×
 

Nomination committee

Principer för utseende av valberedning i AcadeMedia

Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i Bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal och som kan utläsas av Euroclears ägarförteckning och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahålls Bolaget vid denna tidpunkt. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i Bolaget.

Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren, om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot. Till valberedningens ordförande ska inte utses styrelseordföranden eller annan styrelseledamot i Bolaget.

Vid en ägarförändring som inträffar efter utgången av räkenskapsårets tredje kvartal och senast den 31 augusti som innebär att aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande, och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en ledamot till valberedningen. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess att ny valberedning utsetts.

The Nomination Committee 2022

The nomination committee shall comprise one representative for each of the three largest shareholders based on ownership of the company as per the end of the financial year’s third quarter. The chairman of the board shall be a co-opted member (Sw. adjungerad). Should one of the three largest shareholders refrain from appointing a representative to the nomination committee, the right shall pass to the shareholder that, excluding these three shareholders, has the largest shareholding in the company.

The Nomination Committee, which is appointed in accordance with the principles adopted by the Annual General Meeting on 26 November 2020 consists of:

Rune Andersson, Mellby Gård
Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder
Mats J. Andersson, Nordea Fonder

Shareholders who wish to submit proposals to the Nomination Committee for the Annual General Meeting on 30 November 2022 can do so by e-mail to valberedning@academedia.se. Proposals should be submitted to the Nomination Committee before 12 October 2022.

For more information, please contact:

Jonas Nordström, General Counsel
Telephone: +46 8 794 43 77
E-mail: jonas.nordstrom@academedia.se

The Nomination Committee 2021

The nomination committee shall comprise one representative for each of the three largest shareholders based on ownership of the company as per the end of the financial year’s third quarter. The chairman of the board shall be a co-opted member (Sw. adjungerad). Should one of the three largest shareholders refrain from appointing a representative to the nomination committee, the right shall pass to the shareholder that, excluding these three shareholders, has the largest shareholding in the company.

The Nomination Committee, which is appointed in accordance with the principles adopted by the Annual General Meeting on 26 November 2020 consists of:

Rune Andersson, Mellby Gård
Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder
Erik Durhan, Nordea Fonder

Shareholders who wish to submit proposals to the Nomination Committee for the Annual General Meeting on 30 November 2021 can do so by e-mail to valberedning@academedia.se. Proposals should be submitted to the Nomination Committee before 12 October 2021.

For more information, please contact:

Jonas Nordström, General Counsel
Telephone: +46 8 794 43 77
E-mail: jonas.nordstrom@academedia.se

Nomination Committee 2020

The nomination committee shall comprise one representative for each of the three largest shareholders based on ownership of the company as per the end of the financial year’s third quarter. The chairman of the board shall be a co-opted member (Sw. adjungerad). Should one of the three largest shareholders refrain from appointing a representative to the nomination committee, the right shall pass to the shareholder that, excluding these three shareholders, has the largest shareholding in the company.

The Nomination Committee, which is appointed in accordance with the principles adopted by the Annual General Meeting November 26, 2019 consists of:
Rune Andersson, Mellby Gård
Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder
Erik Durhan, Nordea Fonder

Shareholders who wish to submit proposals to the Nomination Committee for the Annual General Meeting on November 26, 2020 can do so by e-mail to valberedning@academedia.se. Proposals should be submitted to the Nomination Committee before October 8, 2020.

For more information, please contact:

Jonas Nordström, General Counsel
Telephone: +46 8 794 43 77
E-mail: jonas.nordstrom@academedia.se

Nomination Committee 2019

The nomination committee shall comprise one representative for each of the three largest shareholders based on ownership of the company as per the end of the financial year’s third quarter. The chairman of the board shall be a co-opted member (Sw. adjungerad).

The Nomination Committee, which is appointed in accordance with the principles adopted by the Annual General Meeting November 22, 2018 consists of:
Rune Andersson, Mellby Gård
Erik Durhan, Nordea Funds
Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder

Shareholders who wish to submit proposals to the Nomination Committee for the Annual General Meeting on November 26, 2019 can do so by e-mail to valberedning@academedia.se. Proposals should be submitted to the Nomination Committee before October 8, 2019.

For more information, please contact:

Jonas Nordström, General Counsel
Telephone: +46 8 794 43 77
E-mail: jonas.nordstrom@academedia.se

Nomination Committee 2018

The nomination committee shall comprise one representative for each of the three largest shareholders based on ownership of the company as per the end of the financial year’s third quarter. The chairman of the board shall be a co-opted member (Sw. adjungerad).

The Nomination Committee, which is appointed in accordance with the principles adopted by the Annual General Meeting November 24, 2017 consists of:
Rune Andersson, Mellby Gård
Erik Durhan, Nordea Funds
Ulrika Danielson, Andra AP-fonden

Shareholders who wish to submit proposals to the Nomination Committee for the Annual General Meeting on November 22, 2018 can do so by e-mail to valberedning@academedia.se. Proposals should be submitted to the Nomination Committee before October 1, 2018.

You might also be interested in