×
 

Kommuniké från bolagsstämma, april 2001

PRESSMEDDELANDE ACADEMEDIA AB (PUBL) KOMMUNIKÉ från bolagsstämma, april 2001 * AcadeMedia står fortsatt finansiellt starkt och stora åtgärder är vidtagna för att nå bättre lönsamhet och högre tillväxt. * Till ny styrelseledamot valdes Anders H. Pers. * Bemyndigande till styrelsen att kunna besluta om nyemission enligt styrelsens förslag Från AcadeMedias bolagsstämma onsdagen den 4 april 2001 noteras bla följande: VD-anförande Nytillträdde VD´n Sten Johansson informerade om resultat och finansiell ställning för det gångna året samt de åtgärder för att nå ökad tillväxt och lönsamhet som genomförts. Disposition av resultat Förlusten för år 2000 avräknas mot bundet kapital i enlighet med den presenterade årsredovisningen. Styrelse och arvoden Till styrelseledamöter omvaldes Bengt Stillström (ordf.), Ingemar Olsson, Lars Strinnholm samt Tomas Karlsson. Till ny styrelseledamot valdes Anders H. Pers. Pers innehar styrelseuppdrag för bla VLT AB (publ) och LRF Media AB och från tidigare verksamhet noteras styrelseordförandeskap i TV4 AB och Tidningarnas Telegrambyrå (TT). Bolagsstämman tillstyrkte styrelsens förslag att styrelseledamöterna skall erhålla ett arvode om totalt 200.000 kronor att fördela mellan styrelseledamöterna enligt styrelsens beslut. Bemyndigande till styrelsen att kunna besluta om nyemission Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie bolagstämma kunna nyemittera högst en miljon aktier av serie B inom ramen för en ökning av aktiekapitalet med upp till 1 Mkr. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport. Stockholm den 4 april 2001 Sten Johansson Verkställande direktör Frågor besvaras av Sten Johansson, telefon 0708 - 274 882. AcadeMedia AB är ett företag med inriktning på e-learning. Dotterbolaget Gravity e-learning erbjuder interaktiv kompetensöverföring och knowledge management,och producerar utbildningssystem på intranät,Internet och CD-rom/DVD. Dotterbolaget MacMeckarna bedriver utbildning inom ny media-och informationsteknik genom bl a landets största yrkeshögskola, Masters of Media.Dotterbolaget AcadeMedia World är en utbildningsportal som innehåller en mängd egenutvecklade och avancerade utbildningar inom ny media-och informationsteknik. Koncernen har ca 160 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/05/20010405BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/05/20010405BIT00160/bit0001.pdf