×
 

Halvårsrapport januari-juni 2000

Halvårsrapport januari-juni 2000 * Förvärv av Aktuel Viden A/S * Förvärv av e-learningföretaget IC University (50%) * Två nya e-learningportaler startas parallellt med AcadeMedia World. AcadeMedia Work för arbetsmarknadsutbildning, Skandinavien, AcadeMedia Business School för avancerad affärskunskap, Europa * Säljorganisation till utbildningsportalen AcadeMedia World rekryterad och försäljning påbörjas nu i Sverige * Etablering av AcadeMedia och Gravity i Danmark och England * Försäljningsökning av e-learningproduktion i Gravity om 45 procent * Ny version av WebAcademy klar, e-learning på 20 språk för Volvo S60 * Periodens resultat 9.5 M SEK (-0.5 M SEK) Kvartalsrapporten för kvartal tre kommer den 6 november 2000. För mer information kontakta: Joakim Sundqvist, VD, joakim.sundqvist@academedia.se, tel 08 - 671 09 70 Bengt Stillström, styrelseordförande, bengt.stillstrom@traction.se eller besök http://www.academedia.se/AcadeMedia Under perioden har AcadeMedia fortsatt den starka fokuseringen på e-learning vilket nu syns ännu klarare genom presentationen av AcadeMedia World samt de nya AcadeMedia Work och AcadeMedia Business School. Gravity e-learning förstärktes under våren genom förvärv av e- learningkonsulten Business Intelligence Group (BIG). Gravity har under perioden mycket framgångsrikt genomfört flera uppdrag, exempelvis som leverantör av komplett e-learningsystem till Volvo inför lanseringen av nya S60-serien samt andra ledande företag som Gambro och IKEA. AcadeMedia World etablerades som produkt- och försäljningsbolag och försäljningsorganisationen har byggts upp inte bara i Sverige utan även i Danmark och England. MacMeckarna återtar sin ursprungliga verksamhet som konsultbolag med fokus på processförändring med hjälp av utbildning. Flera av MacMeckarnas standardutbildningar kommer snart även att säljas genom AcadeMedia Worlds försorg på en större marknad. AcadeMedia har förvärvat medieföretaget Förlaget Aktuel Viden A/S med kontor i Köpenhamn, Malmö och Oslo. Företaget bedriver seminarier, ger ut fackpress och arrangerar mässor riktade till den målgrupp som AcadeMedia Worlds och MacMeckarnas utbud vänder sig sig till. Genom förvärvet når vi varje månad 100.000 skandinaver inom rätt målgrupp. Vidare tillförs AcadeMedia genom Aktuell Viden A/S redaktionell kompetens och ett systematiserat branschregister, som skall användas till att utveckla AcadeMedia Corporate Community riktad mot medieindustrin, inledningsvis till stöd för försäljningen av AcadeMedia World, men framöver också som eget produktområde. Förlaget Aktuel Viden A/S bedöms omsätta drygt MSEK 30 under helåret med drygt 30 anställda och redovisa vinst. Bolaget kommer tas med i redovisningen fr o m 1 juli 2000. Under sommaren har AcadeMedia förvärvat 50% av det internationella utbildningsföretaget IC University med huvudkontor i Göteborg. Tillsammans med IC University startas AcadeMedia Business School, som kommer att erbjuda avancerad sälj- och managementutbildning över Europa. IC University har en mycket kvalificerad ledning och samarbetsavtal med universitet både i England och USA. IC University har inte påverkat redovisning för första halvåret. AcadeMedia har fått stora och banbrytande avtal kring arbetsmarknadsutbildning tack vare det unika konceptet kring Platsportalen och WebAcademy. Detta utbildningssystem marknadsförs nu mot en större marknad och samlas under namnet AcadeMedia Work. Som tidigare meddelats såldes förlagsverksamheten i Ahead Multimedia under våren. Ahead har dock påverkat halvårsresultatet negativt. Jämfört med samma period förra året bidrog Ahead med drygt MSEK 8,5 (MSEK 2,3 i år) av koncernens totala omsättning. Det stora statliga SwIT-projektet är nu avslutat vilket påverkat MacMeckarna genom en försäljningsminskning om drygt MSEK 21 jämfört samma period förra året. MacMeckarna var ett av de få utbildningsföretag som fick mycket höga betyg vid utvärderingen av SwIT. Skulle omsättningen för första halvåret 1999 rensas från dessa två väl definierade poster, har koncernens övriga försäljning ökat från MSEK 36,0 till 48,5 d v s med 35 procent. Koncernens negativa operationella resultat är huvudsakligen en följd av dels avvecklingskostnader