×
 

Våra kvalitetsresultat

Transparens är en viktig del av AcadeMediamodellen – såväl internt som externt. Vi ser det som vår skyldighet mot alla som ska välja förskola eller skola att redovisa vilka resultat som uppnås. Det är dessutom ett viktigt verktyg i vårt eget kvalitetsarbete på alla nivåer. Här kan du ta del av resultaten inom våra olika skolformer.

Kvalitetsresultat förskolan

Här kan du ta del av våra egna uppföljningar av måluppfyllelsen i förskolan och de bedömningar som återkommande görs av kvaliteten i verksamheten. Du kan också läsa om utfallet i den årliga föräldraundersökningen.

AcadeMedias svenska förskoleverksamheter har, i avsaknad av en enhetlig och nationell uppföljning, utarbetat egna verktyg för uppföljning och utveckling av kvaliteten i förskolan. Varje halvår görs bedömningar av hur förskolorna arbetar och hur väl man lyckas i förhållande till läroplanen. Årets uppföljning visar på stigande värden inom samtliga områden och totalvärdet stiger till 5,6 jämfört med förra årets 5,2*. De områden där förskolornas undervisning får det högsta resultatet läsåret 2020/21 är Språk och kommunikation respektive Normer och värden, följt av Naturvetenskap och teknik. Lägst utfall noteras för målområdena Kultur och Matematik.

Alla förskolor inom AcadeMedia genomför också varje år en enkät bland vårdnadshavarna och de kan i hög utsträckning konstateras vara nöjda. I 2021/22 års undersökning svarade 87 procent av vårdnadshavarna i de svenska förskolorna att de kan rekommendera sitt barns förskola och 92 procent uppgav att det egna barnet trivs.

I enkäten ställs även frågor om värdegrundsarbetet och lärmiljön, exempelvis barnets trygghet i förskolan, om de vuxna ingriper om någon blir illa behandlad och om de vuxna tar hänsyn till vad barnet tycker och tänker. Resultaten ligger generellt sett högt (kring 90 procent svarar något av de högsta svarsalternativen) medan utfallet på frågan om utomhusmiljön stimulerar till lek och lärande och om barnet kan få lugn och ro i förskolan ligger något lägre (73 respektive 83 procent). Andelen föräldrar som är nöjda med den pedagogiska verksamheten på sitt barns förskola är 87 procent.

Inom AcadeMedia bedrivs den svenska förskoleverksamheten av Pysslingen Förskolor, Innovitaskolan, Noblaskolan, Montessori Mondial och Vittra. I Norge bedrivs förskoleverksamheten av Espira och i Tyskland av Joki, Stepke, KTS och Espira. De senast tillgängliga enkätresultaten för de norska förskolorna visar att nöjdheten bland vårdnadshavarna är 4,5 på en femgradig skala. Även de tyska verksamheterna har genomfört enkätundersökningar bland sina vårdnadshavare under våren, resultaten sammanställs för närvarande.

*Bedömningsskalan är femgradig (0, 2, 4, 6 och 8) där värdet åtta avser högsta möjliga kvalitet och en fyra anger att måluppfyllelsen är fullt godtagbar i förhållande till kraven i styrdokumenten.

Förskolans uppföljning av läroplanens mål

AcadeMedias förskolor följer regelbundet upp i vilken mån man lever upp till målen i läroplanen. Uppföljningen är utformad som en självvärdering och de huvudområden som bedöms på varje förskola utgår från läroplanen. Bedömningsskalan är femgradig (0, 2, 4, 6 och 8) där värdet åtta avser högsta möjliga kvalitet och en fyra anger att måluppfyllelsen är fullt godtagbar i förhållande till kraven i styrdokumenten.

De målområden där förskolornas undervisning får de högsta resultaten läsåret 2020/21 är Språk och kommunikation samt Normer och värden (båda 5,8), medan lägre resultat noteras för Matematik och Kultur.

Förskolornas självvärdering av måluppfyllelsen avseende undervisningen

Rekommendationsgrad (%)

Nöjdhet bland förskolans vårdnadshavare 

I den årliga enkäten till vårdnadshavare ställs bl.a. frågor om undervisningen, lärmiljön och den generella nöjdheten med den egna förskolan (rekommendationsgrad). 

