×
 

AcadeMedia AB (publ) Bokslutskommuniké 2005

Kvartal 4 (1 oktober – 31 december) - Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 61,8 Mkr (78,7) - Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -7,7 Mkr (13,8). Exklusive strukturkostnader och kostnader av engångskaraktär om -7,9 Mkr uppgick rörelseresultatet till 0,2 Mkr (13,8) - Resultat efter finansnetto uppgick till -7,6 Mkr (13,4). Exklusive realiserade värdeförändringar, strukturkostnader och kostnader av engångskaraktär om -7,9 Mkr, uppgick resultat efter finansnetto till 0,3 Mkr (13,6) - Resultat efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till -2,4 Mkr (53,3). Exklusive realiserade värdeförändringar, strukturkostnader och kostnader av engångskaraktär om -7,9 Mkr uppgick resultat efter skatt till 5,5 Mkr (53,5) - Resultat per aktie uppgick till -0,75 kr (16,7) - Kassaflödet för perioden uppgick till -0,5 Mkr (18,9) 12 månader (1 januari – 31 december) - Nettoomsättningen under året uppgick till 226,2 Mkr (158,2) - Organiskt har volymen baserat på jämförbara siffror minskat med 9% - Rörelseresultatet för året uppgick till -17,8 Mkr (11,3). Exklusive strukturkostnader och kostnader av engångskaraktär om -7,9 Mkr uppgick rörelseresultatet till -9,9 Mkr (11,3) - Resultat efter finansnetto uppgick till -16,8 Mkr (28,7). Exklusive realiserade värdeförändringar, strukturkostnader och kostnader av engångskaraktär om -7,9 Mkr uppgick resultatet efter finansnetto till -8,9 Mkr (11,3) - Resultat efter skatt redovisas till -12,2 Mkr (63,7). Exklusive realiserade värdeförändringar, strukturkostnader och kostnader av engångskaraktär om -7,9 Mkr uppgick resultat efter skatt till -4,3 Mkr (46,3) - Resultat per aktie uppgick till -3,82 kr (19,95) - Kassaflödet för året uppgick till 0,9 Mkr (20,8), varav aktieförsäljningar har bidragit med 13,1 Mkr Viktiga händelser under kvartal 4 - Det av företaget initierade kostnadsprogrammet har lett till besparingar på minst 19 Mkr på årsbasis, vilka kommer att få full effekt under 2006 med merparten från och med januari. - Strukturkostnader och kostnader av engångskaraktär under kvartalet redovisas till -7,9 Mkr. - Två nya ramavtal på yrkesutbildning inom arbetsmarknadsutbildning har erhållits i västra Götaland. - Etablering i Norrköping av vuxenutbildning är genomförd - Sammanlagt fem nya ramavtal för kvalificerade yrkesutbildningar har beviljats, med start under 2006 - Företaget har initierat ett utvecklingsprogram. Där ingår bl.a. förstärkning av försäljningsorganisation, samt utveckling och konceptualisering av nya tjänster. Viktiga händelser efter periodens utgång - Ett strategiskt licensavtal kring inköpssimulering har sålts till det Europeiska inköpsinstitutet EIPM, Frankrike. - Nya och viktiga ordrar inom Eductus marknadsområde Omställning har erhållits. - Från Länsarbetsnämnderna i Stockholm och Västmanland fick bolaget nya ramavtal gällande Lärlingsutbildning. - Nya affärer inom e-learning och simulering är tecknade med Dalkia och Cardo