i Ahead om drygt MSEK 9,0, dels MacMeckarnas minskade försäljning samt utvecklingsarbetet av AcadeMedia World. Under perioden har AcadeMedia väsentligt stärkt den operationella förmågan genom rekryteringar av nya verksamhetschefer. Detta arbete har prioriterats framför tillsättande av ny VD. Processen att rekrytera ny VD är dock i full gång nu. Efter mellankommande semester genomför nu börsens revisorer den sedvanliga granskningen av bolaget med anledning av ansökan om överflyttning till O- listan. Nedan beskrivs de olika dotterverksamheterna mer specifikt. Gravity Gravity har ökat sin försäljning med drygt 45 procent jämfört med samma period förra året och omsatte under de första halvåret drygt MSEK 20. Gravity har idag drygt 80 anställda, vilket jämfört med samma period förra året är en ökning med 61 procent. Under försommaren har inleddes rekryteringen av sammanlagt 35-tal medarbetare, huvudsakligen producenter och affärskonsulter. Dessa beräknas påbörja sin anställning under hösten och till årsskiftet prognostiseras Gravity ha minst 100 anställda. Gravity har under våren lagt stor kraft på att omstrukturera bolaget och bygga upp en effektiv försäljningsorganisation. Till följd av den goda efterfrågan på Gravitys tjänster har bolaget beslutat att etablera verksamhet i Göteborg och Köpenhamn. Med den nya organisationen bedöms att försäljningsarbetet kommer generera en ökad omsättningstillväxt. Under perioden har Gravity vidareutvecklat sin programplattform WebAcademy som stödjer administrationen av utbildningsinsatser hos företagen. Plattformen säljs inte separat utan är en del av de totallösningar Gravity erbjuder. Vid produktion av e-learninglösningar läggs stor vikt vid att bygga lösningar med öppet gränssnitt, för att inte låsa kunden till ett system som inte stöds av den standard som kan komma bli förhärskande. Fusionsprocessen sedan förvärvet av BIG är nu framgångsrikt slutförd. Till följd av struktureringsarbetet och vidareutvecklingen av e-learningplattformen har omsättningen per anställd sjunkit med 10 procent relativt samma period förra året. Denna minskning är temporär och omsättningen per anställd bedöms således öka under nästkommande halvår borträknat för nyanställningar. AcadeMedia World Under senvåren ökades tempot i utvecklingen av utbildningsportalen och försäljningsorganisationen för Sverige har nu byggts upp. Innehållet i kurserna avser fackkompetens inom ny medie-, informations-, broadcast- och kommunikationsteknik och är anpassat för yrkesverksamma inom medieindustrin. Kundsegmentet är väl definierat och bedöms försiktigtvis köpa utbildning för åtminstone drygt SEK 20 miljarder per år i Europa. Kurserna kommer genomföras helt eller delvis över Internet, där AcadeMedias lösning för video och multimedia över Internet ger stora möjligheter. Inledningsvis görs kurserna på svenska och varefter de översätts till andra språk. Under augusti påbörjas försäljningen i Sverige. Under tredje kvartalet kommer försäljning påbörjas även i Danmark och England. För produktionen står Gravity och utbildningsinnehållet hämtas huvudsakligen från MacMeckarna. AcadeMedia World kommer bland annat att erbjuda företagen en kompetensgaranti. Med stöd av vår utbildningsplattform WebAcademy kan företagen hålla sig kunniga om vilka medarbetare som uppdaterat och utbildat sig samt inom vilka ämnen. Ansvaret för uppdatering av fackkompetensen flyttas alltså från arbetsgivaren till AcadeMedia World. Kunderna till AcadeMedia World kan snabbt gå in i nya affärsområden och utgå från att medarbetarna direkt kan utbildas i vad som krävs för att stödja affärsprocesserna. Målet för AcadeMedia World är att ha en liten basorganisation, som utvecklar nya kurser och driver bolaget. I varje land kommer det sedan att finnas lokala bolag, som svarar för försäljning och lokalisering. De medarbetare som rekryteras till AcadeMedia World har i allmänhet stor erfarenhet av medieindustrin i Europa. Det gör att man utnyttjar existerande nätverk och kan börja försäljningen väldigt snart efter en etablering i ett nytt land. AcadeMedia World har idag drygt 10 anställda. MacMeckarna MacMeckarna har under perioden omsatt drygt MSEK 25 med ett neagtivt resultat, jämfört med en försäljning om MSEK 40,7 