×
 

AcadeMedia förvärvar Ljud & Bildskolan samt Drottning Blankas Gymnasieskola

– Genom förvärvet av LBS och DB får AcadeMedia tillgång till flera starka och välutvecklade skolor och utbildningar inom media, service och teknik, säger Marcus Strömberg, vd på AcadeMedia.

– Vi tar nu ytterligare ett stort steg i utvecklingen av AcadeMedia. Förvärvet innebär att AcadeMedias riskspridning ökar och vi får en ännu starkare ställning på den växande friskolemarknaden. De förvärvade bolagen förväntas utvecklas positivt, fortsätter Marcus Strömberg.

• Under perioden januari till juni 2007 omsatte Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas Gymnasieskola AB proforma 49 Mkr med ett resultat före finansnetto proforma på 9 Mkr.
• Förvärvet betalas med 54 Mkr kontant samt en apportemission om 892.578 B-aktier i AcadeMedia, motsvarande ett värde om 75 Mkr baserat på en aktiekurs om 84,03 kr. Dessutom ska säljarna kompenseras för det fria egna kapitalet beräknat till cirka 16 Mkr.
• Beslut om apportemission ska tas på en extra bolagsstämma i september 2007. Kallelse kommer att publiceras senast 14 dagar innan den extra bolagsstämman. Ägare till aktier motsvarande 53,7 procent av rösterna i AcadeMedia har förbundit sig att rösta för styrelsens förslag till apportemission.
• Som en följd av förvärvet föreslås Staffan Lund, en av nuvarande ägarna till LBS och DB, väljas in i AcadeMedias styrelse. Bengt Ekberg, nuvarande vd och delägare i bolagen, kommer att fortsätta som vd för bolagen efter förvärvet.
• AcadeMedia avser att under hösten genomföra en nyemission om minst 50 Mkr för att stärka den finansiella ställningen.
• Tillträde till de förvärvade bolagen beräknas bli senast 1 oktober 2007.

Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas Gymnasieskola AB är en av Sveriges ledande aktörer inom gymnasiefriskolor. Bolagen har sin tyngdpunkt i sydvästra Sverige med verksamhet i sex städer. Läsåret 2006/07 gick cirka 1 100 gymnasieelever på de olika skolorna. Detta kommer att öka till cirka 1 400 elever från och med hösten 2007. Starter av nya skolor genomförs i Trollhättan och Lund. Bolagen har också verksamhet inom företagsutbildning och kvalificerad yrkesutbildning, vilket gör att AcadeMedias erbjudande inom yrkesutbildningen förstärks ytterligare. Företagen ägs före förvärvet av ett bolag till 50 procent kontrollerat av Bengt Ekberg och till 50 procent kontrollerat av Staffan Lund. Bengt Ekberg och Staffan Lund kommer efter samgåendet att äga 16 procent av aktierna och 10 procent av rösterna i AcadeMedia. Staffan Lund kommer dessutom att föreslås ingå i AcadeMedias styrelse.

Samgåendet ger stora fördelar på såväl kort som lång sikt. På kort sikt förstärks utbudet av antalet utbildningar kraftigt. På längre sikt kommer AcadeMedia att kunna dra nytta av den samlade kompetensen för att skapa ännu bättre förutsättningar för eleverna och deltagarna.

De förvärvade bolagen har cirka 130 anställda och en omsättning proforma på 49 Mkr och ett resultat före finansnetto proforma på 9 Mkr för perioden januari till juni 2007. AcadeMedia förväntar sig en ökad omsättning och ett ökat resultat kommande verksamhetsår. Bolagen kommer även i fortsättningen att verka som egna bolag med respektive varumärken intakta.

– Vi avser att driva de förvärvade bolagen vidare på samma sätt som tidigare. Bolagens goda lönsamhet och nöjda elever är tydliga bevis för att den modellen fungerar. För att säkerställa kontinuiteten i verksamheten har Bengt Ekberg, vd på LBS och DB, åtagit sig att arbeta vidare inom AcadeMedia-koncernen som vd för bolagen efter genomfört förvärv, säger Marcus Strömberg.

– Vi har under processen blivit övertygade om att AcadeMedia är rätt ägare att lämna över vår verksamhet till. Vi delar syn på kvalitet, långsiktighet, lönsamhet och engagemang. Vi ser fram emot att få fortsätta utveckla verksamheten, både i den operativa rollen och i vår ägarroll, säger Bengt Ekberg och Staffan Lund.

Börsnoterade AcadeMedia är ett utbildnings- och konsultföretag med drygt 500 anställda och en omsättning för perioden januari till juni 2007 på 212 Mkr. AcadeMedia har idag verksamhet inom vuxenutbildning, gymnasiala friskolor och företagsutbildning.

