×
 

Prövningar – så funkar det!

En av de viktigaste frågorna för svensk skola är en rättssäker och likvärdig betygssättning. Just nu diskuteras om betyget F, alltså underkänt, överhuvudtaget ska vara kvar. Anna Andersson, som är kvalitetschef för AcadeMedias gymnasieskolor, förklarar vilka rättigheter elever som får betyget F har, och vilka skyldigheter skolan har att hjälpa dem.

Anna Andersson är kvalitetschef för AcadeMedias gymnasiesegment.

- När vi pratar om dessa frågor måste vi börja i det som är gymnasieskolans huvuduppgift ”att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper”. Den elev som får betyget F i en kurs bedöms inte ha tillägnat sig tillräckliga kunskaper, och då måste det finnas processer för hur skolan ska agera, säger Anna Andersson.

Vilka rättigheter har en elev som fått betyget F?

- En elev som fått betyget F, eller inget betyg alls i en kurs, har rätt att genomgå prövning för att visa att hen har tillräckliga kunskaper för ett godkänt betyg. Så länge eleven går på skolan, finns ingen begräsning för hur många gånger eleven får genomgå en sådan prövning. Det är alltså skolans skyldighet att regelbundet erbjuda tillfällen till prövningar.

Vem gör prövningen?

- Prövningen bör göras av en legitimerad lärare, behörig att undervisa i det ämne som ska prövas. Det kan, men måste inte vara, samma lärare som satt betyget F i samband med att eleven läste kursen. Det är den lärare som genomfört prövningen som fattar beslut om vilket betyg eleven får efter att prövningen är gjord.

Hur går en prövning till?

- En prövning innebär att eleven, vid ett givet tillfälle, får möjlighet att visa att hen har kunskaper som motsvarar ett visst betyg i kursen. Lärarens bedömning ska göras utifrån ett underlag som täcker tillräckligt omfattande delar av det centrala innehållet, och eleven ska ges möjlighet att visa kunskaper som kan bedömas utifrån hela betygsskalan (F-A). En prövning får alltså inte vara en komplettering där endast vissa delar av betygskriterierna prövas

Är det svårt att genomgå en prövning?

- Många tycker nog att det är svårt, då det oftast handlar om att genomgå en prövning i en kurs man tidigare fått ett underkänt betyg i. Det är därför det är viktigt att prövningar organiseras och genomförs på ett sätt som skapar goda förutsättningar för eleverna. Det kan handla om tydlig information om prövningens olika delar, hur den genomförs och vilket stöd eleven kan få inför själva prövningstillfället.

Finns det andra alternativ än en prövning om man fått betyget F?

-Ja, man har också rätt att gå om den kurs man fått F på en gång. Om det finns särskilda skäl kan man gå om kursen ytterligare en gång.

Källhänvisning

Du kanske också är intresserad av