×
 

Delårsrapport januari-september 2002

[REMOVED GRAPHICS]Delårsrapport januari-september 2002 5 november 2002 · Nettoomsättningen för de första nio månaderna 2002 minskade med 11,5% till 68 Mkr (76,8 Mkr). · Första nio månaders nettoresultat -10,7 Mkr (-8,7 Mkr). · Uppdrag har erhållits av Stockholms Kommun att bedriva mediautbildning för Komvux under 2003. · Lönsamhet i alla delar i koncernen är det helt dominerande kravet på organisationen. · Leverans avseende teknade ramavtal i Danmark påbörjas i december. Organisation AcadeMedia är ett utbildningsföretag som använder modern teknik. I september genomfördes en omorganisation av koncernen, varefter verksamheten bedrivs i följande enheter: Gravity: utveckling av kundanpassade utbildnings- och kunskapslösningar. AcadeMedia Works: leverans av arbetsmarknadsutbildningar genom distansutbildning, coaching och praktik. Erfarenheten hittills är att 90% av de som genomgår programmet erhåller fast arbete. AcadeMedia Education: utbildning bedrivs inom ny media-teknik med inriktning på hur media används för att förbättra kommunikation och lärande. I denna enhet ingår verksamheterna MacMeckarna och Masters of Media. AcadeMedia Products: försäljning av standardiserade utbildningsprodukter. Marknad Trenden för stora delar av verksamheten är fortfarande svag. Verksamheten inom AcadeMedia Works är dock i ett starkt uppbyggnadsskede som kommer att få effekt först 2003. Det är framförallt de ramavtal som tecknats i Danmark som är under upparbetning. I övrigt fortsätter befintliga kunder att lägga order. Sommaren är normalt sett en svag period. Kvartalet har präglats av fortsatt låg efterfrågan med undantag från att flera stabila kunder fortsatt att lägga nya beställningar. I Stockholm är konkurrensen forsatt hårdare än i övriga Sverige, prispress och senareläggning av nya projekt kvarstår, vilket främst hämmar nyförsäljningen. Under sommaren godkändes företaget av Stockholms Kommun att bedriva mediautbildning för Komvux under 2003. Fullt elevantal innebär en intäkt på ca 10 Mkr. Verksamheten bedrivs i enheten AcadeMedia Education. Omsättning och resultat tredje kvartalet Nettoomsättningen tredje kvartalet var 20,4 Mkr, vilket innebar en minskning med 11,6% jämfört med föregående års tredje kvartal. Rörelseresultatet uppgick till -6,7 Mkr (-6,9 Mkr). Fasta kostnader har minskat jämfört med föregående års tredje kvartal i takt med att antalet anställda minskat. Omsättning och resultat de första nio månaderna Nettoomsättningen för de första nio månaderna var 68,0 Mkr (76,8 Mkr), vilket innebär en minskning med 11,5% jämfört med samma period under föregående år. Rörelseresultatet för första nio månaderna var -13,1 Mkr (-13,7 Mkr). Lönsamhet i alla delar AcadeMedia har under alltför lång tid varit olönsamt. Under andra halvåret har genomgripande åtgärder för att alla enheter skall bli lönsamma inletts. Finansiell ställning och likviditet AcadeMedias finansiella ställning är fortsatt stark. Det egna kapitalet uppgår till 79,4 Mkr, vilket jämfört med 2001-09-30 innebär en minskning med 24,8 Mkr. Eget kapital per aktie uppgår till 24,9 kr. Likvida medel sjönk under de första nio månaderna med 20,5 Mkr vilket till stor del är hänförligt till den löpande verksamheten samt till en minskning av kortfristiga skulder (9,2 Mkr) och nyanskaffande av datorer till utbildningsverksamheten (4,3 Mkr). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 67,8 Mkr. Personal AcadeMediakoncernen har per 2002-09-30 134 medarbetare (161) varav 61 i Gravity och 63 i övrig verksamhet. Moderbolaget Koncernens moderbolag, AcadeMedia AB, har under perioden inte haft någon omsättning. Resultatet före skatt och bokslutdispositioner för de första nio månaderna uppgår till -4,2 Mkr. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 62,5 Mkr. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med närmast föregående rapportperiod avslutad per den 30 juni 2002. Övriga upplysningar I AcadeMedia finns ett optionsprogram till de anställda som vid full teckning innebär en utspädning om drygt 1,7 % av aktiekapitalet. Teckningskursen är 135 kr och sista förfallodag är 2002-12-31. Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Stockholm 2002-11-05. Lars G Mattsson Verkställande Direktör Rapporteringstillfällen år 2002 29 januari 2003 Bokslutskommuniké för året 2002 För mer information vänligen kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Phone: +46 (0) 8 671 09 73 Mobile +46 (0) 704 40 40 64 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00960/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00960/wkr0002.pdf Hela Rapporten