×
 

Ordinarie bolagsstämma i Academedia AB (publ).

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I ACADEMEDIA AB (PUBL). Härmed kallas aktieägarna i Academedia AB (publ) till ordinarie bolagsstämma, tisdagen den 22 april 2003 kl. 16.00 hos AcadeMedias, Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista. [Kista Entré]. Rätt att deltaga Endast de aktieägare som är införda som ägare i den av Värdepapperscentralen VPC förda aktieboken lördagen den 12 april har rätt att efter anmälan deltaga i bolagsstämman. Till följd av att denna dag infaller på en lördag måste emellertid registrering i aktieboken vara verkställd senast fredagen den 11 april 2003. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få deltaga i bolagsstämman, senast fredag den 11 april 2003 vara tillfälligt omregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken. Sådan omregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före fredagen den 11 april 2003. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga vid stämman skall anmäla sig senast torsdagen den 17 april 2003 kl 16.00. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Anmälan kan göras på följande sätt; brev: AcadeMedia, att: Bolagsstämma , Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista e-post: bolagsstamma@academedia.se, rubrik: Bolagsstämma telefon: 08-562 156 10 telefax: 08-562 156 11, rubrik: Bolagsstämma Ombud och biträden Aktieägares rätt vid bolagsstämman får utövas genom befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara skriftlig och får ej vara äldre än tolv månader. Vänligen observera att fullmakt måste insändas i original och således ej kan sändas in per telefax eller via Internet. Aktieägare som önskar utnyttja rätten att medföra högst två biträden till bolagsstämman, skall anmäla detta med angivande av antalet biträden, samtidigt med ovan nämnda anmälan. Stämmoärenden Styrelsens förslag till dagordning på bolagsstämman: 1 Stämmans öppnande. 2 Val av ordförande vid stämman. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd. 4 Val av två justeringsmän. 5 Godkännande av förslag till dagordning. 6 Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad. 7 VDs anförande. 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 9 Beslut om: a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen. c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (se nedan). 11 Val av styrelse och revisor (se nedan). 12 Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission (se nedan). 13 Beslut att bemyndiga styrelsen att ansöka om att omvandla bundet eget kapital till fritt eget kapital (se nedan). 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra återköp av egna aktier (se nedan). 15 Behandling av Aktiespararnas anmodan beträffande nominerings-, ersättnings- och revisionskommitté. 16 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 17 Stämman avslutas. BESLUTSFÖRSLAG Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas. Styrelsearvode och revisionsarvode (Punkt 10) Arvoden till styrelseledamöter år 2003 föreslås utgå med 200 000 kr att fördelas av styrelsen mellan de av bolagsstämman valda styrelseledamöterna. Arvoden till revisorerna föreslås vara ersättning för utfört arbete enligt fakturerad och godkänd räkning. Styrelse och revisorer (punkt 11) Omval av befintliga styrelseledamöter Bengt Stillström, Anders H Pers, Håkan Berntsson, Roland Ljungberg och Ingemar Olsson föreslås. Den föreslagna styrelsen har stöd hos en majoritet av röstetalet i bolaget. Till revisor föreslås omval av auktoriserade revisorn Anders Roos med auktoriserade revisorn Peter Gadsjö som revisorssuppleant för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter denna stämma. Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission (punkt 12) Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma kunna nyemittera högst en miljon aktier av serie B inom ramen för en ökning av aktiekapitalet med upp till 1 Mkr. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport. Beslut att bemyndiga styrelsen ansöka om att omvandla bundet eget kapital till fritt eget kapital (punkt 13) Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att överkursfonden ska sättas ned med 73.000.000 kronor från 74.610.025,58 kronor till 1.610.025,58 kronor i enlighet med 12 kap. 4 § 3 st. 3 p. aktiebolagslagen ("ABL") för överföring till fritt eget kapital samt att stämmans beslut villkoras av att rätten ger tillstånd till nedsättningen. Ändamålet med nedsättningen är att skapa handlingsberedskap för AcadeMedia AB för exempelvis återköp av egna aktier och framtida utdelning till aktieägarna. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra återköp av egna aktier (punkt 14) Styrelsens förslag innebär i huvudsak att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10% av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall kunna ske såväl över Stockholmsbörsen som genom erbjudande till aktieägarna. Styrelsens mandat föreslås även innefatta möjlighet att överlåta återköpta aktier inom de ramar lagstiftningen föreskriver. Övrigt Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 13-15 ovan hålls tillgängligt hos bolaget, adress Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista, från och med måndagen den 7 april 2003. Årsredovisningen finns då även tillgänglig som nerladdningsbart dokument på www.academedia.se. Aktieägarna hälsas välkomna till bolagsstämman. Stockholm i mars 2003 STYRELSEN AcadeMedia AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Phone: +46 (0) 8 671 09 73 Mobile +46 (0) 704 40 40 64 AcadeMedia är ett konsult- och utbildningsföretag som använder modern teknik, interaktiv pedagogik samt media för att skapa enastående inlärningsresultat för individer och mätbar nytta för organisationer. AcadeMedia finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle och Köpenhamn. AcadeMedia är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT01370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT01370/wkr0002.pdf