under samma period förra året. Orsaken till försäljningsminskningen är huvudsakligen bortfallet av statlig upphandling av arbetsmarknadsutbildning. De uteblivna statliga ordrarna motsvarar en försäljningsminskning om drygt MSEK 21. Detta har påverkat MacMeckarna starkt negativt då företaget under tidigare år byggt upp en organisation för att kunna hantera den större försäljningen. Därutöver har MacMeckarna bidragit till utvecklingen av AcadeMedia World, vilket inneburit kostnader och påverkat försäljningen negativt. Försäljningen till den privata sektorn - reklambyråer, webbföretag, radio- och TV-bolag samt grafisk industri - har dock ökat markant. MacMeckarna har under försommaren genomgått en kraftig omstrukturering i syfte att uppnå lönsamhet. Under nye VD:n skall bolaget stegvis återutvecklas till att huvudsakligen vara ett konsultföretag som erbjuder skräddarsydda utbildningsinsatser inom området för management och ny medie-, informations- och kommunikationsteknik. Syftet är att erbjuda utbildningsinsatser som omedelbart hjälper kunderna att förbättra och förnya sina affärer och processer med stöd av den nya tekniken. MacMeckarnas konsulter och utbildare är också lärare på Masters of Media, som på uppdrag av regeringen bedriver Kvalificerad Yrkesutbildning (KY). Drygt 300 elever studerar på de tvååriga programmen inom ny medie-, informations- och kommunikationsteknik. I maj valdes av fackpress Masters of Media till den bästa skolan av sitt slag i Stockholm, Göteborg och Malmö. Genom det flöde av elever som utbildas kan AcadeMedia tätt följa medarbetarna i medieindustrin, vilkas vidareutbildningsbehov bedöms kunna tillfredsställas genom bl a AcadeMedia World. Under perioden har åtta nya avancerade program tagits fram. Det är vår förhoppning att Masters of Media får möjlighet att erbjuda dessa utbildningar med start under 2001 i Stockholm, Göteborg och Malmö. För styrelsen Joakim Sundqvist VD AcadeMedia halvårsrapport januari-juni 2000 Jan-juni RESULTATRÄKNING Jan- 1999 Helår Helår Alla belopp i Mkr. juni 1999 1998 2000 Rörelseintäkter 48,5 63,3 133,2 82,1 Rörelseintäkter för - - - 19,9 Advantech Varukostnad -10,8 -7,5 -24,8 -27,0 Personalkostnad -37,8 -32,8 -65,4 - 45,5 Övriga kostnader -23,1 - 18,4 -41,6 - 26,1 Resultat f -23,2 +4,6 1,4 3,4 minoritetens andel Minoritetens andel 0 +0,3 +0,3 +1,7 Resultat f -23,2 +4,9 1,7 5,1 avskrivningar Avskrivningar -3,4 - 3,0 -6,3 - 4,7 materiella tillgångar Övriga intäkter - +26,7 +26,3 8,4 (Advantech) Värdejustering - -26,6 -25,8 - immtr. Tillgångar Reavinster +36,7 - +16,0 - aktieförsäljning Avskrivningar -2,8 -0,6 -0,9 -6,8 immateriella tillgångar Finansnetto +2,2 -1,9 -2,2 -1,6 Periodens Resultat +9,5 -0,5 +8,8 +0,4 BALANSRÄKNING 00-06- 99-06-30 99-12- 98-12- 30 31 31 Immateriella 19,0 3,1 2,9 26,8 anläggn. Tillgångar Materiella anläggn. 14,2 12,5 13,0 13,3 Tillgångar Finansiella 1,0 8,1 5,1 8,1 tillgångar Omsättningstillgånga 23,4 39,0 51,0 40,7 r Likvida medel 149,6 11,0 19,5 18,7 Tillgångar 207,2 73,7 91,5 107,6 Eget kapital 181,6 43,6 53,4 37,4 Minoritetens andel 0,0 -0,3 -0,3 8,4 Omstruktureringsrese 0,0 0,0 0,0 3,4 rv Långfristiga skulder 0 5,3 4,8 30,9 Kortfristiga skulder 25, 25,1 33,6 27,5 Skulder och Eget 207,2 73,7 91,5 107,6 kapital KASSAFLÖDE 00-06- 99-06-30 1999 1998 30 Från löpande -4,1 -6,1 +2,6 +6,7 verksamhet Från +19,7 -4,1 -4,6 -41,4 investeringsverksamh et Från +114,0 +16,8 +17,1 49,0 finansieringsverksam het Förändring likvida +130,0 +6,6 +15,1 +14,3 medel DATA PER AKTIE 00-06- 99-06-30 99-12- 98-12- 30 31 31 Antal aktier 3 192 2 595 2 595 1 730 001 000 000 000 Resultat/aktie (SEK) 3,0 -0,2 3,4 0,2 Eget kapital/aktie 56,8 17 21 22 (SEK) Justerat eget 56,8 21 34 37 kapital/aktie (SEK) Utdelning/aktie - * * 0 (SEK) Börskurs (SEK) 54 111 60 105 Antal anställda 170 150 160 150 * utdelning av 1,33 aktier i Thalamus Networks AB per aktie i AcadeMedia AB I AcadeMedia finns ett optionsprogram till de anställda som vid full teckning innebär en utspädning om drygt 1,7 procent av aktiekapitalet. Teckningskursen är 135 kr och sista teckningsdag är 2002-12-31. Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/14/20000814BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/14/20000814BIT00520/bit0002.pdf