×
 

Kommuniké: Årsstämma 2007 i AcadeMedia AB (publ)

Enligt kallelse publicerad 10 april 2007 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 10 maj 2007 årsstämma i AcadeMedia AB (publ).

Följande beslut fattades enhälligt på årsstämman 2007:
• Styrelsen skall fram till nästa årsstämma bestå av Pernilla Ström (nyval), Josef Elias, Anders Nilsson (ordf), Fredrik Grevelius och Rolf Nord (omval).
• Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter representerade de fyra till röstetalet största aktieägarna per 31 oktober 2007, enligt förslag.
• Ett incitamentsprogram bestående av emisssion av teckningsoptioner skall erbjudas AcadeMedia-koncernens anställda.
• Styrelsen bemyndigades att genomföra nyemission av högst 485 000 aktier av serie B, enligt förslaget.
• Till bolagets revisorer valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Johan Rippe som huvudansvarig revisor.
• Ersättning till ledande befattningshavare skall utgå enligt lagt förslag.
• Ersättning till styrelsen skall utgå med totalt 480 000 kr att fördelas lika mellan ledamöterna, med undantag av anställd inom koncernen som uppgår till 0 kronor och ordförande vars arvode uppgår till 180 000 kr.
• Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes.
• Vinstmedel balanserades enligt styrelsens förslag.
• Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarfrihet.
• Ny bolagsordning fastställdes, innebärande att styrelsens säte flyttas till Göteborg.

Stockholm den 10 maj 2007
AcadeMedia AB:s styrelse

För ytterligare information kontakta
VD Marcus Strömberg
Telefon: 031 704 80 10 eller
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

CFO Torbjörn Sannerstedt
Telefon: 031 704 80 61 eller
E-post: torbjorn.sannerstedt@academedia.se

Stämmoprotokoll med bilagor kommer att finnas publicerade på bolagets hemsida www.academedia.se.

Bolagets adress och telefonnummer:
AcadeMedia AB
Org nr 556057-2850
Skärgårdsgatan 4, 414 58 Göteborg
Telefon: 031 704 80 00