som redan infört obligatoriskt val till grundskolan.
   
 • Underlätta nyetableringen av fristående skolor genom att förenkla och effektivisera tillståndsprocessen.
   
 • Gör det lättare för befintliga friskolor att få utöka sin verksamhet till att omfatta fler årskurser och elever. Detta skulle ge fler elever möjlighet att gå på de skolor som idag kan vara svåra att komma in på, och friskolor möjlighet att avlasta kommunen om det uppstår behov av fler skolplatser.
   
 • Ge föräldrar möjlighet att ställa sina barn i kö och göra ett skolval vid en viss tidpunkt, vårt förslag från det att barnet är fyra år. När man ställt sig i kö är det en urvalsgrund men inte det enda kriteriet för att antas till en skola.
   
 • Kompletterande urvalsgrunder behöver utformas för att garantera likvärdigheten.

Ställ en fråga

Hittar du inte svaret på din fråga? Använd formuläret nedan för att ställa din fråga till oss.

Du kanske också är intresserad av