Inom AcadeMedias svenska förskolor uppgår andelen vårdnadshavare som rekommenderar förskolan nu till 87 procent, vilket är en nedgång på 1 procentenhet jämfört med förra året.

Kvalitetsresultat grundskolan

Här kan du läsa om hur väl våra elever i grundskolan når de nationella målen för såväl kunskaper som värdegrund. Du kan även ta del av resultaten från våra årliga enkätundersökningar bland elever och vårdnadshavare.

Betygsresultaten för eleverna i årskurs 9 ligger fortsatt klart över riksgenomsnitten. Våren 2021 låg det genomsnittliga meritvärdet på 250 poäng (riksgenomsnitt 232 poäng). Andelen elever som klarat kunskapskraven i alla ämnen ligger inom AcadeMedia på 85 procent (riksgenomsnitt 76 procent) och andelen behöriga till gymnasieskolan är 93 procent (riksgenomsnitt 86 procent). Analysen av pandemins påverkan på årets resultat är ännu pågående.

Vårterminen 2021 ställdes de nationella proven återigen in pga. pandemin, därav finns inte några nya resultat att tillgå. Analysen av de senast tillgängliga resultaten för de nationella proven och hur väl de stämmer överens med de satta slutbetygen i årskurs 9 visar emellertid att AcadeMedias grundskolor fortsatt ligger i nivå med riket i engelska och svenska. Skillnaden gentemot riket är emellertid något större i matematik.

När det handlar om hur väl grundskolan uppfyller de nationella målen som handlar om värdegrund följs detta bland annat upp i årliga enkäter riktade till elever och vårdnadshavare. Resultatet på årets enkäter är i nivå med föregående år eller minskar något. Andelen som kan rekommendera sin grundskola är 66 procent bland grundskolans elever och 81 procent bland föräldrarna.

Inom AcadeMedia bedrivs grundskoleverksamheten av Innovitaskolan, Montessori Mondial, Noblaskolan, Pops Academy och Vittra.

Andel elever som klarat kunskapskraven i alla ämnen

Grundskolans betygsresultat 

Andelen elever med godkända betyg i alla ämnen ökade till 85,0 procent under 2020/21, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på 76,1 procent. Även när det handlar om meritvärde och behörighet till gymnasieskolan ligger AcadeMedias grundskolor högt över riksgenomsnitten.

Nöjdhet bland grundskolans elever och vårdnadshavare

I den årliga enkätundersökningen tillfrågas elever och vårdnadshavare bl.a. om de kan rekommendera sin skola. Positiva utfall registreras endast för de som markerat de högsta svarsalternativen (7–10) på en tiogradig skala.

Rekommendationsgraden minskar bland grundskolans elever medan andelen vårdnadshavare som kan tänka sig att rekommendera skolan är lika stor som föregående läsår.

Rekommendationsgrad (%)

Kvalitetsresultat gymnasiet

Här hittar du information om kunskaps- och värdegrundsresultaten på våra gymnasieskolor och resultaten från de årliga enkätundersökningarna bland eleverna.

Enligt AcadeMedias sammanställning av betygsresultaten 2020/21 ökar andelen gymnasieelever som erhållit examen under det gångna läsåret, från 90,3 till 92,0 procent (riksgenomsnitt 91,8 procent). Betygspoängen ligger kvar på samma nivå som föregående år, 14,2 poäng (riksgenomsnitt 14,5 poäng). Stora variationer på huvudmanna- och enhetsnivå kan fortfarande konstateras.

Andelen elever inom AcadeMedia som fullföljde sin gymnasieutbildning på tre år och fick examen läsåret 2020/21 (den så kallade genomströmningen) ökade till 79,2 procent vilket är en uppgång med nästan tre procentenheter. Riksgenomsnittet 2020/21 ligger på 79,6 procent, vilket är en uppgång på ungefär en procentenhet.

Precis som året innan så ställdes de nationella proven in p.g.a. den pågående pandemin och därför finns inte några nya resultat att tillgå. Analysen av de senast tillgängliga resultaten för de nationella proven och hur väl de stämmer överens med de satta slutbetygen visade något större avvikelser uppåt jämfört med riket totalt.