Ljud & Bildskolan LBS AB grundades 1993 och har från och med hösten cirka 900 gymnasieelever fördelade på skolor i Borås, Halmstad, Kungsbacka, Lund, Trollhättan och Varberg. Huvudinriktning är media, estet, spelutveckling och teknik.

Drottning Blankas Gymnasieskola AB har från hösten cirka 500 gymnasieelever i Halmstad, Kungsbacka och Varberg. Gymnasieprogrammen som erbjuds är teknik, samhälle, naturvetenskap, turism, design, stylist, SPA och räddningstjänst.

- Vi ser en god möjlighet att genom förvärvet utveckla vår verksamhet även i mindre kommuner genom att ta tillvara på de nya bolagens koncept, säger Marcus Strömberg.

Förvärvets genomförande, villkor och finansiering
AcadeMedia har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Ljud & Bildskolan LBS AB samt Drottning Blankas Gymnasieskola AB. Bolagen ägs före förvärvet av ett holdingbolag till 50 procent kontrollerat av Bengt Ekberg och till 50 procent kontrollerat av Staffan Lund. Förvärvet betalas med 54 Mkr kontant samt en apportemission om 892.578 B-aktier i AcadeMedia, motsvarande ett värde om 75 Mkr baserat på en aktiekurs om 84,03 kr, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för AcadeMedia-aktien på börsen de tre senaste månaderna. Dessutom ska säljarna kompenseras för det fria egna kapitalet beräknat till cirka 16 Mkr. Säljarna får enligt förvärvsavtalet maximalt avyttra 50 procent av de nyemitterade aktierna inom ett år från förvärvstillfället.

Beslut om förvärv av Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas Gymnasieskola AB samt apportemissionen avses fattas på en extra bolagsstämma i AcadeMedia AB i september 2007. Apportemissionen motsvarar cirka 15,5 procent av totalt 5.751.246 utestående aktier i AcadeMedia efter nyemissionen.

Ägare till aktier motsvarande 53,7 procent av rösterna i AcadeMedia har förbundit sig att rösta för styrelsens förslag till apportemission.

- Bure Equity har förbundit sig att rösta för affären, vilket inte baseras på andra underlag från AcadeMedia än vad andra aktieägare kommer att ha tillgång till inför stämmans beslut, säger Mikael Nachemson, vd på Bure Equity.

Bure Equity har 27,6 procent av rösterna i AcadeMedia innan förvärvets genomförande.

Aktiekapital och ägarstruktur
I samband med förvärvet kommer AcadeMedias ägarstruktur att förändras. Ägarna till Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas Gymnasieskola AB erhåller 892.578 B-aktier i AcadeMedia och blir därmed ägare till cirka 15,52 procent av kapitalet och 10,01 procent av rösterna i AcadeMedia. Tabellen nedan illustrerar ägarbilden omedelbart efter tänkt genomförande av förvärvet.

[REMOVED GRAPHICS]

Uppgifterna bygger på ägarsituationen i bolaget den 29 juni 2007, med justering för föreslagen emission till LBS Intressenter AB.

Finansiella effekter
Översiktlig finansiell information proforma för den nya koncernen framgår av tabellerna nedan och avser perioden januari till juni 2007 som om förvärvet ägt rum 1 januari 2007. Nedanstående nyckeltal baseras på att 892.578 aktier i AcadeMedia emitteras och att Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas Gymnasieskola AB därigenom blir helägda dotterbolag.

[REMOVED GRAPHICS]

Av de immateriella tillgångarna beräknas inga tillgångar utgöra avskrivningsbart underlag.

Den finansiella informationen som lämnats ovan har för de förvärvade bolagen justerats för transaktioner av engångskaraktär och transaktioner hänförliga till tidigare perioder.


Proformaräkenskaperna har endast framtagits i beskrivande syfte och avser inte att presentera finansiell ställning eller det resultat som verksamheten faktiskt skulle ha uppnått. Syftet med proformaräkenskaperna är inte heller att visa finansiell ställning vid någon specifik framtida tidpunkt eller verksamhetens resultat för någon framtida period.

Mer information om de finansiella effekterna kommer att lämnas i delårsrapporten för kvartal två som publiceras 21 augusti 2007.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marcus Strömberg, vd, AcadeMedia
Telefon: 0704-40 40 64
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Bengt Ekberg, vd, Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas Gymnasieskola AB
Telefon: 0705-84 43 61
E-post: bengt.ekberg@overview.se

Torbjörn Sannerstedt, CFO, AcadeMedia
Telefon: 0708-66 22 55
E-post: torbjorn.sannerstedt@academedia.se


Kalendarium 2007
21 augusti 2007, delårsrapport för perioden januari till juni 2007
10 september 2007, extra bolagsstämma
8 november 2007, delårsrapport för perioden januari till september 2007

8 februari 2008, bokslutskommuniké för 2007