×
 

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

KVARTAL FYRA (1 OKTOBER – 31 DECEMBER)
• Nettoomsättningen ökade till 157,8 mkr (67,8).
• Rörelseresultatet ökade till 17,1 mkr (8,9).
• Rörelsemarginalen uppgick till 10,8% (13,1%).
• Rörelseresultatet har belastats med 2,3 mkr för kostnader i samband med Bures budpliktsbud.
• Resultat efter finansnetto ökade till 14,8 mkr (9,0).
• Resultat efter skattekostnad ökade till 12,1 mkr (8,9).
• Resultat per aktie uppgick till 2,10 kr (2,79).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden ökade till 40,8 mkr (9,8).
• Ljud & Bildskolan LBS AB (LBS) och Drottning Blankas Gymnasieskola AB (DBG) är konsoliderade för hela perioden.

TOLV MÅNADER (1 JANUARI – 31 DECEMBER)
• Nettoomsättningen ökade till 489,0 mkr (221,7).
• Rörelseresultatet ökade till 43,6 mkr (11,0).
• Rörelsemarginalen ökade till 8,9% (5,0%).
• Rörelseresultatet har belastats med 2,3 mkr för kostnader i samband med Bures budpliktsbud.
• Resultat efter finansnetto ökade till 37,1 mkr (11,0).
• Resultat efter skattekostnad ökade till 27,0 mkr (9,6).
• Resultat per aktie ökade till 5,39 kr (3,02).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden ökade till 47,8 mkr (-3,9).
• Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) är konsoliderat från 1 februari 2007. LBS och DBG är
konsoliderade från 1 september 2007.


Göteborg den 8 februari 2008

AcadeMedia AB:s styrelse

För ytterligare information kontakta
VD Marcus Strömberg
Telefon: 031 704 80 10 eller 070 440 40 64
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

CFO Torbjörn Sannerstedt
Telefon: 031 704 80 61 eller 0708 66 22 55
E-post: torbjorn.sannerstedt@academedia.se

Rapporten finns publicerad på hemsidan
www.academedia.se.

Bolagets adress och telefonnummer:

AcadeMedia AB
Org nr 556057-2850
Skärgårdsgatan 4, 414 58 Göteborg
Telefon: 031 704 80 00