Resultaten i årets enkät till gymnasieeleverna bör ses i ljuset av de markanta uppgångar som noterades i mitten av pandemin. I årets mätning sjunker rekommendationsgraden med fyra procentenheter, men ligger ändå tre procentenheter över 2020 års nivå. Detsamma gäller exempelvis arbetsron som går från 71 till 68 procent, vilket ändå är fem procentenheter över 2020 års nivå. Fortfarande är variationen mellan olika huvudmän och enheter stor.

Inom AcadeMedia bedrivs gymnasieverksamheten av Cybergymnasiet, Designgymnasiet, Didaktus, Donnergymnasiet, Drottning Blankas Gymnasieskola, Framtidsgymnasiet, Hagströmska Gymnasiet, Internationella Hotell- och Restaurangskolan, Klara Teoretiska Gymnasium, LBS Kreativa Gymnasiet, NTI-gymnasiet, Praktiska Gymnasiet, ProCivitas Privata Gymnasium, Rytmus, Sjölins Gymnasium och Snitz Gymnasium.

Andel med examen (elever med avgångsbetyg)

Gymnasieskolans betygsresultat

Enligt den nationella betygsstatistiken som släpptes av Skolverket i november ökade andelen gymnasieelever med examen totalt sett inom AcadeMedias verksamheter från 90,3 till 92,0 procent. Riksgenomsnittet ökade under motsvarande period från 91,4 till 91,8 procent. Variationen mellan olika huvudmän och utbildningar är stor.

Gymnasieelevernas nöjdhet

Andelen gymnasieelever som kan rekommendera sin skola till andra har minskat med 4 procentenheter jämfört med föregående läsår, från 76 till 72 procent. Resultatet är dock högre jämfört med 2019/20. Positiva utfall registreras endast för de som markerat de högsta svarsalternativen (7-10) på en tiogradig skala.

Rekommendationsgrad (%)

Kvalitetsresultat vuxenutbildningar

Här kan du ta del av våra kvalitetsresultat inom vuxenutbildningen för de elva varumärken som utför tjänster för kommuner, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för yrkeshögskola över hela landet.

Vuxenutbildningen inom AcadeMedia är i indelad i fem olika verksamhetsområden: svenska för invandrare (sfi), grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, arbetsförmedlingstjänster samt yrkeshögskoleutbildning.

Betygssammanställningarna för 2021 visar att andelen som har avslutat sina kurser med ett godkänt betyg (lägst betyg E) ökat inom den grundläggande vuxenutbildningen medan den minskat något inom den gymnasiala vuxenutbildningen. Fortsatt ligger båda dessa utfall under riksgenomsnitten men direkta jämförelser är inte helt rättvisande beroende på att andelen som studerar på distans är betydligt högre inom AcadeMedia än i övriga riket. Andelen med examen inom yrkeshögskolan ligger kvar på 68 procent (exklusive nyförvärvet KYH stiger den istället till 70 procent). Detta är en något lägre andel än senast publicerade riksgenomsnitt.

AcadeMedias vuxenutbildning gör regelbundet även uppföljningar av hur nöjda deltagarna är med den verksamhet som erbjuds. Resultatet från hösten 2021 visar att deltagarnas nöjdhet är fortsatt hög (86,0 procent) och har ökat något jämfört med utfallet från förra mätningen (85,5 procent). Benägenheten att rekommendera AcadeMedias verksamheter har istället minskat och ligger nu på 87,1 procent (87,7 procent 2020).

AcadeMedias vuxenutbildning bedrivs inom varumärkena Hermods, Eductus, NTI-skolan (NTI), Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI), KYH, Matchning & Utveckling, EC Utbildning, Sälj&Marknadshögskolan, Movant, The Game Assembly samt Plushögskolan som består av Teknikhögskolan, Affärshögskolan samt Vårdyrkeshögskolan.

Rekommendationsgrad (%)

Djupdyk i kvalitetsresultaten

Läs mer på vår medarbetarwebb i detalj hur våra kvalitetsresultat och prioriterade utvecklingsområden för vuxenutbildningen ser ut.

Vår kvalitetsorganisation

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om vårt kvalitetsarbete.

Elever i grundskola ska lära sig koda små maskiner. De står i en cirkel medan läraren förklarar framför hennes dator

Kvalitetsrapporter

AcadeMedia publicerar varje år en omfattande kvalitetsrapport som beskriver det systematiska kvalitetsarbetet inom koncernen och de olika verksamheterna.

Du kanske också är intresserad av